Bài giảng lớp Lá - Đề tài: Làm quen chữ cái: g

Đề tài: Làm quen chữ cái:

g

Quan sát và lắng nghe

Rút ra nhận xét

ppt30 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 17/03/2017 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng lớp Lá - Đề tài: Làm quen chữ cái: g, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mÇm non Minh ThànhLÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷§Ò tµi: Lµm quen ch÷ c¸i: g Chñ ®Ò lín: phöông tieän giao thoângLøa tuæi: 5 – 6 tuæi.Gi¸o viªn thùc hiÖn: phaïm Thò Ngoïc Giaøu Năm học: 2012- 2013xnemayXe gan máy\ag\gggqu¶ døaqu¶ døaqu¶døadDdhoa ®µo hoa®µo®§®bd®bdGièng nhaull Bªn tr¸i Bªn ph¶iKh¸c nhaulld® Bªn tr¸i Bªn ph¶iGièng nhaulllKh¸c nhaulllbd®Trß ch¬i¤ ch÷ k× diÖu123479586db®b®d®dbTrß ch¬i 2GhÐp ch÷Trß ch¬i 3§éi nµo nhanh nhÊt Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr­êng mÇm ChÝnh nghÜa

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_g_phuong_tien_giao_thong.ppt