Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Vẽ những cuộn len màu - Nguyễn Thu Thảo

- Trẻ biết vẽ những cuộn len có dang hình tròn

- Trẻ biết cách cầm bút vẽ, tô màu không chườm ra ngoài

- Trẻ hứng thú học vẽ, yêu quý, biết giữ gìn sản phẩm của mình làm ra

 

ppt12 trang | Chia sẻ: bachha2 | Ngày: 03/12/2023 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Vẽ những cuộn len màu - Nguyễn Thu Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n t¹o h×nh 
§Ò tµi:VÏ nh÷ng cuén len mµu 
Ng­êi so¹n: NguyÔn Thu Th¶o 
Líp: MÉu gi¸o bÐ 
Løa tuæi : 3-4 tuæi 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG MN GIA THƯỢNG 
 II. Mục tiêu. 
- Trẻ biết vẽ những cuộn len có dang hình tròn 
- Trẻ biết cách cầm bút vẽ, tô màu không chườm ra ngoài 
- Trẻ hứng thú học vẽ, yêu quý, biết giữ gìn sản phẩm của mình làm ra 
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh – giíi thiÖu bµi 
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Tập tầm vông” 
Ho¹t ®éng 2: 
 D¹y néi dung chÝnh 
Quan s¸t mÉu 
C« vÏ mÉu 
TrÎ thùc hiÖn 
Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc 
NhËn xÐt bµi cña trÎ. 
- Khen ngîi trÎ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_de_tai_ve_nhung_cuon_len_mau_nguye.ppt
Giáo Án Liên Quan