Bài giảng mầm non lớp Mầm - Khám phá khoa học - Bài: Khám phá con voi

Khám phá khoa học

bài: Khám phá con voi

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt23 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Ngày: 04/08/2021 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Khám phá khoa học - Bài: Khám phá con voi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Giáo án: Khám phá khoa họcTên bài: Khám phá con voi Thời gian: 20 – 25 phút Lưa tuổi: 3-4 tuổic¸c con h¸t cïng c« bµi: chó voi con ë b¶n ®«n nµo !bÐ cã biÕt m×nh lµ ai kh«ng ?M×nh lµ voi con ®Êy Các bộ phận của con voiĐẦUMÌNHĐUÔITAIMẮTNGÀVÒICHÂNCon voi sèng ë ®©u ?B¹n cã biÕt thøc ¨n cña m×nh lµ g× kh«ng?m×nh rÊt thÝch ¨n cá vµ tr¸i c©y ®ÊyNgoµi m×nh ra cßn cã rÊt nhiÒu loµi vËt kh¸c n÷a ®Êy!m×nh vµ c¸c b¹n cïng kh¸m ph¸ nhÐ!®©y lµ hai mÑ con nhµ khØ ®Êy!Con h殩y lµ b¹n gÊu trócCon nhÝmcon r¾nCon s­ tötranh tµi* trong rõng cã rÊt nhiÒu con thó c¸c b¹n thó rñ nhau ch¬i chèn t×m xem ai ®o¸n giái* C¸c con cã nhiÖm vô chó ý quan s¸t vµ l¾c s¾c x« ®Ó tr¶ lêi xem ®ã lµ con vËt g× nhÐ!c« vµ trÎ h¸t _vËn ®éng bµi: "CON VOI"chóc c¸c con ch¨m ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptkham_pha_con_voi_96202012.ppt