Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Thơ đàn gà con

Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Thơ đàn gà con

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Thơ đàn gà con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬHoaït Ñoäng : LQVHÑeà Taøi :Thô Ñaøn Gaø ConGV : NGuyeãn Thò KienTROØ CHÔI BÖÙC TRANH BÍ MAÄTCon gì maøo ñoûGaùy oø où oTöø saùng tinh mô Goïi ngöôøi daäy sôùmCon gì hai maét trong veoThích naèm söôûi naéngThích treøo caây cauThöôøng naèm ñaàu heøGiöõ nhaø cho chuûNgöôøi laï noù suûaNgöôøi quen noù möøngCon gì aên noBuïng to maét hípMoàm keâu uït òtNaèm thôû phì phoø1342Daïy Thô : Ñaøn Gaø ConGiuùp treû hieåu noäi dung baøi thôTROØ CHÔI Gheùp Tranh Theo Noäi Dung Baøi ThôChúc quý cô sức khỏe , thành đạtKẾT THÚC GIỜ HỌC

File đính kèm:

  • pptTho Dan ga con.ppt