Bài giảng mầm non lớp Chồi - Khám phá xã hội - Trò chuyện về ngày 8 / 3

1.Kiến thức :

 - Trẻ biết ngày 8-3 là ngày hội dành riêng cho PN: bà, mẹ,cô,dì,các bạn gái.

- Biết 8-3 là ngày QTPN và biết ý nghĩa của ngày 8-3.

- Biết các hoạt động trong ngày 8-3.

2.Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ,rèn KN ghi nhớ và tư duy.

3.Thái độ:

 - Có tình cảm yêu quí bà,mẹ,cô

 - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động hát, múa, tạo ra các sản phẩm làm quà tặng như: Làm bưu thiếp, cắm hoa, nặn

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Chồi - Khám phá xã hội - Trò chuyện về ngày 8 / 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG LỚP 4 TUỔIKHÁM PHÁ Xà HỘITrò chuyện về ngày 8/3I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1.Kiến thức : - Trẻ biết ngày 8-3 là ngày hội dành riêng cho PN: bà, mẹ,cô,dì,các bạn gái..- Biết 8-3 là ngày QTPN và biết ý nghĩa của ngày 8-3.- Biết các hoạt động trong ngày 8-3.2.Kỹ năng:- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ,rèn KN ghi nhớ và tư duy.3.Thái độ: - Có tình cảm yêu quí bà,mẹ,cô - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động hát, múa, tạo ra các sản phẩm làm quà tặng như: Làm bưu thiếp, cắm hoa, nặn II.CHUẨN BỊ * §å dïng cña c«: §µn nh¹c, m¸y chiÕu* §å dïng cña trÎ: Hoa nhùa, giÊy gam, bót s¸p, ®Êt nÆn- Giá c¾m hoaIII. TIẾN HÀNH. 1.Ho¹t ®éng 1: Gợi cảm xúc về ngày 8-3.- Cho trẻ chơi TC : Tập tầm vông, trong tay c« cã m¶nh giÊy h×nh vu«ng, ch÷ nhËt cã ch÷ ngµy 8-3.(XuÊt hiÖn « ch÷ ngµy 8-3)- H­íng cho trÎ t×m hiÓu vÒ ngµy 8-3.- H¸t : Ngµy vui mïng 8-3- Trß chuyÖn vÒ ND bµi h¸t vµ dÉn d¾t trÎ vµo néi dung cña ho¹t ®éng.Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-32.Hoạt động 2: Khám phá ngày 8-3Giải nghĩa về phụ nữ:- Bà và mẹ được gọi chung là gì?:- Ngoài bà và mẹ ra ai cũng được gọi là phụ nữ?- Cho trẻ liên hệ : + ông, bốcó phải là phụ nữ không? + kể những người PN trong GĐ trẻ.*Công việc của người phụ nữ Cô GT về những người PN trong GĐ cô và nghề nghiệp của họ.- Cho trẻ về công việc của những người PN trong GĐ trẻ.*Cô khái quát : công việc của người PN ở GĐ và ngoài XH.Giáo dục trẻ và nói dến ý nghĩa của ngày 8-3.*Hỏi trẻ về các HĐ trong ngày 8-3. bÐ tÆng hoa cho c« gi¸o ngµy 8-3HéI THI CñA C¸C BÐ TRONG NGµY 8-33.Ho¹t ®éng 3:Më réngGiíi thiÖu ngµy QTTN : 1-6-Giíi thiÖu ngµy QTL§ : 1-54.Ho¹t ®éng 4:Tr¶i nghiÖm-Gîi ý cho trÎ chia nhãm tù lµm nh÷ng mãn quµ tÆng bµ,me vµ c« ngµy 8-3:+Nhãm 1:Các bạn gái +Nhãm 2: Các bạn trai -T/chøc cho trÎ lªn tÆng quµ,gi¸o viªn, các bạn gái . Cô thay mặt c¶m ¬n trÎ vµ göi lêi chóc tíi nh÷ng ng­êi PN trong G§ trÎ.5.Ho¹t ®éng 5: H¸t móa chóc mõng ngµy 8-3.*KÕt thóc : H­íng trÎ vµo H§GBài học đến đây là kết thúc. 

File đính kèm:

  • pptKPXH_8thang3_ 4 tuoi t.ppt
Giáo Án Liên Quan