Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông - Đề tài: Khám phá một số phương tiện giao thông phổ biến

Xe đạp

Ô tô

Xe máy

Máy bay

Tàu thủy

Tàu hỏa

ppt12 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông - Đề tài: Khám phá một số phương tiện giao thông phổ biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chào đại biểu đã về dự hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh 2011Giáo ánChñ ®Ò : Ph­¬ng tiÖn vµ luËt lÖ giao th«ngM«n häc: Kh¸m ph¸ khoa häc§Ò tµi: Kh¸m ph¸ mét sè ph­¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn§èi t­îng: Thêi gian: 30 phótGi¸o viªn thùc hiÖn: Tr­êng MÇm Non Thị TrÊn Thñ Thõa HĐ: Mở rộngxin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m kh¶oChúc các bé chăm ngoan, học giỏi!Chúc mừng bạn !

File đính kèm:

  • pptPHUONG TIEN GIAO THONG.ppt