Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Khám phá xã hội: Một số loại quả - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Hường

 KHÁM PHÁ XÃ HỘI

 

MỘT SỐ LOẠI QUẢ

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé

 

Quả táo và quả khế có điểm gì giống và khác nhau ?

 

ppt23 trang | Chia sẻ: bachha2 | Ngày: 02/12/2023 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Khám phá xã hội: Một số loại quả - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Hường, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MẦM NON GIA THƯỢNG 
NĂM HỌC :2017-2018 
 KHÁM PHÁ XÃ HỘI 
MỘT SỐ LoẠI QuẢ 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hường 
Lưa tuổi: Mẫu giáo bé 
Qu¶ khÕ 
Qu¶ t¸o vµ qu¶ khÕ cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau ? 
qu¶ quýt 
trß ch¬i 
 " ai tinh m¾t h¬n " 
Trß ch¬I : 
Ai nhanh h¬n 
h¸T " QU¶ G× " 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_kham_pha_xa_hoi_mot_so_loai_qua_na.ppt