Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Một số phương tiện giao thông phổ biến

Đề tài: Một số phương tiện giao thông phổ biến

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt23 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Lượt xem: 1178 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Một số phương tiện giao thông phổ biến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸c ®aÞ biÓu. c¸c c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ng gi¸o viªn giái ngµnh häc MÇm non n¨m häc 2007 – 2008nhiÖt liÖt chµo mõngM«n häc: Làm quen m«i tr­êng xung quanhGi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Hång Th¾mTr­êng MÇm non Th¸i Th­îngGi¸o ¸n ®iÖn töĐề tài: Một số phương tiện giao thông phổ biến1) ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi* lµm quen c¸c PTGT « t« con Tµu ho¶ Tµu thuû M¸y bay*So s¸nh c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng 42)ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i cñng cè bµi*Trß ch¬i thø nhÊt bÐ th«ng minh* Trß ch¬i 2 : ph©n nhãm ph­¬ng tiÖn giao th«ng*Trß ch¬i 3: lËt « ch÷ t×m ph­¬ng tiÖn giao th«ng t « t ® m

File đính kèm:

  • pptPhuong_tien_giao_thong.ppt