Bài giảng mầm non lớp Chồi - Làm quen với Toán - So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao ba đối tưượng

Làm quen với Toán

So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao ba đối tưượng

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt14 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Chồi - Làm quen với Toán - So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao ba đối tưượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lµm quen víi To¸nSo s¸nh s¾p xÕp thø tù chiÒu cao ba ®èi t­ượngPhÇn thi 1 : Thö tµi cña bÐ PhÇn thi 2 : Tµi n¨ng Trong ræ cña c¸c con cã nh÷ng g×?C©y xanh vµ ®á cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?C©y xanh vµ vµng cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?C©y xanh cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo so víi c©y ®á vµ vµng?§èi t­îng h¬n nhÊt lµ ®èi t­îng h¬n tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cßn l¹i?C©y vµng vµ c©y xanhcã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?C©y vµng vµ c©y ®á cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?C©y vµng cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo so víi c©y xanh vµ ®á?§èi t­îng kÐm nhÊt lµ ®èi t­îng kÐm h¬n tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cßn l¹i?C©y ®á vµ c©y xanhcã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?C©y c©y ®á vµ c©y vµng cã chiÒu cao nh­ thÕ nµo víi nhau?Cao nhÊtThÊp h¬nThÊp nhÊtPhÇn thi 3 : Chung søc Giê häc kÕt thócXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« vÒ dù! 

File đính kèm:

  • pptso_sanh_sap_xep_chieu_cao_3_doi_tuong-_hue_134202014.ppt
Giáo Án Liên Quan