Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 12 - Chủ đề: Nghề dịch vụ

I. Yêu cầu:

- Trẻ biết: Nghề bán hàng nghề dịch vụ thẩm mĩ,nghề hướng dẫn du lịch, lái xe ,lái tàu đưa thư ,thợ xây dựng ,kiến trúc sư ,kỹ sư .

 - Biết phân biệt đuôc một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.

 - Biết nhiệm vụ của Nghề bán hàng nghề dịch vụ thẩm mĩ.nghề hướng dẫn sdu lịch, lái xe lái tàu đưa thư ,thợ xây dựng kiến trúc sư ,kỹ sư điều giúp ích cho con người

 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau.

-Tập bài thể dục nhịp nhàn cùng cô .

-Tập thể duc đều ,biết phối hợp chân và mắt ném xa bằng 2 tay

 - Biết thương yêu mọi người , biết yêu người làm nghề khác nhau

 - Tham gia học cùng cô,cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .

 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 7, biết hơn kém trong phạm vi 7.

- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.

- Cháu biết , phân biệt được các số .

 

docx19 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 12 - Chủ đề: Nghề dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12
 Chủ đề: Nghề dịch vụ
Từ 14/11/2016 đến 18/11/2016
I. Yêu cầu:
Trẻ biết: Nghề bán hàng nghề dịch vụ thẩm mĩ,nghề hướng dẫn du lịch, lái xe ,lái tàu đưa thư ,thợ xây dựng ,kiến trúc sư ,kỹ sư. 
 - Biết phân biệt đuôc một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.
 - Biết nhiệm vụ của Nghề bán hàng nghề dịch vụ thẩm mĩ.nghề hướng dẫn sdu lịch, lái xe lái tàu đưa thư ,thợ xây dựng kiến trúc sư ,kỹ sưđiều giúp ích cho con người 
 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau. 
-Tập bài thể dục nhịp nhàn cùng cô .
-Tập thể duc đều ,biết phối hợp chân và mắt ném xa bằng 2 tay 
 - Biết thương yêu mọi người , biết yêu người làm nghề khác nhau
 - Tham gia học cùng cô,cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 7, biết hơn kém trong phạm vi 7. 
- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.
- Cháu biết , phân biệt được các số .
 II. Chuẩn bị:
Tranh chủ điểm nghề bán hàng nghề dịch vụ thẩm mĩ.nghề hướng dẫn sdu lịch, lái xe lái tàu đưa thư ,thợ xây dựng kiến trúc sư ,kỹ sư
Khối hình bằng nhựa..
3 quả bóng.
Thẻ chữ cái u, ư
Tranh bác nông dân , nghề mai ,thợ mộc...
Giấy, bút màu.
Đất nặn, bảng con.
Cô thuộc bài hát, hát đúng, rõ lời.
Cô thuộc thơ, đọc diễn cảm.
Cái bát.
Một số đồ dùng của Công nhân nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc 
Đồ chơi nhựa về các đồ dùng của đầu bếp.
Trống lắc, phách tre.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12
 Chủ đề: Nghề dịch vụ
Từ 14/11/2016 đến 18/11/2016
 ĐÓN TRẺ 
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
Trò chuyện tiếng việt: 
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Lôùn leân ai thích laøm chuù boä ñoäi nhæ ?
Coù moät baøi haùt noùi veà chuù boä ñoäi thaät deã thöông do nhaïc só “ Hoaøng Vaên Yeán “ saùng taùc ai coøn nhôù ñoïc cho coâ nghe vôùi naøo ?
Caû lôùp , toå , nhoùm , caù nhaân
Buoåi troø chuyeän ñeán ñaây kheùp laïi tam bieät chuù boä ñoäi heïn gaëp laïi chuù boä ñoäi vaøo buoåi troø chuyeän laàn sau.
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Böùc tranh veõ gì ?
Coâ thôï deät ñang laøm gì ?
Coù moät baøi thô thaät deã thöông noùi veà coâ thôï deät ai coøn nhôù ñoïc laïi cho coâ vaø caùc baïn cuøng nghe vôùi naøo ?
Caûlôùp , toå , nhoùm caù nhaân
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Böùc tranh veõ caûnh gì ?
Baùc thôï xaây caàn nhöõng duïng cuï gì ?
Baùc thôï xaây laøm ra saûn phaåm gì ?
Coù moät baøi thô raát deã thöông do taùc giaû “thaùi Hoaøng Linh “ saùng taùc ñoù laø baøi thô gì ai coøn nhôù ñoïc cho coâ nghe vôùi naøo ?
Caû lôùp ,toå , nhoùm ,caù nhaân
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Baùc só laøm nhieäm vuï gì ?
Baùc só maëc quaàn aùo maøu gì ?
Treân ñaàu chuù ñoäi caùi gì ?
Phía tröôùc coù gaén caùi gì ?
Baùc só coøn goïi laø gì ?
Lôùn leân ai thích trôû thaønh baùc só ? vì sao ?
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Baùc só laøm nhieäm vuï gì ?
Baùc só coøn goïi laø gì ?
Lôùn leân ai thích trôû thaønh baùc só ? vì sao ?
Neáu con laø baùc só con seõ laøm gì ?
 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 
* khởi động: đi vòng tròn tập các kiểu chân
- hô hấp : gà gáy
- Tay 2: tay đưa ra phía trước lên cao 
- Bụng : quay người sang hai bên
-Chân 2: ngồi khuỵu gối 
- Bật 2: tách chân , khép chân
* Hồi tịnh: đi vòng tròn.
 HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HOC TẬP
Phát triển thể chất:
chạy nhất cao đùi 
Phát triển nhận thức:
- Đếm các dụng cụ nghề lượng 7 nhận biết số lượng 7,nhận biết số7
Phát triển ngôn ngữ:
Trò chơi với chữ I,c,t
Phát triển ngôn ngữ:
- Thơ “chiếc cầu mới”.
Phát triển
thẫm mỹ:
- Vẽ trang trí hình tròn
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Trò chơi kéo co
HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Khám phá khoa học:
-Phân loại đồ dùng, sản phẩm theo nghề 
Phát triển nhận thức:- Đếm các dụng cụ nghề lượng 7 nhận biết số lượng 7,nhận biết số7
Phát triển
thẫm mỹ:
Đề Tài : DH: Bác đưa thư vui 
Ôn - Thơ “chiếc cầu mới”.
Ôn- Vẽ trang trí hình tròn
HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc phân vai: cô giáo, bác sĩ, bán hàng, gia đình
Góc xây dựng: xây dựng bệnh viện đa khoa 
Góc tạo hình	: vễ nặn tô màu in tranh xé dán chủ đề nghề ngiệp 
Góc sách chuyện: xem tranh anh chơi lô tô làm sưu tập chủ đề nghề
Gốc thiên nhiên: chơi với cát sỏi đóng gạch... chăm sóc cây cảnh.
Thời gian thưc hiện: 14/11- 18/11
I/. YÊU CẦU:
* Kiến thức
- Trẻ biết sử dụng các loại nguyên vật liệu khác nhau, để xây dựng bệnh viên đa khoa xây dựng đúng quy trình, biết trang trí bố cục hài hòa
- Trẻ phản ánh công việc hàng ngày của bác sỹ, cô y tá, biểu lộ thái độ ân cần với người bệnh, biết phân vai nhận vai nhập đúng vai, thể hiện đúng vai chơi của mình.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ thao tác vai, đóng vai, kỹ năng giao tiếp giữa các bạn trong nhóm, liên kết giữa các nhóm chơi..
- Rèn kỹ năng tô màu, xé dán, kỹ năng xếp chồng khít các viên gạch tạo thành mô hình bệnh viện.
* Thâí độ:
- Trẻ có thói quen nề nếp học tập biết sử dụng đồ chơi theo đúng chức nặng của nó.
- Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi biết nhường nhịn và giúp đỡ bạn bè.
II/. CHUẨN BỊ:
- Khối gỗ làm gạch xây dựng, cây xanh, hoa thảm cỏ, vườn rau, các loại bảng biểu.
- Đồ chơi bác sỹ, áo quần bác sỹ, kẹo làm thuốc, các chai thuốc có ký hiệu các bệnh thông thường: Đau đầu, đau bụng, răng, mắt
- Giây tạo hình, sáp màu.
- Tranh tập tô chữ caí e ê, u, ư, b,d,đ,lô tô, bút chì màu, tranh ảnh
- Khối gỗ nút ghép, cổng hang rào cây cảnh.
- Chai to nhỏ, ca, xô đựng nước, khuôn đóng gạch.
III/. HƯỚNG DẪN
1. Hoạt động 1:
* Trò chuyện:
- Cô cùng trẻ đọc bài “Bé làm bao nhiêu nghề”, trò chuyện về chủ đề nghề, 
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Trong bài thơ nói về 
những nghề gì? Ngoài những nghề ra con hãy kể tên một số nghề mà con biết?
- Chúng mình đang học ở chủ đề gì?
- Các con ạ trong xã hội có rất nhiều nghề mỗi nghề đều cho ta một sản phẩm và ích lợi khác nhau Chúng mình làm gì để biết ơn và quý trọng những người đã làm ra sảm phẩm đó.
II. Hoạt động 2: Thỏa thuận chơi: 
- Các con ạ giờ chơi đã đến rồi hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình cùng tham gia chơi hoạt động góc. Để giờ chơi được tốt chúng mình mời 1 bạn trưởng trò lên điều khiển buổi chơi hôm nay. Chúng mình mời bạn nào?
- Cô xin mời bạn Thanh Trúc lớp mình cổ động viên cho bạn nào?
- Các bạn ơi? Hôm nay chúng mình chơi với chủ đề nghề các bạn sẽ chơi ở những góc chơi nào? Chơi mấy góc? Góc phân vai; góc xây dựng; góc tạo hình góc sách chuyện.
- Ở góc phân vai chúng mình chơi trò chơi gì?
Trò chơi Bác Sĩ, trò chơi cô giáo, trò chơi bán hàng.
- Trò chơi Bác sĩ gồm có những ai? Các bác sĩ làm những công việc gì? 
- Trò chơi cô giáo có những ai? Cô giáo thường làm những công việc gì?
- Đúng rồi đấy các bạn ạ. Cô giáo đón trẻ điểm danh thể dục buổi sáng dạy các tiết học, cho các cháu đi thăm quan.
- Các bạn ạ để có nơi chăm sóc sức khỏe cho mọi người các bạn chơi ở góc chơi nào? Góc xây dựng các bạn chơi xây dựng gì?
- Để xây dựng được bệnh viên đa khoa các bạn cần có những ai?
- Bác Kỹ sư trưởng có nhiêm vụ như thế nào?
- Để xây dựng được công trình bệnh viện đa khoa đẹp các bác phải xây dựng như thế nào?
- Có bệnh viện đẹp rồi để có nhiều trang thiết bị cũng như đồ dùng cho các Bác Sỹ và các cô Y tá thì các bạn chơi ở đâu? Ở góc tạo hình các bạn chơi trò chơi gì? Vẽ nặn xé dán in hình những sản phẩm về nghề.
- Các bạn ơi có sản phẩm rồi đề khám phá tìm hiều về 1 số nghề thì chúng mình chơi ở đâu? Góc học tập chúng mình chơi trò chơi gì? Chơi lô tô, xem tranh ảnh làm sư tập về chủ đề 1 số nghề,
III. Hoạt động 3: Quá trình chơi: 
- Để giờ chơi được tốt các bạn chơi như thế nào?
- Bây giờ các bạn đi nhẹ nhàng lấy biểu tượng về góc chơi cùng tham gia chơi. ( trẻ về góc chơi cô và trưởng trò quan sacts gơi ý sửa sai cho trẻ)
IV. HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét sau khi chơi:
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét các bạn trong nhóm chơi của mình, và các nhóm chơi khác bổ sung rút kinh nghiệm cho buổi chơi sau
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài bạn ơi hết giờ rồi thu don đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ hai 14/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
PTTC chạy nhất cao đùi
.
 Hoạt Động Chiều: 
 Hoaït ñoäng MTXQ: -Phân loại đồ dùng, sản phẩm theo nghề
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Cháu biết các ngày trong tuần, đi học 5 ngày, nghỉ học 2 ngày .
 -Tập bài thể dục nhịp nhàn cùng cô .
-Tập thể duc đều ,biết phối hợp chân và mắt ném xa bằng 2 tay 
 - Biết thương yêu mọi người , biết yêu người làm nghề khác nhau
- Tham gia học cùng cô,cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
2 . CHUẨN BỊ:
 - Thể dục: 6 túi cát
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 Đề Tài : chạy nhất cao đùi
 Hoạt động của cô 
 a. Mở đầu hoạt động
cô cho cháu đi vòng tròn kềt hợp các kiểu chân 
 b.Hoạt Động Trọng Tâm : 
 Khởi động :
cô cho cháu đi vòng tròn kềt hợp các kiểu chân .
Trong động : 
Tay 2 : tay đưa ra phía trước lên cao 
Chân 2 : đứng đưa chân ra phía trước lên cao 
Bụng 2 : đứng cuối người ra phía trước tay chạm mũi chân.
Vận động cơ bản :
- Cháu nhìn xem trong lớp có những đồ dùng gì ?
- Và được sử dụng như thế nào ?
- Đồ này do ai làm ra ?
- Phải sử dụng như thế nào cho bền ?
- Và để tập tính cận thận cô cho con tập bài thể dục với những đồ dùng này do chú thợ mọc làm ra nhé.
 - Hôm nay cô dạy cháu tập bài thể dục chạy nhất cao đùi
 - Cô thực hiện lần 1
- Cô thực hiện lần 2 + giải thích
- Cô thực hiện lần 3 .
 - Cô cho cá nhân thực hiện thử .
 - Cô cho lớp thực hiện.
 - Cô cho tổ, nhóm, cá nhân thực hiện 
 - Cô cho cháu thực hiện chưa được lên thực hiện lại .
 - Cô cho cháu thi đua tổ 
 - cô nhận xét cháu thi đua .
 - cô cho cháu tập bài thể dục gì ?
* Trò chơi: ai chạy nhanh nhất 
- Để thưởng cho con cô cho cháu chơi trò.
- cô cho cháu chơi thử 
 -Cô cho chơi vài lần .
Cô nhận xét cháu chơi 
-Cô nhận xét cháu học
 Hồi tĩnh : 
 Kết thúc hoạt động .
Hoạt động của trẻ
- thực hiện theo lệnh của cô
 - (4L x 8n)
- (2 L x 8n)
 - (2 L x 8n)
-Cháu trả lời.
- Cháu trả lời.
- Cháu trả lời.
- Cháu trả lời. 
Lập lại
- Chú ý nghe 
- Chú ý nghe 
- quan sát 
- cá nhân thực hiện 
 - lớp thực hiện 
 - tổ thực hiện 
 - nhóm thực hiện 
- thực hiện lại 
 - chú ý nghe 
- cháu thi đua cá nhân 
- chú ý nghe 
- tham gia chơi 
- chú ý nghe 
Đi hít thở nhẹ nhàn 
 HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Hoaït ñoäng MTXQ: *-Phân loại đồ dùng, sản phẩm theo nghề
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết một số nghề phổ biến trong xã hội
- Biết được một số điểm khác nhau của các nghề phổ biến trong xã hội
 - Nhận biết được chữ u,ư
- Phân biệt được đặc điểm công việc củacô giáo
- Luyện kỷ năng dán tha hồ 
- Trẻ phát âm đúng chữ u,ư
- Qua đó giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng một số nghề phổ biến trong xã hội
- phối hợp với bạn để giúp đỡ mọi người
- Tham gia học cùng cô , cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong 
 2 . CHUẨN BỊ:
 - MTXQTranh vẽ bác nông dân đang cày ruộng, cấy lúa...
 - Tranh chöùa chöõ caùi ,theû chöõ u,ư
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 
 Đề Tài : -Phân loại đồ dùng, sản phẩm theo nghề.
 Hoạt động của cô 
a. Mở đầu hoạt động
 - Cô cho cháu hát bài Bác đưa thư vui tính
 b.Hoạt Động Trọng Tâm : 
* vận động vỗ tay theo nhịp Bác đưa thư vui tính 
-Hôm nay cô dạy hát Bác đưa thư vui tính và vỗ tay theo nhịp nhé.
- Nhận xét cháu hát.
- Bài hát nói đến ai ?
-Ngoài ra còn có nhiều nghề khác nửa?
-Cô gắn tranh cho cháu quan sát
- Chú công nhân làm gì ?
-Cô công nhân làm gì ?
- thế cháu nhìn xem cô có dụng cụ gì ?
- Đếm xem có mấy Cái mái mai ?
- thế cháu nhìn xem cô có dụng cụ gì ?
- Đếm xem có mấy Cái xẻn ?
- Cô gắn tranh bác nông dân cho cháu quan sát
-Tranh này vẽ về ai ?
- bác nông dân pải có những dụng cụ gì để làm ruộng ?
- Mày cày dùng để làm gì?
- Vậy mày cày là dụng cụ của ai?
- Máy cày là dụng cụ của bác nông dân.
- Còn dây là cái gì?
- Cái cuốc là dụng cụ của ai?
- Cái cuốc là dụng cụ của bác nông dân.
- Cô có đây là gì?
- Cái chén là sản phẩm do ai làm ra?
- Ngoài Cái chén bác công nhân còn làm ra gì nửa.
- Để làm ra cái ghế bác cần phải có những dụng cụ gì?
- Còn bác thợ mộc cần có những dụng cụ gì?
- Vậy hôm nay cô cùng các con sẽ phân loại những dụng cụ, sản phẩm cô đã chuển bị theo từng nghề nhé.
 Tích hợp: Trò chơi với chữ u,ư
- Cô cho trẻ quan sát tranh
-cô gọi trẻ tìm chữ học rồi
Trò chơi: tìm chữ theo yêu cầu của cô
- trẻ chơi
 - Nhận xét tiết học.
 - Kết thúc.
Hoạt động của trẻ
- Cháu hát
chú , cô công nhân.
- xây nhà
- dệt vải 
Cái mái mai
- Cái xẻn
-Cháu quan sát
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
-Cháu lặp lại
-Cháu trả lời 
-Cháu lặp lại
-Cháu trả lời
-Cháu lặp lại
-Cháu trả lời
-Cái chén 
-bác công nhân
 - Cái chén 
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu lắng nghe
Quan sát
Trẻ tìm
Trẻ chơi
Chú ý nghe
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ ba 15/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
Đề Tài : Đếm các dụng cụ nghề có số lượng 7, nhậnbiết số lượng 7,nhận biết số 7
1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - Cháu điếm được các nhóm có số lượng 7, biết hơn kém trong phạm vi 7. 
- Cháu biết tên các loại sản phẩm các nghề , đọc đúng các con số đã học.
- Cháu biết , phân biệt được các số .
 - Luyện kỷ năng điếm đã học .
- Biết bảo vệ nhà của mình , biết vâng lời cô giáo .
 - Tham gia học cùng cô , cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
 2 . CHUẨN BỊ :
 - TV: cô giáo .
 - Toán : 6 cái áo đầm ,6 cái nón, các đồ dùng trong gia đình có số lượng 6, thẻ số từ 1 7
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Đề tài: Đếm các dụng cụ nghề lượng 7 nhận biết số lượng 7,nhận biết số 7 
 Hoạt động của cô 
 a. Mở đầu hoạt động
 Hát bài: tập đếm
 b.Hoạt Động Trọng Tâm :
 *Tập đếm đến 7.
 - Các con vừa hát bài gì?
 - Con hãy cùng đếm xem hôm nay bác đưa thư nhận mấy lá thư để đi phát nhé.
 - Vậy bây giờ con hãy lên tìm trên bàn xem có nhóm bao thư nào có 6 cái không nhé?
 - Cho cháu tìm.
 - Cho các bạn kiểm tra.
 - Bạn vừa tìm thấy nhóm bao thư màu gì?
 - Giờ cô sẽ phát cho các con nhiều bao thư khác màu nhau nhé.
 - Con hãy lấy tất cả bao thư màu hồng trong rổ của con ra và đếm xem có bao nhiêu cái đi.
 - Cho cháu xếp và đếm.
 - Ngoài thư màu hồng còn thư màu gì nữa?
 - Vậy con hãy xếp bao thư màu vàng ra phía dưới bao thư màu hồng đi.
 - Con thấy số bao thư màu hồng và màu vàng như thế nào?
 - Số bao thư màu hồng và màu vàng có bằng nhau không?
 - Nhóm nào nhiều hơn?
 - Có mấy bao thư màu hồng?
 - Có mấy bao thư màu vàng?
 - Vậy muốn bao thư màu vàng bằng bao thư màu hồng thì ta phải làm sao?
 - Vậy cô sẽ cho mỗi bạn 1 bao thư màu vàng nữa nhé.
 - Con hãy xếp bao thư màu vàng cô vừa cho vào đi.
 - Bây giờ thì con hãy đếm lại số bao thư màu hồng và màu vàng đi.
 - Giờ thì số bao thư màu hồng và màu vàng như thế nào?
 - Cùng có số lượng mấy?
 - Con hãy nhìn xem cô có mấy bao thư màu đỏ để trên bàn.
 - Trên mỗi cái dĩa đều có 1 cây viết, vậy có mấy cây viết?
 - Phía sau có mấy bao thư màu xanh?
 - Thế số bao thư màu đỏ, màu xanh và cây viết có bằng nhau không?
 - Cùng có số lượng mấy?
 - Cô có đây là thẻ số 7, con cùng tìm thẻ số 7 với cô và đặt váo nhóm cái chén và cái muỗng đi.
 * So sánh thêm bớt tạo nhóm có 7 đối tượng 
 - Nếu cô đem cất đi 1 bao thư màu vàng thì còn lại mấy bao thư màu vàng?
 - Con phải lấy thẻ số mấy để vào nhóm bao thư màu vàng?
 - Cô lại mang đi cất 1 bao thư màu vàng nữa thì con mấy cái?
 - Ta phải lấy thẻ số mấy đặt vào bao thư màu vàng?
 - Cô lại đem cất 1 bao thư màu vàng nữa thì còn lại mấy cái?
 - Ta phải lấy thẻ số mấy đặt vào bao thư màu vàng?
 - Cho cháu cất từng bao thư màu vàng vào rổ và chọn thẻ số tương ứng cho đến hết số bao thư màu vàng.
 - Những bao thư màu vàng đã đem cất chỉ còn lại bao thư màu hồng, con hãy lấy từng bao thư màu hồng để vào rổ và cùng đếm lại xem có bao nhiêu bao thư màu hồng nhé.
 - Cho cháu đem cất và đếm lại.
 * Luyện tập 
 - Trong xã hội có rất nhiều nghề . Vậy giờ lớp mình hãy đọc cho cô nghe bài thơ “Bó hoa tặng cô” đón xem đó là nghề gì?.
 - Cả lớp đọc thơ.
 - Đó là nghề gì ?
 - Giờ cháu hãy đọc thơ qua tranh chữ to nhé .
 - Cô cho lớp đọc 1 lần qua tranh chữ to .
 *Trò chơi:ai nhanh nhất 
 - Cô giới thiệu cách chơi:cháu hãy tìm chữ u,ư trong tranh thơ bằng cach dùng bút màu gạch dưới nhóm nào tìm nhiều nhất hoặc bằng số lượng 7 thì nhóm đó thắng .
 - Cô cho cháu chơi 
 - Nhận xét cháu chơ
 - Kết thúc .
Hoạt động của trẻ 
- Cháu hát
-
Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu tìm
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu lắng nghe
-Cháu đếm
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-không bằng
-Màu hồng
-7
-6
-thêm 1 màu vàng
-Cháu xếp
-Cháu đếm
-Cháu trả lời
-7
-Cháu lắng nghe
-7
-7
-Bằng
-7
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu lắng nghe
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
-Cháu trả lời
- Cháu lắng nghe
- Cháu lắng nghe
- Cháu đếm
- Cháu lắng nghe
- Cháu lắng nghe
- lớp đọc thơ
- lớp đọc thơ
- Cháu chơi.
-Cháu trả lời
-Cháu chơi
-Cháu lắng nghe
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ tư 16/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
LQCC: Trò chơi với chữ I,t,c
 Hoạt Động Chiều: 
 HĐTM:AN
Vận động múa:Cô giáo miền xuôi.
Hoạt động chung:
* Trò chơi với Chữ I,t,c
Mục đích yêu cầu: 
1, Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết,phân biệt và phát âm đúng nhóm chữ I,t,c
- Trẻ biết chơi các trò chơi và chơi trò chơi một cách hứng thú.
2,Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng phân biệt,so sánh
- Củng cố ở trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ định
- Phát triển trí tưởng tượng 
- Thông qua các trò chơi phát triển ở trẻ tính nhanh nhẹn,linh hoạt biết phối kết hợp các tri giác để thực hiện trò chơi 
3, Thái độ:
Trẻ biết yêu thương,quý trọng các cô bác công nhân các ngành nghề,biết quý trọng các sản phẩm của các ngành nghề và có ước mơ trở thành người có ích cho xã hội 
II Chuẩn bị:
Đồ dùng đồ chơi;Cat set, CD bài hát Cô mãu giáo miền xuôi. Câu chuyện “ước mơ của cu Tuấn” 
-Cô: thẻ chữ I,T C in thường,chữ hoa,in hoa
-Tranh có từ” Bác sỹ,Giáo viên,Thuỷ thủ ,cảnh sát giao thông,công nhân môi trường,Ca sỹ .
-thẻ chữ ghép các từ: Giáo viên,thuỷ thủ,bác sỹ.
-2 Tranh có bài đồng dao “ Kéo cưa lừa xẻ” 2 bút lông,4 vòng xanh, đỏ
-Cháu:mỗi cháu 1 rổ đựng thẻ chữ I,t,c,u tranh lô tô có từ giống lúa,gíông ngô,máy tuốt lúa,máy bào,máy cưa 1tranh tập tô chữ I,t,c in rỗng,1hộp bút màu
IV Tiến hành hoạt động:
Hoạt động của cô 
Hoạt động của trẻ 
 a.Môû ñaàu hoaït ñoäng :
Cho trẻ hát “cháu yêu cô chú công nhân” 
 b.Hoaït ñoäng troïng taâm:
 -Cô giới thiệu bài .
Hôm nay cô cháu mình chơi trò chơi với chữ i t c nhé
* Cho trẻ chơi các trò chơi chữ cái
- Tìm chữ i t c trong các từ “ cái cưa , lược , cô giáo,thầy thuốc”
 -Tìm chữ i t c trong bài thơ “ Bé và mẹ”
- Trò chơi “ tìm đúng nhà của bé”
 Cho trẻ chơi :thi xem tổ nào nhanh .
Cô quan sát sửa sai cho trẻ .
 c.Kết thúc hoạt động
cô nhận xét lớp
Trẻ hát múa cùng cô 
Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ lắng nghe 
 HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
 Phát triễn thẫm mỹ: Đề Tài : DH: Bác đưa thư vui 
 1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - Cháu hát thuộc lời bài hát nhịp nhàn,hiểu nội dung bài hát, trả lời được câu hỏi của cô.
 - Biết công việc của cô giáo .
- Cháu biết vẽ tô màu theo yêu cầu của cô.
- Phân biệt được tên gọi các loại hình. 
 - cháu phân b

File đính kèm:

  • docxnganh_nghe_tuan_12.docx
Giáo Án Liên Quan