Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 13 - Chủ đề: Nghề sản xuất

I. Yêu cầu:

- Trẻ biết: Công nhân ,nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc .

 - Biết phân biệt đuôc một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.

 - Biết nhiệm vụ của Công nhân ,nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc là những người giúp đỡ cho cộng đồng (mọi người trong xã hội): có cơm ăn ,áo mặc , có những đồ dùng trong gia đình

 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau.

 - Taäp theå duïc ñieàu,biết phối hợp chân để chạy nhanh 15 m

 -Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may.

 -Biết tên gọi của người làm ngề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề

. -Cháu nhận biết nghề lái tàu ,lai xe,dịch vụ thẩm mỹ .

 -Cháu đọc thơ theo cô đúng rõ lời.

 -Cháu biết cách nặn cái chén theo yêu cầu của cô

 -Cháu hát theo cô, hiểu nội dung bài thơ.

 -Trẻ nhận biết được chữ b d đ

 

docx24 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch hoạt động lớp Lá - Tuần 13 - Chủ đề: Nghề sản xuất, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13
CHỦ ĐỀ: Nghề sản xuất
 ( Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016)
I. Yêu cầu:
Trẻ biết: Công nhân ,nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc. 
 - Biết phân biệt đuôc một số nghề qua trang phục, tên gọi, công việc và sản phẩm của người làm nghề.
 - Biết nhiệm vụ của Công nhân ,nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộclà những người giúp đỡ cho cộng đồng (mọi người trong xã hội): có cơm ăn ,áo mặc , có những đồ dùng trong gia đình
 - Có tình cảm quý trọng những người làm nghề khác nhau. 
 - Taäp theå duïc ñieàu,biết phối hợp chân để chạy nhanh 15 m 
 -Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...
 -Biết tên gọi của người làm ngề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề
. -Cháu nhận biết nghề lái tàu ,lai xe,dịch vụ thẩm mỹ .
 -Cháu đọc thơ theo cô đúng rõ lời.
 -Cháu biết cách nặn cái chén theo yêu cầu của cô
 -Cháu hát theo cô, hiểu nội dung bài thơ.
 -Trẻ nhận biết được chữ b d đ
II. Chuẩn bị:
Tranh chủ điểm Công nhân ,nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc 
Khối hình bằng nhựa..
3 quả bóng.
Thẻ chữ cái u,ư
Tranh bác nông dân , nghề mai ,thợ mộc...
Giấy, bút màu.
Đất nặn, bảng con.
Cô thuộc bài hát, hát đúng, rõ lời.
Cô thuộc thơ, đọc diễn cảm.
Một số đồ dùng của Công nhân nông dân , nghề mai , nghề thủ công mỹ nghệ, thợ mộc 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13
CHỦ ĐỀ: Nghề sản xuất
 ( Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016)
 ĐÓN TRẺ 
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
* Đón trẻ :nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định ,hướng trẻ vào góc chủ đề có treo tranh 
* Kiểm tra vệ sinh cá nhân
Trò chuyện tiếng việt: 
- Cháu hát bài ba em là công nhân lái xe.
- ba em làm nghề gì
- Con nhìn xem cô có đây là tranh vẽ ai?
- lái xe giúp ích gì cho mọi người ?
- Gọi là nghề gì?
- Khi cần mua đồ ăn , thức uống , đồ để mặc thì đi đâu ?
Ngoài ra còn có nghề làm đẹp cho mọi người như cắt tóc , uốn tóc nhuộm tóc , sơn móng tay chân , gọi là nghề dịch vụ thẩm mỹ các con cũng phải yêu thương và kính trọng mọi người làm những nghề này điều giúp ích cho mọi người
Cô nhận xét buổi trò chuyện
- Cháu hát bài ba em là công nhân lái xe.
- ba em làm nghề gì
- Con nhìn xem cô có đây là tranh vẽ ai?
- lái xe giúp ích gì cho mọi người ?
- Gọi là nghề gì?
- Khi cần mua đồ ăn , thức uống , đồ để mặc thì đi đâu ?
Ngoài ra còn có nghề làm đẹp cho mọi người như cắt tóc , uốn tóc nhuộm tóc , sơn móng tay chân , gọi là nghề dịch vụ thẩm mỹ các con cũng phải yêu thương và kính trọng mọi người làm những nghề này điều giúp ích cho mọi người
Cô nhận xét buổi trò chuyện
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Böùc tranh veõ caûnh gì ?
Baùc thôï xaây caàn nhöõng duïng cuï gì ?
Baùc thôï xaây laøm ra saûn phaåm gì ?
Coù moät baøi thô raát deã thöông do taùc giaû “thaùi Hoaøng Linh “ saùng taùc ñoù laø baøi thô gì ai coøn nhôù ñoïc cho coâ nghe vôùi naøo ?
Caû lôùp ,toå , nhoùm ,caù nhaân
Cô nhận xét buổi trò chuyện
Caùc con nhìn xem coâ coù tranh gì ?
Baùc só laøm nhieäm vuï gì ?
Baùc só maëc quaàn aùo maøu gì ?
Treân ñaàu chuù ñoäi caùi gì ?
Phía tröôùc coù gaén caùi gì ?
Baùc só coøn goïi laø gì ?
Lôùn leân ai thích trôû thaønh baùc só ? vì sao ?
Cô nhận xét buổi trò chuyện
- Cháu hát bài ba em là công nhân lái xe.
- ba em làm nghề gì
- Con nhìn xem cô có đây là tranh vẽ ai?
- lái xe giúp ích gì cho mọi người ?
- Gọi là nghề gì?
- Khi cần mua đồ ăn , thức uống , đồ để mặc thì đi đâu ?
Ngoài ra còn có nghề làm đẹp cho mọi người như cắt tóc , uốn tóc nhuộm tóc , sơn móng tay chân , gọi là nghề dịch vụ thẩm mỹ các con cũng phải yêu thương và kính trọng mọi người làm những nghề này điều giúp ích cho mọi người
Cô nhận xét buổi trò chuyện
 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 
* khởi động: đi vòng tròn tập các kiểu chân
- hô hấp : gà gáy
- Tay 2: tay đưa ra phía trước lên cao 
- Bụng : quay người sang hai bên
-Chân 2: ngồi khuỵu gối 
- Bật 2: tách chân , khép chân
* Hồi tịnh: đi vòng tròn.
 HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HOC TẬP
Phát triển thể chất:
chạy nhanh 15 m 
Phát triển nhận thức:
- Thêm bớt chia nhóm đồ vậtcó số lượng 7 làm 2 phần. 
Phát triển ngôn ngữ:
Làm quen chữ cái b,d,đ
Phát triển ngôn ngữ:
- Thơ:cái bát xinh xinh 
Phát triển
thẫm mỹ:
Vẽ trang trí hình vuông
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Trò chơi kéo co
HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Khám phá khoa học:
Tìm hiểu một số nghề dịch vụ
Phát triển nhận thức:- Thêm bớt chia nhóm đồ vậtcó số lượng 7 làm 2 phần
Phát triển
thẫm mỹ:
Đề Tài : lớn lên cháu lái máy cài 
Ôn - Thơ:cái bát xinh xinh
Ôn- Vẽ trang trí hình vuông
HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc phân vai: cô giáo, bác sĩ, bán hàng, gia đình
Góc xây dựng: xây dựng bệnh viện đa khoa 
Góc tạo hình	: vễ nặn tô màu in tranh xé dán chủ đề nghề ngiệp 
Góc sách chuyện: xem tranh anh chơi lô tô làm sưu tập chủ đề nghề
Gốc thiên nhiên: chơi với cát sỏi đóng gạch... chăm sóc cây cảnh.
Thời gian thưc hiện: 
I/. YÊU CẦU:
* Kiến thức
- Trẻ biết sử dụng các loại nguyên vật liệu khác nhau, để xây dựng bệnh viên đa khoa xây dựng đúng quy trình, biết trang trí bố cục hài hòa
- Trẻ phản ánh công việc hàng ngày của bác sỹ, cô y tá, biểu lộ thái độ ân cần với người bệnh, biết phân vai nhận vai nhập đúng vai, thể hiện đúng vai chơi của mình.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ thao tác vai, đóng vai, kỹ năng giao tiếp giữa các bạn trong nhóm, liên kết giữa các nhóm chơi..
- Rèn kỹ năng tô màu, xé dán, kỹ năng xếp chồng khít các viên gạch tạo thành mô hình bệnh viện.
* Thâí độ:
- Trẻ có thói quen nề nếp học tập biết sử dụng đồ chơi theo đúng chức nặng của nó.
- Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi biết nhường nhịn và giúp đỡ bạn bè.
II/. CHUẨN BỊ:
- Khối gỗ làm gạch xây dựng, cây xanh, hoa thảm cỏ, vườn rau, các loại bảng biểu.
- Đồ chơi bác sỹ, áo quần bác sỹ, kẹo làm thuốc, các chai thuốc có ký hiệu các bệnh thông thường: Đau đầu, đau bụng, răng, mắt
- Giây tạo hình, sáp màu.
- Tranh tập tô chữ caí e ê, u, ư, b,d,đ,lô tô, bút chì màu, tranh ảnh
- Khối gỗ nút ghép, cổng hang rào cây cảnh.
- Chai to nhỏ, ca, xô đựng nước, khuôn đóng gạch.
III/. HƯỚNG DẪN
1. Hoạt động 1:
* Trò chuyện:
- Cô cùng trẻ đọc bài “Bé làm bao nhiêu nghề”, trò chuyện về chủ đề nghề, 
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Trong bài thơ nói về 
những nghề gì? Ngoài những nghề ra con hãy kể tên một số nghề mà con biết?
- Chúng mình đang học ở chủ đề gì?
- Các con ạ trong xã hội có rất nhiều nghề mỗi nghề đều cho ta một sản phẩm và ích lợi khác nhau Chúng mình làm gì để biết ơn và quý trọng những người đã làm ra sảm phẩm đó.
II. Hoạt động 2: Thỏa thuận chơi: 
- Các con ạ giờ chơi đã đến rồi hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình cùng tham gia chơi hoạt động góc. Để giờ chơi được tốt chúng mình mời 1 bạn trưởng trò lên điều khiển buổi chơi hôm nay. Chúng mình mời bạn nào?
- Cô xin mời bạn Thanh Trúc lớp mình cổ động viên cho bạn nào?
- Các bạn ơi? Hôm nay chúng mình chơi với chủ đề nghề các bạn sẽ chơi ở những góc chơi nào? Chơi mấy góc? Góc phân vai; góc xây dựng; góc tạo hình góc sách chuyện.
- Ở góc phân vai chúng mình chơi trò chơi gì?
Trò chơi Bác Sĩ, trò chơi cô giáo, trò chơi bán hàng.
- Trò chơi Bác sĩ gồm có những ai? Các bác sĩ làm những công việc gì? 
- Trò chơi cô giáo có những ai? Cô giáo thường làm những công việc gì?
- Đúng rồi đấy các bạn ạ. Cô giáo đón trẻ điểm danh thể dục buổi sáng dạy các tiết học, cho các cháu đi thăm quan.
- Các bạn ạ để có nơi chăm sóc sức khỏe cho mọi người các bạn chơi ở góc chơi nào? Góc xây dựng các bạn chơi xây dựng gì?
- Để xây dựng được bệnh viên đa khoa các bạn cần có những ai?
- Bác Kỹ sư trưởng có nhiêm vụ như thế nào?
- Để xây dựng được công trình bệnh viện đa khoa đẹp các bác phải xây dựng như thế nào?
- Có bệnh viện đẹp rồi để có nhiều trang thiết bị cũng như đồ dùng cho các Bác Sỹ và các cô Y tá thì các bạn chơi ở đâu? Ở góc tạo hình các bạn chơi trò chơi gì? Vẽ nặn xé dán in hình những sản phẩm về nghề.
- Các bạn ơi có sản phẩm rồi đề khám phá tìm hiều về 1 số nghề thì chúng mình chơi ở đâu? Góc học tập chúng mình chơi trò chơi gì? Chơi lô tô, xem tranh ảnh làm sư tập về chủ đề 1 số nghề,
III. Hoạt động 3: Quá trình chơi: 
- Để giờ chơi được tốt các bạn chơi như thế nào?
- Bây giờ các bạn đi nhẹ nhàng lấy biểu tượng về góc chơi cùng tham gia chơi. ( trẻ về góc chơi cô và trưởng trò quan sacts gơi ý sửa sai cho trẻ)
IV. HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét sau khi chơi:
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét các bạn trong nhóm chơi của mình, và các nhóm chơi khác bổ sung rút kinh nghiệm cho buổi chơi sau
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài bạn ơi hết giờ rồi thu don đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ hai21/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
PTTC chạy nhanh 15 m
.
 Hoạt Động Chiều: 
 Hoaït ñoäng MTXQ: -TÌM HIỆU MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 -Tập bài thể dục nhịp nhàn cùng cô .
- Taäp theå duïc ñieàu,biết phối hợp chân để chạy nhanh 15 m 
- Biết thương yêu mọi người , biết yêu người làm nghề khác nhau
- Tham gia học cùng cô,cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
 2 . CHUẨN BỊ:
 - Thể dục: túi cát
- sân bãi sạch sẽ,an toàn cho trẻ
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 Đề Tài : chạy nhanh 15 m 
 Hoạt động của cô 
 a. Mở đầu hoạt động
 cô cho cháu đi vòng tròn kềt hợp các kiểu chân 
 b.Hoạt Động Trọng Tâm : 
 Khởi động :
cô cho cháu đi vòng tròn kềt hợp các kiểu chân .
Trong động : 
Tay 2 : tay đưa ra phía trước lên cao 
Chân 2 : đứng đưa chân ra phía trước lên cao 
Bụng 2 : đứng cuối người ra phía trước tay chạm mũi chân 
Vận động cơ bản :
- Hôm nay cô dạy cháu tập bài thể dục chạy nhanh 15 m 
- Cô thực hiện lần 1
- Cô thực hiện lần 2 + giải thích : 
- Cô thực hiện lần 3 .
 - Cô cho cá nhân thực hiện thử .
- Cô cho từng tổ thực hiện
 - Cô cho cháu thực hiện chưa được lên thực hiện lại .
- Cô cho cháu thi đua tổ .
- cô nhận xét cháu thi đua .
- cô nhận xét cháu thi đua .
Trò chơi: thi xem ai bậc xa hơn.
Cô giải thích cách chơi
Trẻ chơi
Cô nhận xét trẻ chơi
- cô cho cháu tập bài thể dục gì ?
-Cô nhận xét cháu học
 Hồi tĩnh : 
 Kết thúc hoạt động . 
Hoạt động của trẻ
- thực hiện theo lệnh của cô
- thực hiện theo lệnh của cô
 - (2L x 8n)
- (4 L x 8n)
 - (2 L x 8n)
- Chú ý nghe 
- Chú ý nghe 
- quan sát 
- cá nhân thực hiện 
 - tổ thực hiện 
- thực hiện lại 
 - cháu thi đua tổ 
 - chú ý nghe 
- chú ý nghe 
- chú ý nghe 
Trẻ chơi
- chú ý nghe 
-Đi hít thở nhẹ nhàn 
HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU
Khám phá khoa học về MTXQ
TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ
1, Mục đích yêu cầu:
a)Kiến thức:
-Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...
-Biết tên gọi của người làm ngề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề.
b)Kỹ năng:
-So sánh, phân biệt một số điểm giống và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ hoặc trang phục...của những người làm trong mỗi nghề.
c)Thái độ:
-Thể hiện tình cảm quí trọng đối với mỗi người lao động trong nghề và công việc của họ.
2, Chuẩn bị:
	- Tranh chủ đề, quần áo, đồ dùng, dụng cụ của người bán hàng mỹ phẩm, thợ cắt tóc, thợ may.
-Tranh ảnh dụng cụ của nghề trên, bút màu đủ cho trẻ.	
- Tranh lô tô về các nghề
* Tích hợp: Âm nhạc, toán
3, Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
Dự kiến của trẻ
* Hoạt động 1: gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài"Búp bê xinh"
-Vì sao búp bê xinh thế?
-Búp bê làm nghề gì?
-Ngoài nghề của búp bê đang làm ra các con còn biết thêm những nghề nào nữa?
-Hôm nay lớp mình cùng trò chuyện, tìm hiểu về nghề dịch vụ nhé.
* Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt các nghề dịch vụ.
+ Tranh vẽ cô thợ cắt tóc
-Lớp hát"Bè làm đẹp".
-Bé đến đâu để làm đẹp.
-Cho trẻ quan sát tranh và nêu nhận xét.Cô gợi ý:
- Cô treo tranh:
 - Tranh vẽ gì đây?
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Chúng mình cùng đếm xem trong tranh có bao nhiêu người nào?
- Cô đang làm gì?
- Cô dùng gì để cắt tóc cho mọi người ?
- Công việc của nghề cắt tóc là làm gì?
- Đồ dùng cua nghề cắt tóc cần có những gì?
- Nghề này giúp mọi người như thế nào?
+ Tranh vẽ quầy bán hàng
- Tranh vẽ gì đây?
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Các cô đang làm gì?
- Các cô các bác bán những loại hàng gì ?
- Công việc của nghề nhân viên bán hàng là làm gì?
- Đồ dùng của nghề bán hàng cần có những gì?
- Nghề này giúp mọi người như thế nào?
+ Tranh vẽ nghề lái xe
- Cô cho trẻ hát vận động bài hát “Em tập lái ô tô”
- Cho trẻ quan sát tranh vẽ chú lái xe
- Cho trẻ xem tranh
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Chú lái xe đang làm gì?
- Công việc của nghề lái xe là làm gì?
- Đồ dùng của nghề lái xe cần có những gì?
- Nghề này cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của con người?
-Tương tự cho trẻ quan sát và kể về nghề thợ may, nghề hướng dẫn viên du lịch..
+ Cô vừa cho các con được làm quen với một số nghề dịch vụ, Các con có yêu quý các nghề đó không? vì sao?
- Ngoài các nghề này ra con còn biết nghề nào nữa?
=)Các con ạ có rất nhiều nghề, mỗi nghề đều làm những công việc khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho đời sống con người vì vậy các con phải biết quí trọng những người lao động làm các nghề khác nhau trong xã hội chúng mình có đồng ý với cô không nào.
- Ước muốn của con sau này làmnghề gì?
-Cho trẻ đọc bài thơ"Các cô thợ"
* Hoạt động 3: Trò chơi.
+ TC1: Nghề tôi yêu
- Cho trẻ chọn tranh mình thích và tô màu.
-Cô bao quát.
-Lớp hát"Cháu yêu cô thợ dệt"
+ TC2:Ai nhanh hơn.
- Chia trẻ làm 2 tổ. Cô giới thiệu luật chơi
-Trẻ chọn đồ dùng theo nghề.
-Hình thức chơi "chạy tiếp cờ"
- Trẻ lên chơi, Cho trẻ đếm kết quả 
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
*Hoạt động 4: Nhận xét,kết thúc,chuyển hoạt động:
-Nhận xét lớp học.
- Trẻ hát
-Trẻ trả lời.
-Trẻ kể.
-Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát tranh và trả lời câu hỏi của cô theo sự hiểu biết cảu trẻ.
- Trẻ quan sát tranh và trả lời câu hỏi của cô theo sự hiểu biết cảu trẻ
- Trẻ quan sát tranh và trả lời câu hỏi của cô theo sự hiểu biết cảu trẻ
-Trẻ tô màu
- Cả lớp cùng chơi
-Trẻ thu dọn đồ dùng.
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ ba 22/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
Đề Tài : Thêm bớt chia nhóm đồ vậtcó số lượng 7 làm 2 phần
1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Cháu điếm được các nhóm có số lượng 7, biết chia trong phạm vi 7 làm 2 phần. 
- Cháu biết tên các nghề ,sản phẩm của nghề làm ra, đọc đúng các con số đã học 
- Cháu biết , phân biệt được các số .
 - Luyện kỷ năng điếm và chia số liệu đã học .
- Biết bảo vệ nhà của mình , biết vâng lời cô giáo .
 - Tham gia học cùng cô , cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong .
 2 . CHUẨN BỊ :
 - TV: gia đình đông con , ít con .
 - Toán : 7 cái áo đầm ,7 cái nón, các đồ dùng trong gia đình có số lượng 7, thẻ số từ 1 7
 3 .TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Đề Tài : Thêm bớt chia nhóm đồ vậtcó số lượng 7 làm 2 phần
 Hoạt động của cô 
 a. Mở đầu hoạt động
 Trò chơi: ngày và đêm
 b.Hoạt Động Trọng Tâm : 
Phần1:Luyện tập nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 7
Cô cho trẻ hát bài “ cháu yêu cô chú công nhân”
Cô thợ mai đã mai được những đồ dùng gì ?
cô đưa cháu đi xem những đồ dùng của cô thợ mai của bé .
đây là gì ?
Cô gắn 7 cái áo cho cháu quan sát 
Đếm xem có mấy cái ? 
Cô để mỗi nhóm chơi 4 cái quần , 5 cái nón , 6 cái khăn, các cháu có nhiệm vụ lên thêm vào sao cho có số lượng bằng 7 và để số tương ứng sao khi tìm . 
Cô cho cháu lên tìm .
 Cô nhận xét từng nhóm .Ngoài ra còn có áo đầm nửa cô xếp ra cháu hãy nhìn xem .
Cô xếp 7 áo đầm hàng . 
Cô cháu đếm từ 17
Số cái nón và số áo đầm bằng nhau chưa . 
Phải thêm mấy cho bằng 7
Cô cho lên thêm vào ?
Cô nhận xét . 
Phần 2 : dạy trẻ chia 6 làm 2 phần 
Cô xếp 6 cái dĩa ra cháu hãy nhìn xem .
Cô xếp cái dĩa 1 hàng . 
Cô cháu đếm từ 17
Cô có 7 áo đầm chia ra làm 2 phần : 2-5 ,3- 4, 5- 2
Phần này có mấy cái ?
Phần này có mấy cái ?
Phần nào nhiều ? 
Phần nào ít ?
Cô gọp lại thì được bao nhiêu ?
Cô cho cháu xếp 7 cái nón 1 hàng 
Cô cho cháu chia cùng cô .
Cô có 6 cái nón cô chia ra làm 2 phần 2-5 .
Phần này có mấy cái?
Phần này có mấy cái?
Phần nào nhiều ?
Phần nào ít ?
Cô gọp lại thì được bao nhiêu ?
Cô có 6 cái nón cô chia ra làm 2 phần 4- 3 .
Phần này có mấy cái? 
Phần này có mấy cái ?
Phần nào nhiều ?
Phần nào ít ?
Cô gọp lại thì được bao nhiêu ?
Cô có 6 cái nón cô chia ra làm 2 phần 5 - 2 , 1-6.
Phần này có mấy ccái ?
Phần này có mấy cái ?
Hai phần này như thế nào ?
Phần nào ít ? 
Cô gọp lại thì được bao nhiêu ?
Phần 3 : luyện tập
Ngoài ra còn có áo đầm nửa cô xếp ra cháu hãy nhìn xem .
Cô xếp áo đầm 1 hàng . 
Cô cháu đếm từ 17 
Cô có 7 áo đầm chia ra làm 2 phần : 2-5 ,3- 4, 6- 1
Phần này có mấy cái ?
Phần này có mấy cái ?
Phần nào nhiều ? 
Phần nào ít ? 
Cô gọp lại thì được bao nhiêu ?Trong rổ của cháu thích 2 số nào thì chọn ra chia theo số đó ?
Bạn nào có số 3và số 4 thì giơ lên 
Bạn nào có số 5 và số2 thì giơ lên 
Bạn nào có số 6 và số 1 thì giơ lên 
Cháu hãy chia theo số mà cháu có trong rổ .
- Cô nhận xét tiết học . 
Hoạt động của trẻ 
Cháu chơi
 - trẻ hát
Trả lời
chú ý nghe 
cháu tìm 
chú ý nghe 
cháu đếm 
- chưa 
thêm 1
lên thêm 
 - cháu xếp 
 - cháu chia nhóm
- Cháu kể
- Cháu kể 
-Cháu kể.
-Cháu kể
 - gọp lại được 6
- Cháu kể
- Cháu kể 
-Cháu kể.
-Cháu kể
- gọp lại được 6 
- Cháu kể
- Cháu kể 
-Cháu kể.
-Cháu kể
- gọp lại được 6 
- Cháu kể
- Cháu kể 
-Cháu kể.
-Cháu kể
- gọp lại được 6 
 - Cháu kể
- Cháu kể 
-Cháu kể.
-Cháu kể
- gọp lại được 6 
- cháu chia 
- cháu chia 
- cháu chia 
- chú ý nghe 
Đánh Giá Cuối Ngày 
+ Đón trẻ , khám tay,vệ sinh: 
+ Trò chuyện tiếng việt:
+Thể dục buổi sáng:
+ Hoạt động chung có mục đích học tập: 
+ Hoạt động ngoài trời:
+ Hoạt động buổi chiều:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Ngày dạy: Thứ tư 23/11/ 2016
SS lớp.
Vắng .
Lý do
Hoạt động chung:
LQCC: LÀM QUEN VỚI CHỮ B,D,Đ
 Hoạt Động Chiều: 
 HĐTM:AN
Đề Tài : DH:LỚN LÊN CHÁU LÁI MÁY CÀI
Hoạt động chung:
LÀM QUEN VỚI CHỮ B,D,Đ
1, Mục đích yêu cầu:
1, Kiến thức: 
 Nhaän biết chữ b,d,ñ , bieát caùch vieát chöõ b,d,ñ 
 - Phaùt trieån nhaän thöùc ôû treû 
Kó naêng
 Bieát phaân vai chôi , hôïp taùc trong khi chôi ôû caùc goùc .
 Bieát toâ ñöôïc chöõ b,d,ñ theo höôùng daãn cuûa coâ , phaùt aâm ñöôïc chöõ b,d,ñ theo coâ 
 +Phaùt trieån ngoân ngöõ ôû treû 
Giaùo duïc:
Trẻ biết yêu thương,quý trọng các cô bác công nhân các ngành nghề,biết quý trọng các sản phẩm của các ngành nghề và có ước mơ trở thành người có ích cho xã hội 
II/ Chuaån bò
 +Ñoái vôùi coâ :
 Tranh chöùa chöõ caùi , theû chöõ b,d,ñ 
+Ñoái vôùi treûâ :
 Ñoà chôi ñuû cho treû hoaït ñoäng ôû caùc goùc
 Tranh chöùa chöõ b,d,đ ,buùt chì , theû chöõ b,d,ñ
IV Tiến hành hoạt động:
Hoạt động của cô 
Hoạt động của trẻ 
 a.Môû ñaàu hoaït ñoäng :
Haùt “O troøn nhö quaû tröùng gaø “, caùc baïn hoïc ñöôïc chöõ gì ? tieát hoïc hoâm nay xuaát hieän 3 chöõ caùi môùi ñeå xem ñoù laø chöõ gì thì caùc con haõy chôø xem nheù
 b.Hoaït ñoäng troïng taâm:
 Coâ coù tranh gì ? tranh “ Caùi buùa “ coù töø caùi buùa 
 Gaén chöõ caùi rôøi thaønh töø ,gôõ chöõ ñaõ hoïc 
 Haõy ñoaùn xem chöõ caùi naøo xuaát hieän trong tieát hoïc hoâm nay ?
Trôøi toái roài 
Trôøi saùng roài 
 Vaø ñaây laø chöõ caùi môùi xuaát hieän trong tieát hoïc hoâm nay . chöõ b 
 Giôùi thieäu chöõ in thöôøng ,vieát thöôøng 
 Chuyeàn tay ñoïc thaàm 
 Giaùo vieân giôùi thieäu cho treû bieát theâm chöõ b in hoa .
 - Nhìn xem ,nhìn xem ,xem co coù tranh gì ? 
 tranh “ noâng daân “ coù töø “noâng daân “
 Gaén chöõ ca

File đính kèm:

  • docxnganh_nghe_tuan_13.docx
Giáo Án Liên Quan