Quản trị học

Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản

Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích.

1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức

bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản

trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định,

tổ chức, điều khiển, kiểm tra.

Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với

nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.

2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi

nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu

suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.

3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người

nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay

đổi. Trọng tâm của quá trình này làsử dụng có hiệu quả nguồn lực có

giới hạn.

pdf18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ HỌC 
Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản 
Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích. 
1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức 
bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản 
trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định, 
tổ chức, điều khiển, kiểm tra. 
Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với 
nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. 
2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi 
nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu 
suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức. 
3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người 
nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay 
đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có 
giới hạn. 
 Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động 
quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. 
Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo, 
thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với 
nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động 
mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết 
hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu 
không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ 
làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo 
những hướng khác nhau. 
Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính 
Nghệ Thuật. Theo Các Anh Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật 
Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu Yù Những Vấn Đề 
Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị. 
 Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ 
nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng 
quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho 
mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản 
trị và đề xuất những lý thuyết cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp 
nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện 
tốt mục tiêu. 
 Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là 
những hoạt động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho 
tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng 
cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản 
xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị 
nhà nước 
 Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có 
phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản 
trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều 
ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, 
thống kê 
 Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ 
thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể 
quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết 
vào những tình huống cụ thể. 
 Trong thực tiễn công tác quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà quản 
trị cần lưu ý đến : 
 + Qui mô của tổ chức. 
 + Đặc điểm ngành nghề. 
 + Đặc điểm con người. 
 + Đặc điểm môi trường. 
Câu 3 : Phân Tích 10 Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Hoạt Động 
Tổ Chức. Tầm Quan Trọng Này Có Thay Đổi Theo Cấp Bậc Hay 
Không? Trong Bối Cảnh Hoạt Động Ngày Nay Chúng Ta Cần Nhấn 
Mạnh Những Vai Trò Nào ? 
 * Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị : 
_ Vai trò quan hệ với con người : 
+ Vai trò đại diện (hay tượng trưng, có tính chất nghi lễ trong tổ chức) : 
trong các cuộc nghi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng và các 
đối tác. 
+ Vai trò của người lãnh đạo : đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp và kiểm 
tra công việc của nhân viên dưới quyền như chỉ dẫn, ra lệnh, động viên, 
tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công 
việc. 
+ Vai trò liên lạc : phát huy các liên hệ, quan hệ, nhằm gắn liền cả bên 
trong lẫn bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện đàm.) 
_ Vai trò thông tin : 
+ Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin : thường xuyên xem xét, phân 
tích bối cảnh chung quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt 
động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay đe doạ đối với các 
hoạt động của tổ chức ( đọc báo chí, văn bản và qua trao đổi, tiếp xúc với 
mọi người .để biết được diễn biến môi trường bên trong và bên ngoài). 
+ Vai trò phổ biến tin (đối nội) : thông tin được truyền đạt chính xác, đầy 
đủ (hoặc có thể được xử lý bởi người lãnh đạo) đến người có liên quan, 
có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp. 
+ Vai trò phát ngôn (đối ngoại) : hiện thực hoá và cung cấp thông tin cho 
các bộ phận trong cùng một đơn vị hay các cơ quan, tổ chức bên ngoài. 
Mục tiêu là để giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ 
chức. 
_ Vai trò quyết định : 
+ Vai trò doanh nhân : xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt 
động của tổ chức, khởi xướng các dự án mới về hoạt động sản xuất kinh 
doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh, chấp nhận rủi ro. 
+ Vai trò giải quyết xáo trộn : phải kịp thời đối phó với những biến cố bất 
ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định, hoà giải các xung đột, mâu 
thuẫn nội bộ giữa các thuộc cấp. 
+ Vai trò phân bổ tài nguyên : quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn 
lực (tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang thiết bị hay con người) cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
+ Vai trò thương thuyết, đàm phán : thay mặt cơ quan trong các cuộc 
thương nghị về các hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác 
và các tổ chức có liên quan. 
Câu 4 : Phân Tích Kỹ Năng Cần Thiết Đối Với Nhà Quản Trị ? Ý 
Nghĩa ? 
Ba kỹ năng của nhà quản trị : kỹ năng kỹ thuật, nhân sự, tư duy. 
_ Kỹ năng kỹ thuật : (kỹ năng chuyên môn) nắm bắt và thực hành được 
công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành ( 
hiểu biết về qui trình, nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện công việc ). Kỹ 
năng này giúp nhà quản trị thực hiện việc chỉ đạo, điều hành công việc, 
kiểm soát và đánh giá năng lực cấp dưới. Kỹ năng này phải trở thành một 
hoạt động thường xuyên liên tục, nhất quán của nhà quản trị. Vd : thảo 
chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp lý kinh tế, thiết kế máy 
móc 
_ Kỹ năng nhân sự : là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong việc quan 
hệ với người khác ( cùng làm việc, động viên điều khiển con người và tập 
thể trong xí nghiệp dù đó là thuộc cấp, ngang cấp hay cấp trên ) nhằm tạo 
thuận lợi và thúc đẩy sự hoàn thành công việc chung. Các kỹ năng nhân 
sự cần thiết cho nhà quản trị là biết cách thông đạt hữu hiệu, quan tâm 
tích cực đến người khác, xây dựng không khí hợp tác và động viên nhân 
viên dưới quyền. 
_ Kỹ năng tư duy (nhận thức) : tầm nhìn, tư duy có hệ thống, năng lực xét 
đoán, khả năng trong việc khái quát các mối quan hệ qua đó giúp cho 
việc nhận dạng vấn đề và đưa ra giải pháp, từ đó lập kế hoạch (đặc biệt 
là kế hoạch chiến lược) và tổ chức thực hiện. 
Câu 5 : Trình Bày Trường Phái Cổ Điển Về Quản Trị Và Rút Ra 
Những Nhận Xét Về Mặt Ưu Điểm Và Hạn Chế ? 
Các lý thuyết cổ điển là những lý thuyết quản trị đầu tiên, ra đời vào cuối 
TK19 đầu TK20 – thời điểm thịnh hành của nền CN đại cơ khí với sự 
điều hành doanh nghiệp của các kỹ sư. 
 3 lý thuyết chính : QT kiểu thư lại, QT khoa học, và QT hành chính. 
I. QT kiểu thư lại : Do Max Weber (Đức) sáng lập 
 a. Đặc điểm : 
_ Lý thuyết quản trị kiểu thư lại đưa ra 1 qui trình cách thức điều hành 1 
tổ chức. Trọng tâm của lý thuyết này là toàn bộ tổ chức. 
_ Hệ thống các nguyên tắc chính thức đối với các thành viên của tổ chức. 
Sự tôn trọng triệt để các nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ các thủ tục, 
qui trình hoạt động và duy trì sự ổn định của tổ chức . 
_ Đảm bảo tính khách quan, đem lại sự công bằng cho tất cả các thành 
viên trong tổ chức, bởi nó không cho phép bất cứ cấp trên nào để những 
định kiến cá nhân ảnh hưởng đến việc đánh giá cấp dưới. 
_ Phân công lao động hợp lý, phân chia nhiệm vụ thành những công việc 
cụ thể hơn, cho phép tổ chức có thể sử dụng để huấn luyện công việc và 
giao cho nhân viên thực hiện 1 cách hiệu quả hơn. 
_ Cơ cấu hệ thống thứ bậc giúp kiểm soát hữu hiệu cấp dưới do xác định 
rõ ràng vị trí của nhà quản trị. 
_ Cơ cấu quyền lực chi tiết xác định ai là người có quyền đưa ra những 
quyết định quan trọng tại mỗi cấp quản trị trong tổ chức. 
_ Sự cam kết làm việc lâu dài đem lại sự an tâm cho nhân viên, giúp tích 
luỹ kinh nghiệm và nâng cao khả năng chuyên môn, tổ chức cũng không 
bị xáo trộn về nhân sự. 
_ Tính hợp lý trong phân chia những mục tiêu chung thành những mục 
tiêu cụ thể. Do đó nếu tất cả các bộ phận hoàn thành mục tiêu của mình 
thì mục tiêu chung của tổ chức sẽ được thực hiện. 
 b. Ưu điểm : 
_ Tính hiệu quả và ổn định của tổ chức. 
_ Công việc của nhân viên trở nên đơn giản, kết quả công việc được tiêu 
chuẩn hoá về chất lượng và mức độ cần thiết để đáp ứng mục tiêu của tổ 
chức. 
 c. Hạn chế : 
_ Nguyên tắc cứng nhắc làm lãng phí thời gian và tiền bạc; không phù 
hợp với công nghệ cao cấp, với sự thay đổi tính chất nhiệm vụ tổ chức và 
qui trình thủ tục mới thường xuyên được đưa vào thử nghiệm. 
_ Làm chậm tốc độ ra quyết định. Không quan tâm đến hiệu quả mà tập 
trung mọi nỗ lực vào việc mở rộng và bảo vệ quyền lợi. 
II. QT một cách khoa học : 
 a. Đặc điểm : 
_ Phân chia công việc của mỗi cá nhân thành nhiều thao tác đơn giản, áp 
dụng phương pháp tốt nhất 1 cách khoa học để thực hiện mỗi thao tác 
này. Tuân theo nguyên tắc “Có một phương pháp tốt nhất” để thực hiện 
công việc. 
_ Lựa chọn và huấn luyện công nhân 1 cách khoa học, mỗi công nhân 
chuyên về 1 thao tác. Có hệ thống giám sát theo chức năng, hệ thống này 
được thiết kế với các đốc công phụ trách 1 lĩnh vực chuyên môn nhất 
định. 
_ Động lực thúc đẩy công nhân tuân theo mệnh lệnh của các nhà quản trị, 
sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm là sử dụng biện pháp khuyến khích 
bằng cách trả lương theo mức độ hoàn thành công việc. 
_ Trọng tâm của lý thuyết này là người thừa hành. 
 b. Ưu điểm : 
_ Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, cắt giảm hao phí thời gian, 
tiền bạc và sức lực, làm ra sản phẩm nhanh và rẻ hơn. 
 c. Hạn chế : 
_ Phạm vi ứng dụng chỉ giới hạn trong tổ sản xuất cho đến phân xưởng. 
_ Tính nhân bản thấp, ít quan tâm đến khía cạnh con người. 
_ Quan niệm chưa đầy đủ về nhu cầu của con người. 
III. QT hành chính : do Henry Fayol sáng lập 
 a. Đặc điểm : 
_ Định rõ các chức năng quản trị cơ bản như hoạch định, điều khiển, kiểm 
tra và áp dụng những nguyên tắc quản trị nhất định. Tiến trình quản trị 
cho phép làm giảm bớt những chức năng riêng lẻ và những nguyên tắc 
liên quan đến chức năng đó. 
_ Phân công lao động rõ ràng, sự chuyên môn hoá giúp người công nhân 
đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc. 
_ Hệ thống cấp bậc : Quyền lực của nhà quản trị gắn liền với nghĩa vụ, 
phạm vi quyền lực xuất phát từ ban lãnh đạo cấp cao xuống tới những 
người công nhân cấp thấp nhất trong tổ chức. Mỗi công nhân chỉ nhận 
mệnh lệnh từ 1 cấp trên để tránh sự mâu thuẫn giữa các mệnh lệnh gây 
khó khăn cho người thừa hành. 
_ Công bằng : Các nhà quản trị cần đối xử công bằng và thân thiện đối 
với cấp dưới của mình. 
_ Trọng tâm của lý thuyết này là nhà quản trị. 
 b. Ưu điểm : 
_ Xây dựng cơ cấu rõ ràng cũng như trách nhiệm và quyền hạn từ các 
nhà quản trị cấp cao đến các công nhân thấp nhất. 
_ Các nguyên tắc luôn được đảm bảo để hoàn thành tốt mục tiêu chung 
của tổ chức. 
 c. Nhược điểm : 
_ Không đề cập đến tác động của môi trường. 
_ Không chú trọng đến tính hợp lý trong hành động của nhà quản trị. 
Câu 6 : So Với Trường Phái Khoa Học Của Taylor Thì Trường Phái 
Quản Trị Tổng Quát Của Henry Fayol Có Điểm Giống Và Khác 
Nhau Như Thế Nào ? 
* Giống nhau : 
_ Cả 2 trường phái đều quan tâm tới vấn đề năng suất lao động, hiệu quả 
công việc. 
_ Xác định các chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra là 
chức năng chủ yếu của nhà quản trị. 
_ Có sự phân công lao động hợp lý, chuyên môn hoá cao trong công việc. 
_ Cả 2 trường phái đều có hệ thống các nguyên tắc và luôn đảm bảo các 
nguyên tắc được thực hiện. 
* Khác nhau : 
_ Trường phái quản trị tổng quát có trọng tâm là nhà quản trị còn quản trị 
khoa học thì trọng tâm là người thừa hành. 
_ Lý thuyết của Taylor tập trung chú ý vào năng suất và hiệu quả của tổ 
chức. Ông chú ý đến khía cạnh hợp lý trong hành động của con người và 
cho rằng 1 công việc đều có 1 cách thức hợp lý nhất để hoàn thành 
chúng. 
Còn Henry Fayol đề cao tính phổ biến của các chức năng quản trị chủ 
yếu và phương pháp áp dụng chúng trong tổ chức. 
_ Trường phái quản trị khoa học đề cao luận điểm “con người kinh tế” và 
không đề cập đến khía cạnh tâm lý – xã hội của con người. Trong khi 
trường phái quản trị tổng quát đề cao nguyên tắc phân công lao động, 
thiết lập cơ cấu tổ chức, qui chế hoạt động cụ thể rõ ràng, yêu cầu nhà 
quản trị công bằng và thân thiện với cấp dưới trong tổ chức. 
Câu 7 : Môi Trường Hoạt Động Của Tổ Chức Là Gì ? Có Bao Nhiêu 
Cấp Độ ? Ý Nghĩa Nghiên Cứu Môi Trường Trong Công Tác Quản 
Trị Của Nhà Doanh Nghiệp ? 
1. Môi trường hoạt động của tổ chức : 
Môi trường là khái niệm dùng để chỉ các yếu tố, các lực lượng, các thể 
chế tồn tại bên ngoài của tổ chức mà các nhà quản trị khó hoặc không 
kiểm soát được chúng nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết 
quả hoạt động của tổ chức. Mục đích của việc nghiên cứu môi trường là 
để giúp đỡ những nhà quản trị có thể nhận diện được những cơ hội và các 
mối đe doạ mà môi trường có thể đem lại cho tổ chức. 
2. Phân loại : Gồm : 
_ Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát) 
_ Môi trường vi mô (môi trường đặc thù) 
3. Môi trường vĩ mô : 
* Đặc điểm : 
_ Các yếu tố của môi trường vĩ mô thường tác động 1 cách gián tiếp đến 
hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức. 
_ Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khác nhau có thể có chung 1 môi 
trường vĩ mô, cho nên người ta hay gọi môi trường này là môi trường tổng 
quát. 
_ Các yếu tố của môi trường vĩ mô có mối quan hệ tương tác với nhau để 
cùng tác động lên 1 tổ chức. 
* Các yếu tố cơ bản : 
_ Kinh tế (là yếu tố quan trọng nhất) 
_ Chính trị – chính phủ 
_ Xã hội – dân cư 
_ Tự nhiên 
_ Kỹ thuật – công nghệ 
 4. Môi trường vi mô : 
* Đặc điểm : 
_ Các yếu tố của môi trường vi mô thường tác động 1 cách trực tiếp đến 
hoạt động vàa kết quả hoạt động của tổ chức. 
_ Mỗi 1 tổ chức dường như có 1 môi trường vi mô đặc thù của mình. 
_ Các yếu tố của môi trường vi mô thường đơn lẻ tác động đến mỗi tổ 
chức. 
* Các yếu tố cơ bản : 
_ Đối thủ cạnh tranh 
_ Khách hàng 
_ Người cung cấp 
_ Đối thủ tiềm ẩn 
_ Sản phẩm thay thế 
_ Các nhóm áp lực 
 5. Ý nghĩa nghiên cứu : 
_ Nhóm các yếu tố môi trường vĩ mô là những yếu tố bên ngoài có tác 
động gián tiếp đến DN. Mặc dù không tác động trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN, nhưng mỗi khi có sự biến đổi về nhân khẩu, 
về thu nhập dân cư, cơ sở hạ tầng hay sự ra đời của 1 công nghệ 
mới.đều có những tác động dây chuyền đến DN. Đồng thời sự khan 
hiếm hay dồi dào tài nguyên, sự cởi mở hay bảo thủ của luật pháp đều là 
những yếu tố mà nhà quản trị phải quan tâm khi ra quyết định quản trị. 
_ Nhóm các yếu tố môi trường vi mô luôn có những tác động trực tiếp 
đến sự tồn tại của DN, bởi 1 DN sẽ không thể tồn tại được nếu không có 
người tiêu thụ sản phẩm, người cung cấp nguyên vật liệu hay không duy 
trì được vị thế cạnh tranh so với đối thủ. Đồng thời thông qua việc bảo vệ 
quyền lợi riêng, các nhóm có quyền lợi trong QN luôn tìm cách tác động 
trực tiếp đến các quyết định QT. Thêm vào đó, sự can thiệp của các cơ 
quan Chính phủ nhằm duy trì hiệu lực của luật pháp sẽ có những tác động 
nhất định, thậm chí có thể làm cho DN phải đóng cửa. 
_ Như vậy, tất cả các yếu tố trên tác động vào DN dù dưới hình thức trực 
tiếp hay gián tiếp đều đem lại những hệ quả nhất định đối với hoạt động 
QT. Mặc khác các yếu tố này luôn luôn biến đổi không ngừng, do đó đòi 
hỏi các nhà quản trị phải có sự sáng tạo trong mỗi quyết định quản trị. 
Câu 8 : Chức Năng Và Yêu Cầu Đối Với Quyết Định QT ? Tầm Quan 
Trọng Các Yêu Cầu Có Thay Đổi Theo Loại Quyết Định QT ? 
1. Chức năng : 
a. Chức năng định hướng : Quyết định QT thực hiện chức năng định 
hướng khi nó quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của tổ 
chức 
b. Chức năng đảm bảo : Quyết định QT thực hiện chức năng QT khi nó 
xác định các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu đã định của 
tổ chức. 
c. Chức năng phối hợp : Quyết định QT thực hiện chức năng phối hợp khi 
nó ràng buộc các bộ phận trong tổ chức về mặt thời gian và không gian. 
2. Yêu cầu : 
_ Quyết định QT phải có căn cứ khoa học, tức là phải đáp ứng các yêu 
cầu của các qui

File đính kèm:

  • pdfTai Lieu On Tap Quan Tri Hoc.pdf