Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Thơ: Ong và bướm - Hoàng Thị Thu Hoài

Đọc thơ cho bé nghe: Ong và bướm

ppt5 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 3235 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Thơ: Ong và bướm - Hoàng Thị Thu Hoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 NhiÖt liÖt chµo mõngC¸c c« gi¸o vÒ dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn N¨m häc: 2010-2011Thu Hoai1 M«n: V¨n häc Th¬: Ong vµ B­ím Ng­êi d¹y: Hoµng T. Thu HoµiThu Hoai1 Thu Hoai1 Thu Hoai1Xin tr©n thµnh c¶m ¬nChóc c¸c bÐ ch¨m ngoan, häc giáiThu Hoai1

File đính kèm:

  • pptdu_thi.ppt