Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp

Thiết kế các nội dung và hoạt động thành một thể thống nhất trong khung cảnh có ý nghĩa tạo ra mọi cơ hội giáo dục liên quan để trẻ tham gia tích cực, trực tiếp, tự nhiên, phối hợp áp dụng và phát triển các kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau nhằm hình thành năng lực tòan diện

Khi tổ chức hoạt động theo hướng tích hợp đạt các mục đích:

 + Kích thích sự phát triển các mặt của trẻ

 + Giúp trẻ học sâu hơn

 + Tiết kiệm thời gian, hiẹu quả cao hơn

 + Trẻ tích cực hơn

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP 1. Khái niệm về Tổ chức hoạt động tích hợp Thiết kế các nội dung và hoạt động thành một thể thống nhất trong khung cảnh có ý nghĩa tạo ra mọi cơ hội giáo dục liên quan để trẻ tham gia tích cực, trực tiếp, tự nhiên, phối hợp áp dụng và phát triển các kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau nhằm hình thành năng lực tòan diệnKhi tổ chức hoạt động theo hướng tích hợp đạt các mục đích:	+ Kích thích sự phát triển các mặt của trẻ	+ Giúp trẻ học sâu hơn	+ Tiết kiệm thời gian, hiẹu quả cao hơn	+ Trẻ tích cực hơn2. Gợi ý các hình thức tích hợp:TÝch hîp theo chủ đÒ: Chän mét chñ ®Ò bÊt kú. X©y dùng m¹ng néi dung vµ m¹ng ho¹t ®éngTÝch hîp trong mét ho¹t ®éng: Lùa chän mét ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸t triÓn lÜnh vùc nµo ®ã (ho¹t ®éng chÝnh, träng t©m). LiÖt kª vµ s¾p xÕp l« gic c¸c ho¹t ®éng bæ trî TÝch hîp c¸c ho¹t ®éng trong ngµy theo chñ ®Ò: X©y dùng c¸c ho¹t ®éng trong ngµy theo chñ ®Ò tù chänTích hợp theo chủ đềXây dựng các nội dung và cấu trúc các hoạt động xoay quanh một vấn đề nào đó tạo điều kiện cho trẻ khám phá sâu, tiếp thu một cách hệ thống trong khoảng thời gian thích hợpChủ đề có thể lớn (rộng) hoặc nhỏ (hẹp). Triển khai toàn bộ (tất cả) hay chỉ một phần (nhánh) – thời gian linh hoạt (dài, ngắn)Khi dạy tích hợp theo chủ đề cần chú ý:- Tích hợp các nội dung, theo tình huống và tận dụng tình huống dạy trẻ, khai thác tình huống.Liên hệ các nội dung giáo dục: từ nội dung đã biết -> chưa biếtKhai thác các nội dung dạy trẻ theo chủ đề.Tích hợp theo chủ đềCác hoạt động tìm hiểu theo chủ đề triển khai trong thời gian thực hiện chủ đề là các hoạt động tích hợp theo chủ đề:Ví dụ, chủ đề Nghề nghiệpTrên giờ HĐ chung trẻ làm quen với các nghề: giáo viên, bác sỹ, công nhân, nông dânTrong hoạt động chơi trẻ đóng vai cô giáo, bác sỹ, công nhân, nông dânPhân loại đồ dùng theo nghềBắt chước các hoạt động theo nghềTích hợp trong một hoạt độngPhối kết hợp thật hợp lý, khai thác tác động cùng lúc đồng thời các lĩnh vực giáo dục phát triển khác nhau khi tiến hành triển khai một hoạt động thực hiện lĩnh vực trọng tâm (chủ đạo) - Trong một hoạt động chỉ nên tích hợp những nội dung nào mà bản thân sự vật, hiện tượng chứa đựng nội dung đó. Ví dụ: Cho trẻ làm quen với con vật có thể cho đếm số chân Trong hoạt động học có 1 hoạt động làm nòng cốt nhưng các kiến thức, kỹ năng khác tích hợp. Một hoạt động học có thể tích hợp 2 -3 nội dung thêm khác.Trong 1 trò chơi hay trong 1 hoạt động cần khai thác tiếp khả năng tư duy của trẻ. Luôn yêu cầu trẻ suy nghĩ, tìm ra các cách khác nhau để giải quyết tình huống, luôn thay đổi, thích ứng với các điều kiện thay đổi -> tìm phương án hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất.Tích hợp mọi hoạt động trong ngày vào chủ đềTích hợp các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ diễn ra trong ngày theo chủ đề một cách hợp lý, tự nhiênVí dụ: Hoạt động trong ngày theo chủ đề “Lớp mẫu giáo”Tập pha nước cam (Mẫu giáo)Nội dung Khéo tay. Nhận biết màu sắc, hình dạng, kích thước, mùi vị. Ước lượng khối lượng, thể tích. Hiểu và nói được một số câu. Tự phục vụ, niềm vui. Gọn gàng, vệ sinhHoạt động Quan sát và thao tác theo quy trình (rửa, lau, ngửi, cắt/bổ, vắt/xoáy, rót, quấy, nếm, mời, uống)* Thể hiện qua việc pha nước cam phục vụ nhu cầu cần thiết, tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngàyTổ chức hoạt động tích hợp theo chủ đềVÝ dô chñ ®Ò: “Gia đình”* Néi dungC¸c ho¹t ®éngC¸c thµnh viªnNhµ ëTrang phôcC¸c lo¹i G§...QuÇn ¸oNãn mòGiµy dÐpGia ®×nhCông dụngĐặc điểm Sử dụng C¸c ho¹t ®éngC¸c thµnh viªn	Nhµ ëTrang phôcC¸c lo¹i G§...QuÇn ¸oNãn mòGiµy dÐpGia ®×nhVÝ dô chñ ®Ò: “Gia đình”Ho¹t ®éng:Gia ®×nh§µm tho¹i; Trß chuyÖn; Th¶o luËn; Miªu t¶§äc:TruyÖn; Th¬; C©u ®èT¹o h×nh (VÏ; NÆn; XÐ-c¾t d¸n; Lµm ®å ch¬i)H¸t; Móa; ThÓ dôcLµm quen víi to¸nTrß ch¬iTham quanQuan sát xung quanhXem tranh ảnh, TVTích hợp trong một hoạt độngNhận biết - Tập nói “Đôi dép” (Nhà trẻ)Tạo hình” Vẽ con vịt” (Mẫu giáo)Trß ch¬i ph©n vai “TiÖm may” (MÉu gi¸o)S­u tÇm ®å dïng, dông cô tõ những vËt s½n cã, ®a d¹ng, kiÕm ®­îc ë xung quanh: Th­íc d©y, th­íc dÑt, phÊn, giÊy, b¸o, bót, kÐo thñ c«ng, hå d¸n, quÇn ¸o, m¾c ¸o, m¶nh v¶i (cã thÓ c¾t ra tõ quÇn ¸o cò), t¹p chÝ “Thêi trang”...Chç ch¬i: ĐÞa ®iÓm kh¸c nhau ®Ó ®Æt cöa hµng; s¾p xÕp n¬i ®o, c¾t, may; chç ®Ó ®å dïng, dông cô vµ vÞ trÝ biÓn hiÖu...LuËt ch¬i: Quy ®Þnh vai ng­êi thî may vµ kh¸ch hµng...C¸c ho¹t ®éng: Đèi tho¹i giữa thî may vµ kh¸ch hµng vÒ yªu cÇu may (kiÓu quÇn ¸o, lo¹i v¶i, kÝch th­íc, thêi gian, gi¸ tiÒn), xem mÉu, ®o, vÏ, c¾t, d¸n, viÕt ho¸ ®¬n, thö quÇn ¸o, trang trÝ-trình bµy biÓn hiÖu...Trò chuyện theo tranh “Bông sen”HOẠT ĐỘNG VỚI BÓNGMột số hoạt động mang đậm yếu tố giáo dục tích hợp cần được khai thác triệt để: - Khám phá thiên nhiên - Vui chơi ngoài trời - Lễ hội - Tập làm nội trợ - Lao động tự phục vụ - Sưu tầm và làm đồ dùng-đồ chơi.Tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc tÝch hîp - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau (thÓ chÊt, nhËn thøc, ng«n ngữ, tình c¶m x· héi vµ thÈm mü). LÜnh vùc nµy lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn lÜnh vùc kia hoÆc bæ sung, hç trî, t¸c ®éng lÉn nhauTæ chøc ho¹t ®éng khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc kÕt nèi, liªn hÖ những tr¶i nghiÖm míi víi kinh nghiÖm ®· cã vµ ¸p dông vµo thùc tÕ cuéc sèngTæ chøc ho¹t ®éng mét c¸ch toµn diÖn – ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc mÇm non. 

File đính kèm:

  • pptTich_hop.ppt