Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - Đề tài: Làm quen chữ v, r - Nông Thị Tích

Bài hát

rước đèn dưới trăng.

có câu :rước vui theo trăng rồi phá cỗ linh đình ,

trong từ rồi cã chữ gì vừa học?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - Đề tài: Làm quen chữ v, r - Nông Thị Tích, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n: Lµm quen ch÷ viÕt Gi¸o viªn: N«ng ThÞ TÝch§Ò tµi: Lµm quen ch÷ V, rChñ ®Ò: Quª h­¬ng ®Êt n­íc – B¸c HåTr­êng MÇm non an ch©uïraVµngV rVVrrv rtrß ch¬irung chu«ng vµngC©u hái 1Câu đố:Con g× mµ kªu ve ve B¸o tin mïa hÌ vÒ ? §è biÕt con g×? 0103050204HÕt giêVC©u hái 4Bài hát rước đèn dưới trăng.có câu :rước vui theo trăng rồi phá cỗ linh đình , trong từ rồi cã ch÷ g× võa häc ?0103050204HÕt giêrthi xem ai nhanhTrß ch¬i­ên V ,rhoaV­ên hoaRõng c©yõng tre...V,rNhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®ång r×®ång×v, r Vïng biÓnïng biÓnr, v C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®· ®Õn dù giê, th¨m líp !KÕt thóc

File đính kèm:

  • pptChu_caiMN.ppt