Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ điểm: Thế giới thực vật - Chủ đề nhánh: Tìm hiểu một số loài rau - Nguyễn Thị Mỹ Liên

Bài hát “ Em ra vườn hái rau”

 

ppt15 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ điểm: Thế giới thực vật - Chủ đề nhánh: Tìm hiểu một số loài rau - Nguyễn Thị Mỹ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoaït ñoäng phaùt trieån thaåm myõBaøi haùt "Em ra vöôøn haùi rau"Chuû ñieåm: Theá giôùi thöïc vaätChuû ñeà nhaùnh: Tìm hieåu moät soá loaøi rauTrường mẫu giáo 19/5Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ LiênLớp: Mầm 6rau moàng tôirau muoángrau deàncaûi ngoïtrau boà ngoùtbaép caûirau moàng tôirau muoángrau deàncaûi ngoïtrau boà ngoùtcaây baép caûiBài hát “ Em ra vườn hái rau”Giờ học đã kết thúc!Chúc Cô và các bé vui khỏe!

File đính kèm:

  • pptAm_nhac.ppt
Giáo Án Liên Quan