Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Đề tài: Dạy hát: Bắp cải xanh trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn

Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn?

I. MĐYC:

- Trẻ biết tên bài hát “Bắp cải xanh” , hiểu nội dung bài hát.

- Rèn cho trẻ hát to, rõ lời bài hát.

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, biết vỗ tay, lắc lư theo nhạc.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt ®oµn kÕt b¹n bÌ ch¬i vui vÎ víi nhau, ham thÝch ca móa .

II. CHUẨN BỊ:

- Đồ dùng của cô: bắp cải (vật thật), vòng, giáo án.

- Đồ dùng của trẻ: Chỗ ngồi thoát mát

- Đội hình: Vòng tròn

- Địa điểm: Trong lớp

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG;

 

docx6 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 27/02/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Đề tài: Dạy hát: Bắp cải xanh trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm2017
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
ĐỀ TÀI: Dạy Hát : “ BẮP CẢI XANH”
Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn?
I. MĐYC:
- Trẻ biết tên bài hát “Bắp cải xanh” , hiểu nội dung bài hát.
- Rèn cho trẻ hát to, rõ lời bài hát.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, biết vỗ tay, lắc lư theo nhạc. 
- Gi¸o dôc trÎ biÕt ®oµn kÕt b¹n bÌ ch¬i vui vÎ víi nhau, ham thÝch ca móa .
II. CHUẨN BỊ:
- Đồ dùng của cô: bắp cải (vật thật), vòng, giáo án.
- Đồ dùng của trẻ: Chỗ ngồi thoát mát
- Đội hình: Vòng tròn
- Địa điểm: Trong lớp
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG;	
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
Hoạt động 1:D¹y h¸t: Bắp cải xanh
- Cô cho trẻ chơi “ Trời tối, trời sáng”.
- Cô cho trẻ quan sát cây bắp cải và hỏi trẻ:
 + Đây là gì?
 + Lá của cây bắp cải có màu gì?
 + Cây bắp cải dùng để làm gì?
- Hôm nay cô cũng có một bài hát về cây bắp cải.
* C« giíi thiÖu tªn, tÝnh chÊt giai ®iÖu bµi h¸t.
- H¸t lÇn 1: Cho trÎ ®øng quanh c«, c« h¸t cho trÎ nghe, kÕt hîp cã nh¹c.
+C¸c con võa nghe c« h¸t bµi h¸t g×?
- H¸t lÇn 2: C« ngåi h¸t, kh«ng cã nh¹c.
Hái trÎ: 
-Cô vừa hát bài hát gì?
-Bài hát nói về cây gì?
-Cây bắp cải co màu gỉ?
-Em bé có yêu thich cây bắp cải không?
 Bµi h¸t nãi vÒ mét trß ch¬i ®è tay cã tay kh«ng rÊt vui .
Gi¸o dôc trÎ biÕt ®oµn kÕt b¹n bÌ ch¬i vui vÎ víi nhau, ham thÝch ca móa .
-TËp cho trÎ h¸t cïng c«.
 + C¶ líp h¸t 2-3 lÇn, kh«ng cã nh¹c.
TrÎ h¸t xong c« cho trÎ nh¾c l¹i tªn bµi h¸t.
-Cho tổ hát
- Mêi nhãm b¹n trai thi h¸t víi nhãm b¹n g¸i.
C« chó ý s÷a sai cho trÎ.
-Cá nhân trẻ hát
- Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2 lÇn, h¸t xong hái trÎ tªn bµi h¸t.
+ C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? 
Hoạt động 2: Nghe h¸t: “Lý c©y xanh”
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t.
- C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn kÕt hîp nh¹c.
Các con hát rất hay rồi, bây giờ cô muốn tặng các con bài hát nhé.
- Lần 1: Cô hát trên nền nhạc. Giới thiệu tên bài hát.
- Lần 2: Cô hát và múa. Cô hỏi trẻ tên bài hát và giảng nội dung bài hát.
- Lần 3: Cô mời trẻ hưởng ứng cùng cô
Hoạt động 3: TCAN “Ai nhanh hôn”
 - Coâ giôùi thieäu teân troø chôi.
 - Coâ noùi caùch chôi: Coâ coù caùc voøng, soá baïn chôi nhieàu hôn soá voøng. Caùc baïn vöøa ñi vöøa haùt quanh voøng, khi nghe hieäu leänh thì nhaûy vaøo voøng.
 + luaät chôi: moãi voøng chæ coù 1 baïn. Baïn naøo tìm ñöôïc voøng ñöôïc caû lôùp tuyeân döông. Baïn naøo chaäm chaân hôn thì phaûi nhaûy loø coø quanh voøng. 
 - Toå chöùc cho treû chôi 4-5 laàn, nhaän xeùt sau moãi laàn chôi.
 - Tuyên dương trẻ.
-TrÎ ch¬i
-Cây bắp cải
-Màu xanh
- Cho trẻ tự kể
- L¾ng nghe c« h¸t
- Bắp cải xanh
- Cây bắp cải
- Màu xanh
- Dạ có
-3 tổ hát
- Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i lªn h¸t.
-Cá nhân hát
- C¶ líp ®øng lªn h¸t cïng c«
+Lý cây xanh
- L¾ng nghe c« h¸t
+VÒ c©y xanh, l¸ xanh
+Con chim
- Nghe h¸t, h¸t theo c«
-C¶ líp h¸t
- Trẻ tham gia chơi cùng cô và bạn
Tình trạng sức khỏe: 
Trạng thái cảm xúc hành vi:
.
Kiến thức kỹ năng:
.
Thứ ba ngày 14 thang 11 năm 2017
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Tạo hình: XÉ DÁN LÁ CÂY( Tiết mẫu)
I. MĐYC:
- Trẻ nhớ được tên đề tài, nắm được kỹ năng và xé dán được đề tài.
- Rèn kỹ năng xé dán, kỹ năng bố cục tranh và cách phết hồ.
- Giáo dục cháu biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. CHUẨN BỊ:
- Cô :Mẫu xé đã dán sẵn lá cây, giấy màu, rỗ, giấy A4, đĩa, khăn, hồ, giá treo sản phẩm.
- Trẻ : Giấy màu, rổ, giấy A4, đĩa, khăn, hồ.
- Địa điểm : Tại lớp.
- Đội hình : Chữ U chuyển sang ngồi ghế.
III. TIẾN HÀNH:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Quan sát – làm mẫu.
- Cô cho lớp chơi trò chơi 
* Quan sát và nhận xét tranh mẫu.
- Cô cho trẻ quan sát tranh cô xé dán mẫu và đàm thoại cùng trẻ:
+Cô có tranh nói về mùa gì đây? Tại sao con biết?
+ Những chiếc lá rụng có đặc điểm gì? Được dán như thế nào?...
- Sau lời nhận xét của trẻ cô khái quát lại giúp trẻ ghi nhớ.
- Các con ạ! hôm nay cô cùng các con sẽ thể hiện sự khéo léo của mình qua tác phẩm tạo hình: “Xé dán lá rụng”, cô muốn các con hãy xé và dán thật nhiều chiếc lá vàng đẹp để bức tranh mùa thu thêm sinh động nhé!
 Hoạt động 2:Cô hướng dẫn trẻ xé dán.
- Cô hỏi và cho trẻ nêu ý định của mình:
+ Con định xé những chiếc lá rụng như thế nào? Cách xé chúng ra sao? Dán những chiếc lá như thế nào?
- Cô có thể xé dán nhanh những chiếc lá theo mô tả của trẻ cho trẻ quan sát.
* Bé thực hànhxé dán.
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm và thực hànhxé dán.
- Cô bao quát, hướng dẫn, động viên trẻ kịp thời, nhắc trẻ chấm ít keo để không dây sang phần khác.
- Gợi mở và khuyến khích những ý tưởng sáng tạo của trẻ.
- Hướng dẫn thêm cho những trẻ yếu.
 Hoạt động 3:Nhận xét sản phẩm.
- Cô cho trẻ trưng bày và nhận xét sản phẩm của nhau, tìm ra sản phẩm đẹp.
- Cô nhận xét chung, động viên tuyên dương trẻ.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ đoán: Mùa thu.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ quan sát và nêu nhận xét.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hưởng ứng.
- Trẻ nêu ý định của mình.
- Trẻ quan sát côxé dán.
- Trẻ ngồi thực hành xé dán lá rụng theo nhóm.
Tình trạng sức khỏe: 
Trạng thái cảm xúc hành vi:
.
Kiến thức kỹ năng:
.
THỂ DỤC SÁNG
Bài tập số 11
I. MĐYC:	
 - Cháu thực hiện từng động tác đúng trình tự theo cô, phối hợp tay chân nhịp nhàng.
 - Tập động tác dứt khoát, kết hợp được tay nọ chân kia.
 - Giáo dục cháu tập trung chú ý, không chen lấn xô đẩy bạn.
II. CHUẨN BỊ: 
- Cô: Sân sạch rộng, động tác thể dục , đồng diễn với nhạc bài " Nào chúng ta cùng tập thể dục”
- Trẻ: Đội hình 3 hàng dọc, bóng cho trẻ.
- Đội hình : Vòng tròn chuyển sang hàng ngang.
- Địa điểm : Tại lớp
III.TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CÔ
HOẠT ĐỘNG CHÁU
1. Hoạt động 1: Khởi động
 - Cháu đi vòng tròn, kết hợp đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô. Đi mũi chân, gót chân, nửa bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh. Chở về 3 hàng dọc.
2. Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung: (BT số 11 “ tập với bóng to")
- Động tác 1: Tay
+ TTCB: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng thả xuôi về phía trước.
+ Giơ bóng lên cao kiễng gót, mắt nhìn theo bóng.
+ Về TTCB.
- Động tác 2: Bụng
+ TTCB: Ngồi trên sàn nhà 2 chân khép, 2 tay cầm bóng để lên đùi.
+ Quay người đặt bóng để cạnh sườn.
+ VTTCB
-Động tác 3: Chân
+ TTCB: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng thả xuôi về phía trước.
+ Ngồi xỏm, mở 2 đùi, chạm bóng xuống đất.
+ Về TTCB.
- Đông tác 4: Bật
+ Nhảy như quả bóng nảy. Đặt bóng trước mặt, nhảy bật tại chỗ 3 – 4 lần.
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cháu đi vòng tròn hít thở tự do
1. HĐ1: 
 - Hoạt động thể dục sáng
 - Trẻ thực hiện đi các kiểu chân cùng cô và bạn
- Thực hiện đúng hiệu lệnh của cô
2. HĐ2: 
- Chuyển 3 hàng ngang giang hàng.
- Tay đưa lên miệng thổi bóng.
- Trẻ tập theo cô các động tác tay, bụng, chân.
- Tập theo hiệu lệnh.
- Cháu thực hiện chính xác động tác theo hiệu lệnh của cô.
-Cháu tập đều và đúng.
3. Hoạt động 3:
- Cháu hít thở tự do.
Tình trạng sức khỏe: 
Trạng thái cảm xúc hành vi:
.
Kiến thức kỹ năng:
.

File đính kèm:

  • docxphat trien tinh cam tham mi 2 tuoi chu de rau cu be thich_12225397.docx
Giáo Án Liên Quan