Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Nghề nghiệp - Đề tài: Lập nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 7 - Chu Thị Lương

Tạo nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 7

 

ppt12 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Nghề nghiệp - Đề tài: Lập nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 7 - Chu Thị Lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o huyÖn Yªn PhongTr­­êng mÇm non ThÞ trÊn ChêĐề tài: Lập nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 7Chñ ®Ò: NghÒ nghiÖpLớp: 5 - 6 tuổiNgười thực hiện: Chu Thị L­¬ngHo¹t ®éng iCïng kh¸m ph¸61526364Thi ai ®o¸n giáiB¸c lµm v­ên tÆng quµ cho c¸c bÐHo¹t ®éng iiTạo nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 7Tạo nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7 và nhận biết chữ số 777642Nhận biết chữ số 77Bé luyện tập7Luyện đếm đến 7, nhận chữ số 77BÐ víi trß ch¬iTrß ch¬i 1: Chung søcHo¹t ®éng III:Trò chơi 2: T×m qu¶ cho giµnChµo t¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptBai_toan_so_7_tiet_1.ppt