Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Nhu cầu dinh dưỡng cho gia đình bé - Lê Thị Bích Hương

Thi xem ai nhanh

Hộp Bơ

Dưa hấu

Củ lạc

Bắp ngô

Rau cải

Quả na

Quả trứng

ppt43 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Nhu cầu dinh dưỡng cho gia đình bé - Lê Thị Bích Hương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhu cÇu dinh d­ìng cÇn cho gia ®×nh bÐLøA TUæI: 3-4 Tuæing­êi thùc hiÖn: lª thÞ bÝch hu¬ngTr­êng MÇm Non Ch©u héi- Quú Ch©u- NghÖ AnThi xem ai nhanhHép B¬C¸D¦A HÊUCñ L¹cB¾p Ng«Rau C¶iQña NaQU¶ TRøNGB¸nh MúRau MuèngThÞt LînC¸QU¶ TRøNGS÷AChÊt §¹mG¹oB¾p Ng«Khoai LangS¾nCHÊT BéT §¦êNGB¸nh MúCµ ChuaRau MuèngRau C¶i§u §ñVitamin vµ muèi kho¸ngCñ L¹cB¬DÇu ¡nChÊt BÐo§ç xanhVõNG§ç §en§ç T¦¥NGChÊt BÐoVitamin vµ muèi kho¸ngCHÊT BéT §¦êNGChÊt §¹mThi xem ai giái nhÊtChÊt §¹mVitamin vµ muèi kho¸ngCHÊT BéT §¦êNGChÊt BÐo

File đính kèm:

  • pptgiao_an_dinh_duong.ppt
Giáo Án Liên Quan