Kế hoạch thực hiện giảng dạy lớp nhà trẻ năm 2016 - 2017 - Chủ đề: Ngành nghề

A/ MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

I/ Phát triển nhận thức:

1/ Nội dung:

- Cháu bieát trong xaõ hoäi coù nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau, bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa moät soá ngheà gaàn guõi vôùi treû nhö ngheà ñan luïc bình cuûa ñòa phöông, ngheà noâng, ngheà giaùo vieân, boä ñoäi, thôï may, bác sĩ, xaây döïng vaø moái quan heä giöõa caùc ngheà trong xaõ hoäi. Cháu biết giữ gìn môi trường biển, biết các lợi ích từ biển – đảo, các tài nguyên khoáng sản từ biển

- Cháu phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng.

- Cháu kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. Cháu bieát yù nghóa cuûa ngaøy 20/11.

- Cháu biết đếm, so sánh, thêm bớt số lượng đồ dùng, sản phẩm của các nghề trong phạm vi 7. Cháu nhận biết được các chữ cái: b,d,đ, h,k.

- Giáo dục cháu biết phòng tránh chất gây nghiện có hại cho sức khỏe con người: Thuốc lá, bia, rượu

 

doc66 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch thực hiện giảng dạy lớp nhà trẻ năm 2016 - 2017 - Chủ đề: Ngành nghề, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ :NGÀNH NGHỀ
Thời gian thực hiện: 4 tuần
( Từ ngày 14/11/2016 đến 9/12/2016)
A/ MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
I/ Phát triển nhận thức:
1/ Nội dung:
- Cháu bieát trong xaõ hoäi coù nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau, bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa moät soá ngheà gaàn guõi vôùi treû nhö ngheà ñan luïc bình cuûa ñòa phöông, ngheà noâng, ngheà giaùo vieân, boä ñoäi, thôï may, bác sĩ, xaây döïngvaø moái quan heä giöõa caùc ngheà trong xaõ hoäi. Cháu biết giữ gìn môi trường biển, biết các lợi ích từ biển – đảo, các tài nguyên khoáng sản từ biển 
- Cháu phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng. 
- Cháu kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. Cháu bieát yù nghóa cuûa ngaøy 20/11. 
- Cháu biết đếm, so sánh, thêm bớt số lượng đồ dùng, sản phẩm của các nghề trong phạm vi 7. Cháu nhận biết được các chữ cái: b,d,đ, h,k.
- Giáo dục cháu biết phòng tránh chất gây nghiện có hại cho sức khỏe con người: Thuốc lá, bia, rượu
2/ Biện pháp:
- Cô giáo dục, cung cấp kiến thức cho cháu mọi lúc mọi nơi.
- Cô củng cố kiến thức cháu đã biết, cung cấp kiến thức mới cháu chưa biết.
- Tạo môi trường học tập giúp cháu học mọi lúc mọi nơi
II/ Phát triển ngôn ngữ:
1/ Nội dung:
- Cháu bieát duøng caâu töø ñeå mieâu taû veà caùc ngaønh ngheà trong xaõ hoäi: tên gọi của một số nghề, tên đồ dùng, dụng cụ sản phầm của các nghề khác nhau.
- Cháu thích đọc thơ, kể lại truyện đã được nghe có nội dung liên quan đến chủ đề về các nghề quen thuộc. Cháu thuộc các bài hát, bài thơ trong chủ đề. Cháu đọc, phaùt aâm rõ raøng các chữ cái: b,d,đ,h,k.
- Cháu mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến của mình trong các hoạt động, trả lời các câu hỏi về một số nghề( Ai? Nghề gì?Cái gì? Để làm gì? Làm thế nào?) Cháu biết kể nói về những điều đã quan sát được qua thực tế, qua tranh, ảnh...liên qua đến các nghề. 
- Cháu nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi. Cháu chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp
2/ Biện pháp:
- Cô chú ý quan sát, lắng nghe, sửa sai cho cháu mọi lúc mọi nơi.
- Củng cố, cung cấp thêm vốn từ cho cháu. 
III/ Phát triển tình cảm xã hội:
1/ Nội dung:
- Cháu biết lợi ích của các nghề là làm ra các sản phẩm (như lúa, gạo, vải, quần áo, đồ dùng,...) cần thiết cho sinh hoạt và phục vụ cho cuộc sống của con người. Cháu nhaän bieát moái quan heä maät thieát giöõa caùc ngheà.
- Cháu biết quí trọng các sản phẩm do người lao động làm ra, tiết kiệm và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, các vận dụng trong gia đình, lớp học. Cháu thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi; Giáo dục cháu biết tiết kiệm điện khi sử dụng quạt, ti vi. Nhắc nhở các cháu sử dụng nước tiết kiệm khi rửa mặt, đánh răng
- Cháu biết nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của người đối với môi trường. Cháu nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân. Cháu thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 
- Cháu ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân; Cháu biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích. Cháu có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
2/ Biện pháp:
- Cô giáo dục cháu mọi lúc mọi nơi.
- Phối hợp phụ huynh nhắc nhở, giáo dục cháu.
IV/ Phát triển thẩm mỹ:
1/ Nội dung:
- Cháu biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẻ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của các nghề.
- Cháu biết hát và vận động theo nhịp điệu, giai điệu của bài hát và thể hiện cảm xúc.
- Cháu thể hiện vui thích khi tham gia các hoạt động tạo hình, có thể vẽ, nặn, xé, dán tạo ra một số sản phẩm tạo hình thể hiện những hiểu biết đơn giản về một số nghề quen thuộc.
- Cháu biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. Cháu caûm nhaän ñöôïc caùi hay, caùi ñeïp cuûa moãi ngaønh nghề. 
2/ Biện pháp:
- Cô giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Cô tao điều kiện cho trẻ tìm tòi và nhận biết cái đẹp trong cuộc sống
V/ Phát triển thể chất:
1/ Nội dung:
 + Theå chaát: 
- Cháu thực hiện được một số vận động: bò dích dắc qua 7 điểm, bật liên tục vào vòng, trèo lên xuống 7 gióng thang, ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m.
- Cháu biết phối hợp tay, mắt, cử động của bàn tay, ngón tay để sử dụng kéo cắt, dán, xếp, xé,... để làm đồ chơi. Cháu tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. 
- Nhận ra một số đồ dùng, nơi làm việc có thể gây ra nguy hiểm, không đùa nghịch và chơi gần nơi đó.
+ Dinh dưỡng:
- Cháu biết ăn đa dạng các món ăn, ăn đủ chất có lợi cho sức khỏe và có lợi cho người làm việc.
- Cháu biết giữ gìn vệ sinh: rửa tay, chân sạch sẽ sau khi chơi và lao động. Cháu biết tự rửa mặt, chải răng hàng ngày. Cháu bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân, veä sinh moâi tröôøng vaø veä sinh thöïc phaåm.
2/ Biện pháp:
- Cô khuyến khích, động viên cháu thực hiện.
- Cô giáo dục mọi lúc, mọi nơi.
B/ CHUẨN BỊ CHO CHỦ ĐỀ:
 *Chuẩn bị của cô:
- Giôùi thieäu chuû ñeà môùi ñeán phuï huynh và các cháu.
- Kích thích loøng ham muoán vaø thích khaùm phaù chuû ñeà cuûa cháu ..
- Giaùo vieân cháu chuaån bò trang trí moâi tröôøng trong vaø ngoaøi lôùp.
- Chuaån bò nguyeân lieäu: Tranh aûnh, hoäp giaáy, chai, luïc bình, maøu nöôùc, coï, hoà, hộp thuốc
- Trang trí lôùp theo chuû ñeà ngành nghề. 
- Taïo moâi tröôøng hoïc taäp cho các cháu.
- Laøm boå sung caùc ñoà duøng ,duïng cuï ,saûn phaåm cuøa caùc ngheà. 
- Boå sung caùc goùc chôi :baùc só ,thôï may ,
- Boå sung nguyeân vaät lieäu ñòa phöông :voû chai ,voû traøm ,baøn 
- Gôïi yù cho cháu tìm hieåu veà ngheà cuûa ba ,meï ,caùc ngaønh ngheà maø cháu thích.
- Söu taàm saùng taùc tho truyeän baøi haùt veà chuû ñề.
* Chuẩn bị của trẻ:
- Mang nguyên vật liệu vào lớp, trang trí lớp phụ cô.
- Cháu veà nhà tìm hiểu ngheà cuûa ba ,meï.
*Chuẩn bị của phụ huynh:
- Cho các cháu được quan sát moät soá coâng vieäc cuûa caùc ngheà khi coù ñieàu kieän. 
- Vận động phụ huynh giúp đỡ nguyên vật liệu địa phương: luïc bình, tranh aûnh veà ngaønh ngheà, baùo cuõ.
C/ THỂ DỤC SÁNG
- Cho trẻ xuống sân đồng diễn theo nhạc.
1. Yêu cầu:
- Cô cho cháu tập từng động tác, rèn cho cháu cóthói quen thể dục sáng .
- Trẻ biết tập đồng diễn khi ra sân.
- Biết nghe và thực hiện các động thác nhịp nhàng theo nhạc.
- Trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn khi ra sân.
2. Chuẩn bị:
- Sân rộng, sạch sẽ.
3. Hướng dẫn:
- Cô cho cháu xếp thành 2 hàng ngang.
- Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng, xoay bả vai, cổ tay, đầu gối.
3.Tiến hành hoạt động:
- Cô cho cháu xuống sân xếp thành 4 hàng ngang
- Cho trẻ nghe nhạc và hít thở nhẹ nhàng, xoay bả vai, đầu gối.
- Trẻ thực hiện các động tác theo cô theo nhạc.
* Động tác tay: Tay lên cao, 2 tay lên vai, chân ngang vai.
* Động tác chân: Tay chống hông, chân vuông góc với mặt đất, đổi chân.
* Động tác lườn: Chân ngang vai, tay chống hông, xoay người.
* Động tác bụng: Chân ngang vai, tay lên cao, cúi người.
* Động tác bật: Tay chống hông, bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Cô cho cháu hít thở nhẹ nhàng.
- Các cháu dồn hàng và từ từ đi vào lớp.
D/ MAÏNG NOÄI DUNG
CAÙC NGHỀ BEÙ YEÂU
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 13/ 11/2016 đến 18/11/2016)
1/ Nghề bộ đội:
Tên gọi: bộ đội biên phòng, bộ đội hải quân, bộ đội không quân
Trang phục: quần áo màu xanh lá cây.
Công việc: Các chú bộ đội tập luyên chiến đấu để bảo vệ đất nước và còn làm nhiều việc khác. Bộ đội biên phòng canh giữ biên giới.
Nơi làm việc: Doanh trại, đồn biên phòng.
2/ Nghề giáo viên – Nghề dạy học:
Tên gọi người làm nghề dạy học: Thầy giáo, cô giáo.
Công việc: dạy học.
Một số đồ dùng: sách, bút, phấn
Nơi làm việc: trường học, lớp học.
NGHEÀ CUÛA QUEÂ EM
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 21/ 11/2016 đến 25/11/2016)
1/ Nghề làm ruộng – nghề nông.
Cháu biết tên của người làm nghề nông gọi là: Bác nông dân.
Nơi làm việc của bác nông dân: trên đồng ruộng, nông trại, nhà vườn, nương rẫy
Đồ dùng làm việc: cày, cuốc, máy cày, liềm cắt, máy gặt
Sản phẩm của nghề nông : thóc lúa, ngô, khoai, dỗ, rau quả các loại.
Ích lợi của sản phẩm: là thực phẩm nuôi sống con người; có thể dùng để mua bán, trao đổi.
2/ Nghề đánh bắt cá
Cháu biết tên của người làm nghề đánh bắt cá gọi là: Bác ngư dân.
Nơi làm việc của bác nông dân: trên sông nước, ao hồ, biển.
Đồ dùng làm việc: tàu thuyền, xuồng ghe, lưới, chài
Sản phẩm của nghề đánh bắt cá : cá, các loại thủy sản, hải sản.
Ích lợi của sản phẩm: là thực phẩm nuôi sống con người; có thể dùng để mua bán, trao đổi.
CAÙC NGHEÀ QUANH BEÙ
Thời gian thực hiện: 2 tuần ( từ 28/11/2016 đến 9/12/2016)
1/ 	Nghề y: 
Tên gọi người làm nghề y: bác sĩ, y tá điều dưỡng, hộ lí
Công việc: khám và chữa bệnh.
Trang phục: Màu trắng/ xanh.
 Một số đồ dùng: ống nghe, bơm kim tiêm.
Nơi làm việc: bệnh viện, trạm y tế.
2/ Nghề mộc: 
Tên người làm nghề mộc: chú thợ mộc.
Nơi làm việc: nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng cưa
Đồ dùng: Cưa, bào, máy cưa, máy bào, dùi đục,.
Sản phẩm: các đồ dùng bằng gỗ như: Giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ.
Ích lợi của sản phẩm: Phục vụ nhu cầu đời sống con người; dùng để mua bán trao đổi giống như nhiều sản phẩm khác.
3/ Nghề may:
Tên người làm nghề may: thợ may.
Nơi làm việc: nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng may
Đồ dùng: máy may, thước, kéo, kim, chỉ, phấn vẽ
Sản phẩm: các đồ dùng bằng vải: quần áo, chăn màn, túi xách
Ích lợi của sản phẩm: Phục vụ nhu cầu đời sống con người; dùng để mua bán trao đổi giống như nhiều sản phẩm khác.
4/ Nghề xây dựng:
Tên người làm nghề xây dựng: công nhân xây dựng.
Nơi làm việc: cô trường nơi công trình xây dựng đang được tiến hành.
Đồ dùng: thước, bay, xô, gạch, đá, cát, xi măng
Sản phẩm: các công trình xây dựng: trượng học, bệnh viện, nhà ở, cầu.
Ích lợi của sản phẩm: Phục vụ nhu cầu đời sống con người.
5/ Nghề làm muối:
 Nơi làm việc: trên bãi biển
Đồ dùng: thước, bay, xô, gạch, đá, cát, xi măng
Sản phẩm: muối.
Ích lợi của sản phẩm: Phục vụ nhu cầu đời sống con người.
E/ MẠNG HOẠT ĐỘNG
Thực hiện 4 tuần từ ngày 14 / 11 đến 9 / 12 / 2016
Nhánh 1: CÁC NGHỀ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 14/ 11/2016 đến 18/11/2016)
* NHẬN THỨC: 
- Cháu kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. 
- Cháu tìm hiểu về nghề giáo viên (dạy học), bộ đội: tên gọi của người làm nghề, công việc, nơi làm việc, dụng cụ và sản phẩm của các nghề đó. 
- Cháu bieát yù nghóa cuûa ngaøy 20/11 là ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam. 
- Cháu nhận biết được các chữ cái: b,d,đ. 
- Cháu biết mô phỏng công việc của cô giáo, của chú bộ đội.
* THỂ CHẤT:
- Cháu thực hiện được bài vận động: bò dích dắc qua 7 điểm.
- Cháu biết phối hợp tay, mắt, cử động của bàn tay, ngón tay để sử dụng kéo cắt, dán, xếp, xé,... để làm thiệp tặng cô.
- Nhận ra một số đồ dùng, nơi làm việc có thể gây ra nguy hiểm, không đùa nghịch và chơi gần nơi đó. 
- Cháu bieát vaän ñoäng theo baøi haùt: Cô giáo em.
* NGÔN NGỮ:
- Cháu bieát duøng caâu töø ñeå mieâu taû veà ngheà giáo viên , bộ đội.
- Cháu thuộc các bài hát “Cô giáo em”, thuộc bài thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”.
- Cháu đọc, phaùt aâm rõ raøng các chữ cái: b,d,đ.
- Cháu biết kể nói về những điều đã quan sát được qua thực tế, qua tranh, ảnh...liên qua đến các nghề. 
- Cháu nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;
*TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Cháu biết lợi ích của các nghề giáo viên, bộ đội.
- Cháu có cử chỉ, lời nói kính trọng, lễ phép đối với thầy giáo, cô giáo, các chú bộ đội.
- Giáo dục cháu biết tiết kiệm điện khi sử dụng quạt, ti vi.
- Nhắc nhở các cháu sử dụng nước tiết kiệm khi rửa mặt, đánh răng
*THẨM MĨ:
- Cháu biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẻ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, sản phẩm của nghề giáo viên, bộ đội.
- Cháu biết hát và vận động theo nhịp điệu, giai điệu của bài hát “ Cô giáo em” và thể hiện cảm xúc.
- Cháu thể hiện vui thích khi tham gia các hoạt động tạo hình, có thể vẽ, nặn, xé, dán tạo ra một số sản phẩm tạo hình thể hiện những hiểu biết đơn giản về nghề giáo viên, bộ đội.
- Cháu biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
- Cháu caûm nhaän ñöôïc caùi hay ,caùi ñeïp cuûa moãi ngaønh nghề. 
Nhánh 2: NGHỀ CỦA QUÊ EM
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 21/ 11/2016 đến 25/11/2016)
* NHẬN THỨC: 
 - Cháu kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. 
 - Cháu biết ở quê cháu có nhiều nghề khác nhau, cháu biết tên gọi của người làm nghề, công việc, nơi làm việc, dụng cụ, sản phẩm và ích lợi của nghề nông, nghề đánh bắt cá. 
- Cháu biết đếm đến 7, nhận biết được chữ số 7.
* THỂ CHẤT:
- Cháu thực hiện được bài vận động trèo lên xuống 7 gióng thang.
- Cháu biết phối hợp tay, mắt, cử động của bàn tay, ngón tay để sử dụng kéo cắt, dán, xếp, xé,... để làm đồ chơi, tạo các dụng cụ sản phẩm của nghề nông và nghề đánh bắt cá.
- Cháu biết ăn đa dạng các món ăn, ăn đủ chất có lợi cho sức khỏe và có lợi cho người làm việc.
- Cháu phát triển thể chất qua các trò chơi dân gian, trò chơi mô phỏng công việc của các bác nông dân, bác ngư dân.
* NGÔN NGỮ:
- Cháu bieát duøng caâu töø ñeå mieâu taû veà nghề nông, nghề đánh bắt cá: tên gọi của một số nghề, tên đồ dùng, dụng cụ sản phầm của các nghề đó.
- Cháu thích đọc thơ, kể lại truyện đã được nghe có nội dung liên quan đến chủ đề về nghề nông, nghề đánh bắt cá.
- Cháu chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp;
*TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Cháu biết lợi ích của nghề nông, nghề đánh bắt cá là làm ra các sản phẩm (như lúa, gạo, cá, tôm , các loại thủy sản...) cần thiết cho sinh hoạt và phục vụ cho cuộc sống của con người.
- Cháu biết quí trọng các sản phẩm do người lao động làm ra.
- Cháu có cử chỉ, lời nói kính trọng, lễ phép đối với người lớn và yêu quí các bác nông dân, bác ngư dân.
*THẨM MĨ:
- Cháu biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẻ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, sản phẩm của nghề nông, nghề đánh bắt cá.
- Cháu biết hát và vận động theo nhịp điệu, giai điệu của bài hát “ lớn lên cháu lái máy cày” và thể hiện cảm xúc.
- Cháu biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
Nhánh 3: CÁC NGHỀ QUANH BEÙ
Thời gian thực hiện: 2 tuần ( từ 28/ 11/2016 đến 9/12/2016)
* NHẬN THỨC:
- Cháu bieát trong xaõ hoäi coù nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau, bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa moät soá ngheà gaàn guõi vôùi treû nhö ngheà thôï may, bác sĩ, xaây döïng, nghề làm muốivaø moái quan heä giöõa caùc ngheà trong xaõ hoäi. 
 - Cháu nhận biết được các chữ cái: h,k. 
- Cháu biết thêm bớt nhóm số lượng đồ dùng, sản phẩm của các nghề trong phạm vi 7.
- Giáo dục cháu biết phòng tránh chất gây nghiện có hại cho sức khỏe con người: Thuốc lá, bia, rượu
- Cháu biết giữ gìn môi trường biển, biết các lợi ích từ biển – đảo, các tài nguyên khoáng sản từ biển
* THỂ CHẤT:
- Cháu thực hiện được bài vận động bật liên tục vào vòng; ném và bắt bóng bằng hai tay khoảng cách xa 4m.
- Cháu biết phối hợp tay, mắt, cử động của bàn tay, ngón tay để sử dụng kéo cắt, dán, xếp, xé,... để làm đồ chơi, tạo các dụng cụ sản phẩm của các nghề: nghề may, nghề mộc, nghề muối, nghề xây dựng, nghề y...
- Cháu tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ;
* NGÔN NGỮ:
- Cháu bieát duøng caâu töø ñeå mieâu tả caùc ngaønh ngheà trong xaõ hoäi nghề may, nghề mộc, nghề y, nghề làm muối, nghề xây dựng về: tên gọi của một số nghề, tên đồ dùng, dụng cụ sản phầm , lợi ích.
- Cháu thuộc các bài hát: bác đưa thư vui tính, cháu yêu cô chú công nhân, thuộc các bài thơ: cái bát xinh xinh, bác quét rác.
- Cháu mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến của mình trong các hoạt động, trả lời các câu hỏi về một số nghề (Ai? Nghề gì?Cái gì? Để làm gì? Làm thế nào?). 
- Cháu nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;
*TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Cháu biết lợi ích của các nghề là làm ra các sản phẩm( như vải, quần áo, đồ dùng,.bàn ghế, tủ , giường, nhà ở, trường học, muối...) cần thiết cho sinh hoạt và phục vụ cho cuộc sống của con người.
- Cháu có cử chỉ, lời nói kính trọng, lễ phép đối với người lớn , và yêu quí các cô, các bác làm các nghề khác nhau.
 - Cháu thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè;
- Bieát giöõ gìn ñoà duøng ,saûn phaåm cuûa caùc ngheà laøm ra. 
*THẨM MĨ:
- Cháu biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẻ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của các nghề.
- Cháu biết hát và vận động theo nhịp điệu, giai điệu của bài hát “ bác đưa thư vui tinh”, “ cháu yêu cô chú công nhân” và thể hiện cảm xúc.
- Cháu thể hiện vui thích khi tham gia các hoạt động tạo hình, có thể vẽ, nặn, xé, dán tạo ra một số sản phẩm tạo hình thể hiện những hiểu biết đơn giản về một số nghề quen thuộcquanh bé.
- Cháu caûm nhaän ñöôïc caùi hay, caùi ñeïp cuûa moãi ngaønh nghề. 
KẾ HOẠCH TUẦN
CÁC
HOẠT ĐỘNG
CÁC NGHỀ BÉ YÊU
Tuần 12 (14/11-18/11/2016)
NGHỀ Ở QUÊ BÉ
Tuần 13 (21/11-25/11/2016)
ĐÓN TRẺ
-Troø chuyeän veà caùc ngaønh ngheà ở quê bé. 
Gôïi yù chaùu tìm hieåu veà ngheà bé yêu thích. 
THỂ DỤC SÁNG
Ñoàng dieãn
 Đồng diễn 
HOẠT
ĐỘNG
HỌC
[
- Bò dích dắc.
- Bé yêu chú bộ đội.
- Bé với chữ b,d,đ.
- Cô giáo em.
- Bé vui lễ hội cùng cô.
- Bé với nghề nông.
- Lớn lên cháu lái máy cày.
- Trèo lên xuống thang.
- Bé làm bao nhiêu nghề.
- Bé với số 7.
HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI
- Bé tắm hồ bơi.
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
+ Vẽ hoa tặng chú bộ đội.
- Tham quan: Sân trường bé trong ngày hội.
- Bé chơi giao thông + TC: Trốn cô.
- Tham quan ao cá + Đọc thơ: Em cũng là cô giáo.
- Bé tắm hồ bơi.
- TCDG+ TCVĐ : Rồng rắn lên mây. 
- Bé chơi cát nước.
- Bé chơi nhà banh.
- Bé chơi giao thông.
HOẠT
ĐỘNG
GÓC
- Làm cô giáo.
- Làm thiệp tặng cô.
- Xây trường của bé.
- Hát về các nghề bé yêu.
- Cửa hàng đồ dùng dạy học.
- Cửa hàng nông cụ.
- Bé với chữ cái.
- Làm tập tranh về các nghề.
- Xây vườn cây ăn quả.
- Biểu diễn văn nghệ.
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
- Thöïc hieän hoïc phaåm
- Taäp vaên ngheä 20/11
- Ôn kiến thức cũ, cung cấp kiến thức mới.
- Thöïc hieän hoïc phaåm 
- Đi phòng thư viện.
- Ôn kiến thức cũ, cung cấp kiến thức mới.
CÁC
HOẠT ĐỘNG
CÁC NGHỀ QUANH BÉ
Tuần 14 (28/11-2/12/2016)
CÁC NGHỀ QUANH BÉ
Tuần 15 (5/11- 9/12/2016)
ĐÓN TRẺ
-Trao đổi phụ huynh về kiến thức các cháu nắm được ở chủ đề. 
-Troø chuyeän vôùi chaùu veà duïng cuï caùc nghaønh ngheà.
THỂ DỤC SÁNG
Ñoàng dieãn
Ñoàng dieãn
HOẠT
ĐỘNG
HỌC
- Ném và bắt bóng bằng 2 tay.
- Cháu yêu cô chú công nhân.
- Bé tìm hiểu về nghề làm muối.
- Bác quét rác.
- Bé với chữ h,k.
- Bật liên tục vào vòng . 
- Cái bát xinh xinh.
- Bác đưa thư vui tính.
- Cháu yêu cô thợ may.
- Thêm bớt trong phạm vi 7.
HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI
- Bé tắm hồ bơi 
- Bé chơi cát nước.
- TCDG: Dệt vải.
- Bé chơi chợ quê. 
- Bé chơi nghệ thuật +Quan sát công trình xây dựng.
- Bé tắm hồ bơi. 
- Kéo cưa lừa xẻ.
- Tham quan nhà bếp.
- Bé chơi giao thông + Đọc thơ: Cái bát xinh xinh.
- Bé chơi nhệt thuật +Trò chuyện về dụng cụ sản phẩm của các nghề.
HOẠT
ĐỘNG
GÓC
- Làm tập tranh về các nghề.
- Bé làm bác sĩ.
- Bé làm ca sĩ.
- Chú công nhân xây dựng.
- Cửa hàng rau quả.
- Cô thợ may.
- Bé làm ca sĩ.
- Cửa hàng nông sản.
- Các món ăn từ gạo.
- Các công trình xây dựng.
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
- Ôn kiến thức cũ.
- Thöïc hieän hoïc phaåm.
- Chơi phòng vi tính.
- Tạo các dụng cụ, sản phẩm các nghề. 
- Chơi phòng vi tính
- Thực hiện học phẩm.
- Trang trí, thay ñoåi- chuû ñeà môùi
BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ
TRANG TRÍ ĐĨA TRÁI CÂY + ĂN BÁNH BÔNG LAN.
I./ Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết phối hợp với nhau thực hiện bài thực hành: trang trí đĩa trái cây.
- Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Biết vệ sinh tay và đồ dùng trước khi làm, veä sinh trong aên uoáng, trong cheá bieán.
- Phaùt trieån caùc kỹ naêng kheùo leùo, thaåm myõ.
- Bieát ñöôïc caùc nhoùm chaát dinh döôõng trong moùn aên
- Giaùo duïc chaùu coù tính ñoàng ñoäi khi laøm moùn aên.
II.Chuẩn bị:
- Các loại trái cây, thố đựng, dĩa.
- Bàn, khăn lau.
III. Tiến hành hoạt động:
1. Hoaït Ñoäng 1:
- Cho chaùu ngoài vaøo baøn.
- Coâ giôùi thieäu baøi noäi trôï: trang trí đĩa trái cây.
- Coâ höôùng daãn c

File đính kèm:

  • docGIÁO ÁN NGANH NGHE HOA LA 3 (1).doc