Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Vẽ ngôi nhà của bé - Nguyễn Thị Lý

Kiểu nhà một tầng

Kiểu nhà cao tầng

Kiểu nhà mái ngói

 

ppt9 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Vẽ ngôi nhà của bé - Nguyễn Thị Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T huyÖn ®oan hïngTr­êng mÇm non b»ng lu©nNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c c« vÒ dù tiÕt d¹y thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng N¨m häc 2013-2014 Chñ ®Ò :Gia ®×nhTªn bµi d¹y: VÏ ng«i nhµ cña bЧèi t­îng: 4-5 tuæi Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ LýKiểu nhà một tầngKiểu nhà cao tầngNhà một tầng mái ngóiNhà hai tầng mái ngóiTrẻ thực hiệnTrưng bày sản phẩmKết thúc

File đính kèm:

  • ppttao_hinh.ppt
Giáo Án Liên Quan