Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Làm quen chữ cái g, y

• ĐỀ TÀI:LÀM QUEN CHỮ CÁI G, Y

Lắng nghe quan sát tranh  

Rút ra kết luận

ppt22 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Làm quen chữ cái g, y, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường mầm non Hoa Phượngphßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn ®«ng triÒutr­êng mÇm non hoa ph­îngNhiÖt liÖt chµo mõng quý vÞ ®¹i biÓu vÒ dù héi thiNăm học 2009 - 2010 ÑEÀ TAØI:LAØM QUEN CHÖÕ CAÙI G, Y CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Ng­êi Thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NgaLĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮxe cöùu thöôngxe cöùu thöông g gGgggMaùy bayaù amy y by yYyygTreû tham gia troø chôiTrò chơi chiếc hộp kỳ diệuThuyeàn buoàmThu eàn buoàmyXe chôû haøngXe chôû haøngxe maùxe maùyyxe ngöïaxe n öïagxe buyùtxe bu ùty Trò chơi: Thử tài bé yêuKÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺKẾT THÚC TIẾT HỌCKính Chaøo Taïm Bieät Caùc Coâ

File đính kèm:

  • pptLinh_vuc_phat_trien_ngon_ngu.ppt