Bài giảng mầm non lớp Lá - Bài: Làm quen chữ cái g, y - Trường mầm non Kim Sơn

Làm quen chữ cái g, y

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Ngày: 05/08/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Lá - Bài: Làm quen chữ cái g, y - Trường mầm non Kim Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mÇm non Kim S¬nLàm quen chữ cái g.y.GV: Đặng Thị MãothuyÒn gçthuyÒngçgthuyÒngçoJggG yMét nÐt xiªn ng¾nMét nÐt xiªn dµiT¹o thµnh yy+CÊu t¹o cña yyYgyTr­êng mÇn non b¸n c«ng D­¬ng X¸ Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B×nhTrß ch¬i: 1 Ai tinh m¾tXe ngùa kÐoXe m¸ythuyÒn vÞtXe tay gaThuyÒn buåmTr­êng mÇn non b¸n c«ng D­¬ng X¸ Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B×nhTrß ch¬i: 2 Thi xem ®éi nµo nhanhXin ch©n thµnh c¶m ¬n !!!

File đính kèm:

  • pptlqcc_g_y_41202116.ppt