Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài: Chữ cái g – y (tiết 1)

BÀI : CHỮ CÁI G – Y ( TIẾT 1)

Lắng nghe quan sát tranh  

Rút ra kết luận

ppt13 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài: Chữ cái g – y (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn : Bïi ThÞ Thanh Thñy Tr­êng MN x· ChiÕn Th¾ngHuyÖn Chi L¨ng – TØnh L¹ng S¬nLíp : 5 tuæi – c¶i c¸chBµi : ch÷ c¸i g – y ( tiÕt 1)Lµm quen ch÷ c¸im¸y bayC« cho trÎ h¸t bµi h¸t : B¸c ®­a th­ tÝnh- C¸c ch¸u võa h¸t bµi h¸t g×? B¸c ®­a th­ trong bµi h¸t mang th­ ®Õn cho mäi ng­êi b»ng ph­¬ng tiÖn g×? Xe ®¹p vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng g×? Ngoµi ®­êng bé ra c¸c ch¸u cßn biÕt c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g× n÷a?VËy khi tham gia trªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng chóng ta ph¶i lµm g×? C¸c ch¸u xem c« cã ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g× ®©y? §©y lµ g×?m¸ybayyyyyyyygatÇuggggggTrß ch¬i : ch÷ c¸i nµo ?pyppqgqgqqyqgkkkyqgypTrò chơi:Thi h¸i hoa Ô cửa bí mậtlgygpylq123456

File đính kèm:

  • pptchu_cai_g_y_tiet_1.ppt