Giáo án mầm non lớp chồi - Kể chuyện, đàm thoại

Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề

- Giới thiệu giáo viên tới dự

- Hôm nay đến với lớp chúng mình còn có 1 người bạn rất đặc biệt chúng mình hãy xem người bạn đó là ai nhé!

(Xuất hiện xe đạp trò chuyện với trẻ)

- Chúng mình vừa được trò chuyện cùng ai?

- Người bạn đó đã nói chuyện gì với chúng mình?

- Bạn xe đạp đến lớp mình, và đưa cho cô một câu chuyện kể rất đặc biệt, chúng mình hãy lắng nghe xem đó là câu chuyện gì nhé!

 Hoạt động 2: Kể chuyện, đàm thoại

* Cô kể lần 1: Diễn cảm bằng lời

- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Để biết rõ hơn các nhân vật trong chuyện chúng mình hãy lắng nghe cô giáo kể lại một lần nữa nhé!

* Cô kể lần 2: Kể kết hợp trên màn hình chiếu

- Bạn nào giỏi cho cô giáo biết bạn xe đạp đã đi đâu?

- Bạn thấy những gì ngoài đường?

- Bạn xe đạp hỏi bác Xe tải thế nào?

- Bác Xe tải trử lời ra sao?

 

doc4 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 20/02/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Kể chuyện, đàm thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
Dự kiến trẻ trả lời
    Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề
- Giới thiệu giáo viên tới dự
- Hôm nay đến với lớp chúng mình còn có 1 người bạn rất đặc biệt chúng mình hãy xem người bạn đó là ai nhé!
(Xuất hiện xe đạp trò chuyện với trẻ)
- Chúng mình vừa được trò chuyện cùng ai?
- Người bạn đó đã nói chuyện gì với chúng mình?
- Bạn xe đạp đến lớp mình, và đưa cho cô một câu chuyện kể rất đặc biệt, chúng mình hãy lắng nghe xem đó là câu chuyện gì nhé!
  Hoạt động 2: Kể chuyện, đàm thoại
* Cô kể lần 1: Diễn cảm bằng lời
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Để biết rõ hơn các nhân vật trong chuyện chúng mình hãy lắng nghe cô giáo kể lại một lần nữa nhé!
* Cô kể lần 2: Kể kết hợp trên màn hình chiếu
- Bạn nào giỏi cho cô giáo biết bạn xe đạp đã đi đâu?
- Bạn thấy những gì ngoài đường?
- Bạn xe đạp hỏi bác Xe tải thế nào?
- Bác Xe tải trử lời ra sao?
- Chú Xe buýt nói gì với Xe đạp?
- Xe đạp hỏi chư Buýt thế nào?
- Trên mình Bác Xe tải có gì?
- CÒn trên mình chú Xe buýt có gì nhỉ?
- Chúng mình có nên vừa đi đường vừa mải suy nghĩ như bạn Xe đạp không?
- Ai đã cất tiễng khẽ gọi Xe đạp?
- Tiếng của chị Xe hơi thế nào nhỉ?
* Giáo dục trể giữ gìn thân thể sạch sẽ
* Kể lần 3: Cô giáo chia trẻ thành các nhóm nhân vật kể chuyện cùng cô
- Cô giáo là người dẫn truyện, trẻ nhập vai các nhân vật kể chuyện
- Cô gợi ý trẻ thể hiện giọng nhân vật và lời thoại
C. Hoạt động 3: Trò chơi
- Hôm nay cô Quỳnh thấy lớp mình học rất giỏi cô giáo sẽ thưởng cho lớp mình 1 bài hát . 
  ‘Em qua ngã tư đường phố’
-Cô mơi cả lớp mình cùng hát bài hát này.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể chuyện cùng cô
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ hát
Gi¸o ¸n
M«n: Ph¸t triÓn ng«n ng÷
Tªn ®Ò tµi: KÓ chuyÖn: “Xe ®¹p trªn ®­êng phè”
Chñ ®iÓm: Giao th«ng 
§é tuæi: 4-5 tuæi
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng
§¬n vÞ: Tr­êng mÇm non x· B¶n MÕ
Môc ®Ých- Yªu cÇu
KiÕn thøc
TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung truyÖn
TrÎ biÕt ®­îc ý nghÜa cña truyÖn
Kü n¨ng
RÌn trÝ nhí cho trÎ
TrÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ th«ng qua c©u chuyÖn
Th¸i ®é
Gi¸o dôc trÎ chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng khi ®i trªn ®­êng phè vµ khi ngåi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn
ChuÈn bÞ
Tranh chuyÖn “ Xe ®¹p trªn ®­êng phè”
C©u hái ®µm tho¹i
Trß ch¬i “ TÝn hiÖu”
H­íng dÉn thùc hiÖn
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
H§1: G©y høng thó
C« cho trÎ h¸t bµi h¸t: §­êng em ®i.
C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÎm giao th«ng
H§2: Vµo bµi
* C« kÓ chuyÖn cho trÎ nghe lÇn 1( KÓ diÔn c¶m)
C« giíi thiÖu tªn truyÖn.
* C« ®äc truyªn cho nghe lÇn 2( kÓ theo tranh minh ho¹)
C« (?)- Tªn truyÖn
C« gi¶ng gi¶i néi dung truyÖn: TruyÖn kÓ vÒ chiÕc xe ®¹p con ®i trªn ®­êng phè, khi ®i trªn ®­êng chó m¶i nãi chuyÖn nªn kh«ng ®Ó ý ®Õn phÇn ®­êng cña m×nh, chÞ Xe H¬i ®· nh¾c nhë nh­ng chiÕc xe ®¹p vÉn kh«ng s÷a ch÷a vµ vÒ ®óng phÇn ®­êng cña m×nh cuèi cïng xe ®¹p ®· bÞ ng· kÒnh ra ®­êng v× ®· ®ç sang phÇn ®­êng cña nh÷ng xe kh¸c.
C« ®µm tho¹i víi trÎ:
(?)- C©u chuyªn c« võa kÓ cã tªn lµ g×?
 - TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
 - Xe ®¹p con ®· nãi chuyÖn víi nh÷ng ai?
 - Ai ®· nh¾c nhë xe ®¹p con khi ®i sai ®­êng?
 - Xe ®¹p con cã chÞu söa ch÷a kh«ng?
 - ChuyÖn g× ®· x¶y ra víi xa ®¹p con?
 - Cuèi cïng xe ®¹p con cã nhËn ra lçi cña m×nh kh«ng?
C« gi¸o dôc trÎ khi ®i trªn ®­êng hay ngåi trªn c¸c ph­¬ng tiªn giao th«ng ph¶i chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng vµ ®i ®óng phÇn ®­êng cña m×nh.
* C« kÓ l¹i chuyÖn cho trÎ nghe lÇn 3.C« cho trÎ nh¾c l¹i theo c« lêi tho¹i cña chuyÖn
* Trß ch¬i: “ TÝn hiÖu”
- C¸ch ch¬i: C« cÇm 2 c©y cê: 1 c©y mµu xanh vµ 1 c©y mµu ®á, khi c« gi¬ c©y cê mµu xanh trÎ gi¶ lµm c¸c ph­¬ng tiÖn vµ ®i l¹i b×nh th­êng trªn ®­êng võa ®i võa tÝt cßi, khi c« gi¬ c©y cê mµu ®á tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn cïng dõng l¹i. C« n©ng dÇn cÊp ®é lªn yªu cÇu trÎ ph¶i ®Ó ý vµ ph¶n x¹ nhanh
- LuËt ch¬i: Ph­¬ng tiªn nµo ®i kh«ng ®óng víi mµu chiÕc cê cña c« gi¬ lªn sÏ bÞ ph¹t lµm theo yªu cÇu cña c¶ líp.
- TrÎ thùc hiÖn: C« qu¸n s¸t, bao qu¸t trÎ ch¬i.
H§3: KÕt thóc
TrÎ h¸t bµi h¸t: “Nh÷ng con ®­êng em yªu” ra s©n gi¶ lµm nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng.
TrÎ h¸t
TrÎ trß chuyÖn cïng c«
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ l¾ng gnhe
TrÎ qu¸n s¸t tranh
- Xe ®¹p trªn ®­êng phè
- TrÎ l¾ng nghe
Xe ®¹p trªn ®­êng phè
B¸c Xe t¶i, Xe buýt, chÞ Xe h¬i.
B¸c Xe t¶i vµ Xe buýt
ChÞ Xe h¬i
- Kh«ng
- Xe ®¹p con giËt m×nh ®· ng· kÒnh ra 
- Cã
TrÎ l¾ng gnhe
TrÎ nh¾c l¹i lêi tho¹i theo c«
TrÎ l¾ng gnhe
TrÎ ch¬i trß ch¬i
- TrÎ h¸t vµ ra s©n ch¬i

File đính kèm:

  • doctruyen.doc