Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 11 - Chủ đề nhánh: Một số nghề phổ biến quen thuộc

 I/ Yêu cầu:

 - Trẻ biết:cô giáo, công an, bộ đội, bác sĩ là những nghề phổ biến, quen thuộc trong xã hội.

 - Biết phân biệt được một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.

 - Biết nhiệm vụ của bộ đội, công an, giáo viên, bác sĩ và y tá là những người giúp đỡ cho cộng đồng (mọi người trong xã hội): bảo vệ, giữ trật tự xã hội; dạy học; khám, chữa bệnh cho mọi người.

 -Trẻ bieát có nhiều nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, biết công việc chính và ích lợi của những nghề đó

 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau.

 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 6, biết hơn kém trong phạm vi 6

- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.

- Cháu biết , phân biệt được các số .

 

docx22 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 11 - Chủ đề nhánh: Một số nghề phổ biến quen thuộc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TUẦN 11
Chủ đề nhánh: Một số nghề phổ biến quen thuộc 
Thời gian thực hiện: (Từ 07/11/2016 đến 11/11/2016)
 I/ Yêu cầu:
 - Trẻ biết:cô giáo, công an, bộ đội, bác sĩ là những nghề phổ biến, quen thuộc trong xã hội.
 - Biết phân biệt được một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.
 - Biết nhiệm vụ của bộ đội, công an, giáo viên, bác sĩ và y tá là những người giúp đỡ cho cộng đồng (mọi người trong xã hội): bảo vệ, giữ trật tự xã hội; dạy học; khám, chữa bệnh cho mọi người.
 -Trẻ bieát có nhiều nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, biết công việc chính và ích lợi của những nghề đó
 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau.
 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 6, biết hơn kém trong phạm vi 6
- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.
- Cháu biết , phân biệt được các số .
II. Chuẩn bị:
Tranh chủ điểm nghề nghiệp về giáo viên, công an, bộ đội..
 - 6 cái áo đầm ,6 cái nón, các đồ dùng trong gia đình có số lượng 6, thẻ số từ 1.. 7
3 quả bóng.
Thẻ chữ cái u,ư
Tập tô, bút chì.
Tranh cái giường, cái tủ...
Giấy, bút màu.
Đất nặn, bảng con.
Cô thuộc bài hát, hát đúng, rõ lời.
Cô thuộc thơ, đọc diễn cảm.
Cái bát.
Một số đồ dùng của bác sĩ, mũ công an
Đồ chơi nhựa về các đồ dùng của đầu bếp.
Trống lắc
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11
Chủ đề nhánh:Một số nghề phổ biến quen thuộc
Thời gian thực hiện: (Từ 7/11/2015 đến 11/11/2016)
 ĐÓN TRẺ 
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
Trò chuyện tiếng việt: 
- Cháu hát bài Cháu yêu cô chú công nhân Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Baùc noâng daân ñang laøm gì ?
Haõy keå teân moät soá noâng cuï cuûa baùc noâng daân naøo ?
Caùi cuoác duøng ñeå laøm gì ?
Cuoác ñaát nhö theá naøo ?
Caùi cuoác laøm baèng gì ?
Coøn ñaây laø vaät gì ?
Cho treû chôi troø chôi “ gieo haït “
- Cháu hát bài Cháu yêu cô chú công nhân Caùc con nhìn xem coâ coù vaät gì ?
Caây dao naøy baùc noâng daân seõ laøm gì ?
Caây dao naøy laøm baèng gì ?
Coøn ñaây laø vaät gì ?
Caùi leng duøng ñeå laøm gì ?
Ñaøo ñaát nhö theá naøo ?
Lôùn leân ai thích trôû thaønh baùc noâng daân nhæ ?
 Troø chôi “ gieo haït “
 Caùc con nhìn xem coâ coù vaät gì ?
 Caùi gauø naøy duøng ñeå laøm gì ?
 Ñöôïc laøm baèng gì ?
 Giuïc sình nhö theá naøo ?
 Ai coù theå thöïc hieän ñöôïc ?
.
Troø chôi “ gieo haït “
Caùc con nhìn xem böùc tranh veõ caûnh gì ?
Baùc noâng daân ñang laøm gì ?
Caây coù töø ñaâu ?
Haõy keå caùc quaù trình phaùt trieån cuûa caây ?
Coù moät ñoaïn thô noùi veà baùc noâng daân caøy ruoäng ai coøn nhôù ñoïc cho coâ nghe vôùi naøo ?
Caû lôùp caù nhaân , toå , nhoùm .
Laéng nghe , laéng nghe
Nghe coâ ñoù nheù
Nhieàu anh chæ coù moät teân
Anh ôû haûi ñaûo anh leân nuùi ñoài
Anh ôû vuøng ñaát xa xoâi
Giöõ yeân maûnh ñaát baàu trôøi queâ höông
Caâu ñoá noùi veà ai ?
Daây laø gì ? coøn ñaây ? khi naøo thì caùc chuù boä ñoäi duøng ñeán ?
Ai yeâu chuù boä ñoäi nhaát ? vì sao ?
Coù moät baøi thô raát deã thöông noùi veà chuù boä ñoäi ai coøn nhôù ñoïc cho coâ nghe vôùi naøo ?
Caû lôùp ,toå , nhoùm , caù nhaân
 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 
* khởi động: đi vòng tròn tập các kiểu chân
- hô hấp : gà gáy
- Tay 2: tay đưa ra phía trước lên cao 
- Bụng : quay người sang hai bên
-Chân 2: ngồi khuỵu gối 
- Bật 2: tách chân , khép chân
* Hồi tịnh: đi vòng tròn.
 HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HOC TẬP
Phát triển thể chất:
Bật xa 50 em.
Phát triển nhận thức:
- Đếm các dụng cụ nghề lượng 6 nhận biết số lượng 6,nhận biết số 6
Phát triển ngôn ngữ:
Làm quen với chữ I,c,t
Phát triển ngôn ngữ:
- Thơ “Bó hoa tặng cô”.
Phát triển
thẫm mỹ:
- Vẽ hoa tặng cô nhân ngày 20/11
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Trò chơi kéo co
HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Khám phá khoa học:
*Trò Chuyện Với Trẻ Về Một Số Nghề Phổ Biến Trong Xã Hội
Phát triển nhận thức:
- Đếm các dụng cụ nghề lượng 6 nhận biết số lượng 6,nhận biết số 6
Phát triển
thẫm mỹ:
- Dạy hát Cô giáo miền xuôi.
Ôn: - - Thơ “Bó hoa tặng cô”.
Ôn: Vẽ hoa tặng cô nhân ngày 20/11
HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc phân vai: cô giáo, bác sĩ, bán hàng, gia đình
Góc xây dựng: xây dựng bệnh viện đa khoa 
Góc tạo hình	: vễ nặn tô màu in tranh xé dán chủ đề nghề ngiệp 
Góc sách chuyện: xem tranh anh chơi lô tô làm sưu tập chủ đề nghề
Gốc thiên nhiên: chơi với cát sỏi đóng gạch... chăm sóc cây cảnh.
Thời gian thưc hiện: 7/11- 11/11
I/. YÊU CẦU:
* Kiến thức
- Trẻ biết sử dụng các loại nguyên vật liệu khác nhau, để xây dựng bệnh viên đa khoa xây dựng đúng quy trình, biết trang trí bố cục hài hòa
- Trẻ phản ánh công việc hàng ngày của bác sỹ, cô y tá, biểu lộ thái độ ân cần với người bệnh, biết phân vai nhận vai nhập đúng vai, thể hiện đúng vai chơi của mình.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ thao tác vai, đóng vai, kỹ năng giao tiếp giữa các bạn trong nhóm, liên kết giữa các nhóm chơi..
- Rèn kỹ năng tô màu, xé dán, kỹ năng xếp chồng khít các viên gạch tạo thành mô hình bệnh viện.
* Thâí độ:
- Trẻ có thói quen nề nếp học tập biết sử dụng đồ chơi theo đúng chức nặng của nó.
- Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi biết nhường nhịn và giúp đỡ bạn bè.
II/. CHUẨN BỊ:
- Khối gỗ làm gạch xây dựng, cây xanh, hoa thảm cỏ, vườn rau, các loại bảng biểu.
- Đồ chơi bác sỹ, áo quần bác sỹ, kẹo làm thuốc, các chai thuốc có ký hiệu các bệnh thông thường: Đau đầu, đau bụng, răng, mắt
- Giây tạo hình, sáp màu.
- Tranh tập tô chữ caí e ê, u, ư, b,d,đ,lô tô, bút chì màu, tranh ảnh
- Khối gỗ nút ghép, cổng hang rào cây cảnh.
- Chai to nhỏ, ca, xô đựng nước, khuôn đóng gạch.
III/. HƯỚNG DẪN
1. Hoạt động 1:
* Trò chuyện:
- Cô cùng trẻ đọc bài “Bé làm bao nhiêu nghề”, trò chuyện về chủ đề nghề, 
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Trong bài thơ nói về 
những nghề gì? Ngoài những nghề ra con hãy kể tên một số nghề mà con biết?
- Chúng mình đang học ở chủ đề gì?
- Các con ạ trong xã hội có rất nhiều nghề mỗi nghề đều cho ta một sản phẩm và ích lợi khác nhau Chúng mình làm gì để biết ơn và quý trọng những người đã làm ra sảm phẩm đó.
II. Hoạt động 2: Thỏa thuận chơi: 
- Các con ạ giờ chơi đã đến rồi hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình cùng tham gia chơi hoạt động góc. Để giờ chơi được tốt chúng mình mời 1 bạn trưởng trò lên điều khiển buổi chơi hôm nay. Chúng mình mời bạn nào?
- Cô xin mời bạn Thanh Trúc lớp mình cổ động viên cho bạn nào?
- Các bạn ơi? Hôm nay chúng mình chơi với chủ đề nghề các bạn sẽ chơi ở những góc chơi nào? Chơi mấy góc? Góc phân vai; góc xây dựng; góc tạo hình góc sách chuyện.
- Ở góc phân vai chúng mình chơi trò chơi gì?
Trò chơi Bác Sĩ, trò chơi cô giáo, trò chơi bán hàng.
- Trò chơi Bác sĩ gồm có những ai? Các bác sĩ làm những công việc gì? 
- Trò chơi cô giáo có những ai? Cô giáo thường làm những công việc gì?
- Đúng rồi đấy các bạn ạ. Cô giáo đón trẻ điểm danh thể dục buổi sáng dạy các tiết học, cho các cháu đi thăm quan.
- Các bạn ạ để có nơi chăm sóc sức khỏe cho mọi người các bạn chơi ở góc chơi nào? Góc xây dựng các bạn chơi xây dựng gì?
- Để xây dựng được bệnh viên đa khoa các bạn cần có những ai?
- Bác Kỹ sư trưởng có nhiêm vụ như thế nào?
- Để xây dựng được công trình bệnh viện đa khoa đẹp các bác phải xây dựng như thế nào?
- Có bệnh viện đẹp rồi để có nhiều trang thiết bị cũng như đồ dùng cho các Bác Sỹ và các cô Y tá thì các bạn chơi ở đâu? Ở góc tạo hình các bạn chơi trò chơi gì? Vẽ nặn xé dán in hình những sản phẩm về nghề.
- Các bạn ơi có sản phẩm rồi đề khám phá tìm hiều về 1 số nghề thì chúng mình chơi ở đâu? Góc học tập chúng mình chơi trò chơi gì? Chơi lô tô, xem tranh ảnh làm sư tập về chủ đề 1 số nghề,
III. Hoạt động 3: Quá trình chơi: 
- Để giờ chơi được tốt các bạn chơi như thế nào?
- Bây giờ các bạn đi nhẹ nhàng lấy biểu tượng về góc chơi cùng tham gia chơi. ( trẻ về góc chơi cô và trưởng trò quan sacts gơi ý sửa sai cho trẻ)
IV. HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét sau khi chơi:
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét các bạn trong nhóm chơi của mình, và các nhóm chơi khác bổ sung rút kinh nghiệm cho buổi chơi sau
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài bạn ơi hết giờ rồi thu don đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ hai 07/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
PTTC: Bật xa 50cm
.
 Hoạt Động Chiều: 
 Hoaït ñoäng MTXQ: *Trò Chuyện Với Trẻ Về Một Số Nghề Phổ Biến Trong Xã Hội
I. Muïc ñích yeâu caàu :
+ Kieán thöùc :
 - Chaùu bieát nhún bật bằng 2 chân
 + Kyõ naêng :
 - Reøn kyû naêng luyện tập thể dục
 + Giaùo duïc :
Giaùo duïc chaùu bieát ơn những người lao động
Bieát lôïi ít cuûa các nghề
Chăm luyện tập thể dục
II. Chuaån bò :
 - Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ
 - Một số đồ dùng cho hoạt động góc
III. Tieán trình hoaït ñoäng :
 1. Hoạt động phát triển theå chaát : BAÄT XA 50 Cm
HÑ cuûa coâ
HÑ cuûa treû
a/ Môû ñaàu hoaït ñoäng
 - Chaùu xeáp haøng doïc, sau ñoù chuyeån voøng troøn
 b/ Hoaït ñoäng troïng taâm
*Khôûi ñoäng : Cho chaùu ñi thöôøng + caùc kieåu chaân
*Troïng ñoäng : 
 + Baøi taäp phaùt trieån chung :
 - Tay : Hai tay thay nhau ñöa thaúng leân cao
 - Chaân : Ngoài xoåm ñöùng leân ngoài xuoáng lieân tuïc
 - Löôøn : Ngoài duoãi chaân, cuùi gaäp ngöôøi veà tröôùc
 - Baät : Baâït nhaûy taïi choå
 + Vaäng ñoäng cô baûn :
 - Chaùu chuyeån ñoäi hình 2 haøng ngang ñoái dieän 
* Giôùi thieäu baøi : Cho chaùu xem tranh con thoû
- Troû aên gì ? Thoû soáng ôû ñaâu ? Thoû ñi baèng gì ? Ñi nhö theá naøo ?
- Baây giôø coâ chaùu mình cuøng baät nhaûy nhö caùc chuù thoû nheù
- Cho chaùu nhaéc laïi ñeà taøi “ Baät xa 50 cm”
- Coâ laøm maãu keát hôïp giaûi thích: Caùc chaùu ñöùng ngay vaïch chuaån tay choáng hoâng baät ra xa, rôi xuoáng nheï nhaøng baèng muõi baøn chaân
- Coâ laàn löôïc cho 2 chaùu leân baät cho ñeá heát lôùp
- Coâ quan saùt söõa sai cho chaùu 
* Troø chôi
- Coâ giôùi thieäu troø chôi : Caùo vaø Thoû”
- Giaûi thích caùch chôi
- Toå chöùc cho chaùu chôi
- Nhaän xeùt troø chôi
* Hoài tænh : Cho chaùu ñi nheï nhaøng 1-2 voøng
 c/ Keát thuùc hoaït ñoäng 
 * Cuûng coá : Coâ vöøa cho caùc chaùu luyeän taäp theå duïc ñeà taøi gì ?
 * Daën doø, giaùo duïc : Veà nhaø caùc chaùu thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc cho khoûe
- Chaùu khởi động
- Chaùu taäp theo hieäu leänh cuûa coâ
- Chaùu chuyeån haøng ngang
- Chaùu nghe
- Chaùu traû lôøi
- Nhaéc laïi teân baøi
- Chaùu quan sát lắng nghe
- Chaùu luyeän taäp
- Chaùu nghe
- Tham gia chôi
- Chaùu nghe
- Chaùu ñi nheï nhaøng 
 HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Hoaït ñoäng MTXQ: *Trò Chuyện Với Trẻ Về Một Số Nghề Phổ Biến Trong Xã Hội
I.Mục đích yêu cầu :
-Trẻ bieát có nhiều nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, biết công việc chính và ích lợi của những nghề đó
- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát ,kỹ năng ghi nhớ và chú ý có chủ định.
-Trẻ biết kính trọng ,yêu meán caùc chú công nhân, nông dân, cô giáo
 II. Chuẩn bị:
 - Tranh ảnh một số nghề như: bác sĩ, công an, cô giáo, nông dân
 III.Tiến trình hoạt động
Hoạt động cô
Hoạt động trẻ
 a.Môû ñaàu hoaït ñoäng : 
 Trẻ hát bài “ Bàn tay Cô Giáo”
 b.Hoaït ñoäng troïng taâm
 Hôm nay cô cháu mình cùng trò chuyện về một số nghề nghề truyền thống ở địa phương nhé
 Cô đưa tranh đã chuẩn bị cho trẻ quan sát và trò chuyện với trẻ
 - Đó là những công việc chính của nghề và lợi ích của những nghề đó
 - Lớn lên các con sẽ làm gì? Vì sao?
 - Trong xã hội có rất nhiều nghề khác nhau, nghề nào cũng có ích cho cho bản thân và xã hội. Nếu không có bác nông dân thì không có lúa gạo nấu cơm cho cô cháu mình ăn, không có bác thợ mộc thì không ai đóng tủ , bàn, ghế cho chúng ta sử dụng và học tập, không có bác thợ may không ai may đồ cho mình mặc Vì vậy các con phải biết ơn các cô bác này nhé
 - Cho cháu hát bài “chú công nhân” 
 * Cho trẻ chia 3 nhóm tô màu đồ dùng dụng cụ của các nghề
 - Cô nhận xét
* Cô cháu mình vừa trò chuyện một số nghề phổ biến trong xã hội. Những nghề này rất có ích trong cuộc sống. Vì vậy các con phải biết quý trọng các nghề này nhé .
 c.Kết thúc hoạt động
- Nhận xét tiết học
-Trẻ hát
-Quan sát trả lời
Lắng nghe
Trả lời
- Lắng nghe
 -Trẻ hát
- Thực hiện
- Dạ
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ ba 08/11/ 2016
SS lớp.
 Vắng .
 Lý do
Hoạt động chung:
Đề Tài : Đếm các dụng cụ nghề có số lượng 6, nhậnbiết số lượng 6,nhận biết số 6
1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 6, biết hơn kém trong phạm vi 6
- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.
- Cháu biết , phân biệt được các số .
 - Luyện kỷ năng điếm đã học .
- Biết bảo vệ nhà của mình , biết vâng lời cô giáo .
 - Tham gia học cùng cô , cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
 2 . CHUẨN BỊ :
 - TV: cô giáo .
 - Toán : 6 cái áo đầm ,6 cái nón, các đồ dùng trong gia đình có số lượng 6, thẻ số từ 1 7
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 Đề tài: Đếm các dụng cụ nghề lượng 6 nhận biết số lượng 6,nhận biết số 6 
 Hoạt động của cô 
 a. Mở đầu hoạt động
 Hát bài: tập đếm
b.Hoạt Động Trọng Tâm :
 *Tập đếm đến 6.
 - Các con vừa hát bài gì?
 - Con hãy cùng đếm xem hôm nay bác đưa thư nhận mấy lá thư để đi phát nhé.
 - Vậy bây giờ con hãy lên tìm trên bàn xem có nhóm bao thư nào có 5 cái không nhé?
 - Cho cháu tìm.
 - Cho các bạn kiểm tra.
 - Bạn vừa tìm thấy nhóm bao thư màu gì?
 - Giờ cô sẽ phát cho các con nhiều bao thư khác màu nhau nhé.
 - Con hãy lấy tất cả bao thư màu hồng trong rổ của con ra và đếm xem có bao nhiêu cái đi.
 - Cho cháu xếp và đếm.
 - Ngoài thư màu hồng còn thư màu gì nữa?
 - Vậy con hãy xếp bao thư màu vàng ra phía dưới bao thư màu hồng đi.
 - Con thấy số bao thư màu hồng và màu vàng như thế nào?
 - Số bao thư màu hồng và màu vàng có bằng nhau không?
 - Nhóm nào nhiều hơn?
 - Có mấy bao thư màu hồng?
 - Có mấy bao thư màu vàng?
 - Vậy muốn bao thư màu vàng bằng bao thư màu hồng thì ta phải làm sao?
 - Vậy cô sẽ cho mỗi bạn 1 bao thư màu vàng nữa nhé.
 - Con hãy xếp bao thư màu vàng cô vừa cho vào đi.
 - Bây giờ thì con hãy đếm lại số bao thư màu hồng và màu vàng đi.
 - Giờ thì số bao thư màu hồng và màu vàng như thế nào?
 - Cùng có số lượng mấy?
 - Con hãy nhìn xem cô có mấy bao thư màu đỏ để trên bàn.
 - Trên mỗi cái dĩa đều có 1 cây viết, vậy có mấy cây viết?
 - Phía sau có mấy bao thư màu xanh?
 - Thế số bao thư màu đỏ, màu xanh và cây viết có bằng nhau không?
 - Cùng có số lượng mấy?
 - Cô có đây là thẻ số 6, con cùng tìm thẻ số 6 với cô và đặt váo nhóm cái chén và cái muỗng đi.
 * So sánh thêm bớt tạo nhóm có 6 đối tượng 
 - Nếu cô đem cất đi 1 bao thư màu vàng thì còn lại mấy bao thư màu vàng?
 - Con phải lấy thẻ số mấy để vào nhóm bao thư màu vàng?
 - Cô lại mang đi cất 1 bao thư màu vàng nữa thì con mấy cái?
 - Ta phải lấy thẻ số mấy đặt vào bao thư màu vàng?
 - Cô lại đem cất 1 bao thư màu vàng nữa thì còn lại mấy cái?
 - Ta phải lấy thẻ số mấy đặt vào bao thư màu vàng?
 - Cho cháu cất từng bao thư màu vàng vào rổ và chọn thẻ số tương ứng cho đến hết số bao thư màu vàng.
 - Những bao thư màu vàng đã đem cất chỉ còn lại bao thư màu hồng, con hãy lấy từng bao thư màu hồng để vào rổ và cùng đếm lại xem có bao nhiêu bao thư màu hồng nhé.
 - Cho cháu đem cất và đếm lại.
 * Luyện tập 
 - Trong xã hội có rất nhiều nghề . Vậy giờ lớp mình hãy đọc cho cô nghe bài thơ “Bó hoa tặng cô” đón xem đó là nghề gì?.
 - Cả lớp đọc thơ.
 - Đó là nghề gì ?
 - Giờ cháu hãy đọc thơ qua tranh chữ to nhé .
 - Cô cho lớp đọc 1 lần qua tranh chữ to .
 *Trò chơi:ai nhanh nhất 
 - Cô giới thiệu cách chơi:cháu hãy tìm chữ u,ư trong tranh thơ bằng cach dùng bút màu gạch dưới nhóm nào tìm nhiều nhất hoặc bằng số lượng 6 thì nhóm đó thắng .
 - Cô cho cháu chơi 
 - Nhận xét cháu chơ
 - Kết thúc .
Hoạt động của trẻ 
- Cháu hát
-
Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu tìm
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu lắng nghe
-Cháu đếm
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-không bằng
-Màu hồng
-5
-6
-thêm 1 màu vàng
-Cháu xếp
-Cháu đếm
-Cháu trả lời
-6
-Cháu lắng nghe
-6
-6
-Bằng
-6
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
- Cháu lắng nghe
- Cháu lắng nghe
- Cháu đếm
- Cháu lắng nghe
 - Cháu lắng nghe
- lớp đọc thơ
- lớp đọc thơ
- Cháu chơi.
-Cháu trả lời
-Cháu chơi
-Cháu lắng nghe
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ tư 09/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
LQCC: làm quen với chữ I,t,c
 Hoạt Động Chiều: 
 HĐTM:AN
Vận động múa:Cô giáo miền xuôi.
Hoạt động chung:
LQCC: làm quen với chữ I,t,c
Mục đích yêu cầu: 
1, Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết,phân biệt và phát âm đúng nhóm chữ I,t,c
- Trẻ biết chơi các trò chơi và chơi trò chơi một cách hứng thú.
2,Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng phân biệt,so sánh
- Củng cố ở trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ định
- Phát triển trí tưởng tượng 
- Thông qua các trò chơi phát triển ở trẻ tính nhanh nhẹn,linh hoạt biết phối kết hợp các tri giác để thực hiện trò chơi 
3, Thái độ:
Trẻ biết yêu thương,quý trọng các cô bác công nhân các ngành nghề,biết quý trọng các sản phẩm của các ngành nghề và có ước mơ trở thành người có ích cho xã hội 
II Chuẩn bị:
Đồ dùng đồ chơi;Cat set, CD bài hát Cô mãu giáo miền xuôi. Câu chuyện “ước mơ của cu Tuấn” 
-Cô: thẻ chữ I,T C in thường,chữ hoa,in hoa
-Tranh có từ” Bác sỹ,Giáo viên,Thuỷ thủ ,cảnh sát giao thông,công nhân môi trường,Ca sỹ .
-thẻ chữ ghép các từ: Giáo viên,thuỷ thủ,bác sỹ.
-2 Tranh có bài đồng dao “ Kéo cưa lừa xẻ” 2 bút lông,4 vòng xanh, đỏ
-Cháu:mỗi cháu 1 rổ đựng thẻ chữ I,t,c,u tranh lô tô có từ giống lúa,gíông ngô,máy tuốt lúa,máy bào,máy cưa 1tranh tập tô chữ I,t,c in rỗng,1hộp bút màu
IV Tiến hành hoạt động:
Hoạt động của cô 
Hoạt động của trẻ 
1.HĐ1. Ổn định ,gợi mở trò chuyện vào chủ đề
Cô nói “ Xúm xít” TRẻ đến bên cô. Cô nói cô cùng trẻ hát 1 bài hát thật hay để đón chào ngày mớisau đó cô và trẻ cùng hát múa theo cat sec bài cô MG miền xuôi,
Cô cùng trẻ trò chuyện về 1 số ngành nghề mà trẻ biết và trẻ thích nghề gì? Vì sao? Cô nhắc lại lời trẻ và nhấn mạnh trong xã hội có rất nhiều nghề và các nghề đều có ích cho mỗi người và và cho xã hội.rồi cô nói có 1 bạn nhỏ có ước mơ sau này sẽ làm một nghề nhưng để biết được bạn thích làm gì,và tên các nghề đó có gì bí ẩn chúng mình cùng cô vào lớp cô sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện ước mơ của cu tuấn và cùng khám phá điều bí ẩn nhé.
2.HĐ2.Giới thiệu nhóm chữ I,T,C.
* Cô kể chuyện “Ước mơ của cu tuấn”
*Cô giới thiệu chữ I:
Cô hỏi trong câu chuyện Mẹ Tuấn làm nghề gì?
Cô treo tranh có từ ‘ Giáo Viên”và cho cả lớp đọc từ,cô ghép thẻ chữ rời từ Cô giáo và mời trẻ lên nhặt chữ cái mà trẻ đã học(
kết hợp mời trẻnhặt 2 chữ giống nhau
Cô giới thiệu chữ I,cô phát âm mẫu I và lần lượt cho cả lớp,tổ ,cá nhân phát âm( cô lắng nghe và sửa sai cách phát âm cho trẻ).
Cô hỏi trẻ cấu tạo của chữ I gồm những nét gi? Cô nhắc lại lời trẻ và hỏi trẻ chữ I giống đò dùng,dụng cụ của nghề nào?
Cô giới thiệu chữ I viết,I in ,I hoa,viết hoa rồi cho cả lớp phát âm lại
* Cô giới thiệu chữ T
Cô hỏi trẻ trong câu chuyện cô vừa kể sau này bạn Tuấn thích làm nghề gì?
Cô giới thiệu tranh Thuỷ thủ và cho trẻ đọc từ Thuỷ thủ- cô ghép thẻ chữ rời từ Thuỷ thủ và mời trẻ lên

File đính kèm:

  • docxnganh_nghe.docx
Giáo Án Liên Quan