Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu của bé - Chủ đề nhánh: Họ hàng của bé

Đón trẻ

Chơi

TD Sáng

 - Trao đổi với phụ huynh về trẻ, trò chuyện đầu giờ, điểm danh.

- Trẻ chơi tự do trong các góc.

- Thể dục sáng Hoâ haáp 1, Tay vai 2, Chaân 2, Buïng 3, Baät 1.

Tập với bài hát “Múa cho mẹ xem”

Hoạt động học

 GDPTTC

Vận động:

Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.

TCVĐ : Mèo đuổi chuột GDPT

Nhận thức

Daïy treû nhaän bieát caùc hình troøn, vuoâng, chöõ nhaät, tam giaùc.

 GDPTNN

Chuyện

Tích chu

 GDPTTM

Âm nhạc

 - DH : Bé quét nhà.

 - NH : Ông cháu

-TC: Đoán tên bạn hát. GDPT

TCKNXH

Bàn tay diệu kỳ của bé

Chơi, hoạt động

ở các góc

 TUẦN LỄ SỰ KIỆN : LỄ HỘI 20/11

Chơi ngoài trời

 *Quan Sát :

- Quan sát : Cây xanh trong sân trường, trời nắng.

- Tiến hành thử nghiệm : pha nước.

- Hoạt động lao động: Hái lá khô cho cây, nhặt rác vườn rau.

* Trò chơi :

- Nhảy qua suối nhỏ.

- Đoán xem ai vào nhà.

- Kéo cưa lừa xẻ.

- Chơi tự do trong khu vận động.

- Lộn cầu vòng

 

doc19 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 25/02/2020 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu của bé - Chủ đề nhánh: Họ hàng của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN ( Chủ đề : Ngôi nhà thân yêu của bé)
Chủ đề nhánh : Họ hàng của bé
Thời gian : Từ ngày 14 / 11 đến ngày 18 / 11 / 2016 
 Thứ
Thời điểm
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Đón trẻ
Chơi
TD Sáng
- Trao đổi với phụ huynh về trẻ, trò chuyện đầu giờ, điểm danh.
- Trẻ chơi tự do trong các góc.
- Thể dục sáng Hoâ haáp 1, Tay vai 2, Chaân 2, Buïng 3, Baät 1.
Tập với bài hát “Múa cho mẹ xem”
Hoạt động học
GDPTTC
Vận động:
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
TCVĐ : Mèo đuổi chuột
GDPT
Nhận thức
Daïy treû nhaän bieát caùc hình troøn, vuoâng, chöõ nhaät, tam giaùc.
GDPTNN
Chuyện
Tích chu
GDPTTM
Âm nhạc
 - DH : Bé quét nhà.
 - NH : Ông cháu
-TC: Đoán tên bạn hát.
GDPT
TCKNXH
Bàn tay diệu kỳ của bé
Chơi, hoạt động
ở các góc
 TUẦN LỄ SỰ KIỆN : LỄ HỘI 20/11
Chơi ngoài trời
*Quan Sát : 
- Quan sát : Cây xanh trong sân trường, trời nắng.
- Tiến hành thử nghiệm : pha nước.
- Hoạt động lao động: Hái lá khô cho cây, nhặt rác vườn rau.
* Trò chơi : 
- Nhảy qua suối nhỏ.
- Đoán xem ai vào nhà.
- Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do trong khu vận động.
- Lộn cầu vòng
Nêu gương
- Đọc tiêu chuẩn bé ngoan.
- Tuyên dương các cháu học ngoan
- Cắm hoa bé ngoan
- Động viên các cháu còn lại.
Trả trẻ
- Dọn dẹp đồ dùng, đồ chơi.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, ra về.
 TTCM GVCN
 Phan Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kim Chi
Thöù hai ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2016
- Hoïp maët ñoùn treû : Nhaéc nhôû chaøo meï chaøo coâ,caát ñoà duøng caù nhaân.
- Kieåm tra veä sinh.
- Ñieåm danh.
- Ñoïc tieâu chuaån beù ngoan:
+ Ñi hoïc ñuùng giôø coù caøi khaên.
+Khoâng noùi chuyeän oàn aøo trong giôø hoïc.
+ Bieát chaøo khaùch khi ñeán lôùp.
+ Khoâng vöùt raùc böøa baõi.
THEÅ DUÏCBUOÅI SAÙNG
Tập kết hợp bài hát : “Múa cho mẹ xem”.
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Kiến thức :Trẻ tập theo cô kết hợp bài hát: “Múa cho mẹ xem”.
- Kỹ Năng : Taäp ñuùng ñoäng taùc theo lôøi baøi haùt,phaûn öùng nhanh theo tín hieäu cuûa coâ,ñònh höôùng ñöôïc trong khoâng gian.Treû thuoäc baøi haùt veà chuû ñeà Ngôi nhà thân yêu của bé : “Múa cho mẹ xem”.
-Thái độ :Giúp trẻ phát triển vận động cơ tay,chân nhịp nhàng.
II/CHUAÅN BÒ :
- Saân baõi saïch seõ thoaùng maùt,nhạc, baøi haùt “Múa cho mẹ xem”.
III/ CÁCH TIẾN HÀNH :
Hoaït ñoäng cuûa coâ
hoaït ñoäng cuûa chaùu
* Hoaït ñoäng 1 : Khôûi ñoäng
-Cho treû ra saân xeáp 3 haøng doïc haùt , chuyeån ñoäi hình voøng troøn, ñi kieång chaân,ñi thöôøng, ñi goùt chaân, Keát hôïp vôùi caùc baøi haùt veà chuû ñeà Gia Ñình, ñöùng laïi taäp ñoäng taùc hoâ haáp :“Gaø gaùy”.chuyeån ñoäi hình 3 haøng ngang.
* Hoaït ñoäng 2 : Troïng ñoäng
Baøi taäp phaùt trieån chung:Taäp keát hôïp baøi: “Múa cho mẹ xem”.
+Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem : 
Tay 2: Tay đưa ngang lên cao.
Nhịp 1 : Chân trái bước sang ngang đồng thời 2 tay đưa ngang.
Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao.
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4 : về TTCB.
+Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.
Chân 2 : Ngoài khuîu goái.
Nhịp 1 : hai tay đưa ra ngang lòng bàn tay ngửa.
Nhịp 2: ngồi khuỵu gối hai tay đưa ra trước( lòng bàn tay sắp).
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4 : về TTCB.
+ Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa.
Bụng 3: đứng cúi người về trước.
Nhịp 1 : bước chân trái 1 bước,2 tay đưa cao,lòng bàn tay hướng vào nhau.
Nhịp 2: Cúi gập người về trước tay chạm ngón chân,đầu gối thẳng.
Nhịp 3: như nhịp 1.
Nhịp 4 : về TTCB.
+ Khi em giơ tay xuống thì con bướm đậu trên cành hồng.
Bật 1: Bật tại chỗ.
Thực hiện: Baät taïi choã theo nhòp baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 3 : Hoài tænh
- Troø chôi uoáng nöôùc.
- Cho caû lôùp ñi nheï nhaøng vaøo lôùp.
-Chaùu ñi ra saân taäp trung thaønh 3 haøng doïc.
-Tập 2 lần x 4 nhịp
-Tập 2 lần x 4 nhịp
-Tập 2 lần x 4 nhịp
-Tập 2 lần x 4 nhịp
- Chaùu chôi.
- Ñi vaøo lôùp.
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
GIAÙO DUÏC PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT
Ñeà taøi : Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
I / MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Kiến thức : Treû bieát Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay .Taäp ñuùng ñoäng taùc theo lôøi baøi haùt, phaûn öùng nhanh theo tín hieäu cuûa coâ.Treû thuoäc baøi haùt nắng sớm.
- Kỹ năng:Trẻ biết phối hợp tay chân để phối hợp bài hát.cháu biết dùng 2 tay tung bóng và đón bóng bằng 2 tay không ôm bóng vào lòng.
- Thaùi ñoä : Giuùp treû phaùt trieån söùc maïnh cuûa cô tay, kó naêng phoái hôïp.Treû coù yù thöùc tham gia troø chôi ñuùng theo yeâu caàu coâ.
II/ CHUAÅN BÒ :
 - Saân taäp, bóng, mũ cho cháu chơi trò chơi.
 X X X X X X X X X X
X 
X
 X X X X X X X X X X
III/CÁCH TIẾN HÀNH :
Hoaït ñoäng cuûa coâ
hoaït ñoäng cuûa chaùu
* Hoaït ñoäng 1 : Khôûi ñoäng
-Cho treû ra saân xeáp 3 haøng doïc haùt , chuyeån ñoäi hình voøng troøn, ñi kieång chaân,ñi thöôøng, ñi goùt chaân, Keát hôïp vôùi caùc baøi haùt veà Gia Ñình, ñöùng laïi taäp ñoäng taùc hoâ haáp :“Gaø gaùy”.chuyeån ñoäi hình 3 haøng ngang.
* Hoaït ñoäng 2 : Troïng ñoäng
Baøi taäp phaùt trieån chung:Taäp keát hôïp baøi: “Múa cho mẹ xem”
-Tay 2: Tay đưa ngang lên cao.
-Chân 2 : Ngoài khuîu goái.
-Bụng 3: đứng cúi người về trước.
-Bật 1: Bật tại chỗ.
b. Vaän ñoäng cô baûn : Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
- Haùt “ Nhaø cuûa toâi”.
-Các con vừa hát bài hát gì?
-Bài hát đó nói về gì?
-Vậy gia đình sống chung 1 ngôi nhà thì trong ngôi nhà sẽ có ai?
-Còn gia đình con thì có ai ?
-Đúng rồi các con ơi trong gia đình thì có rất nhiều người có gia đình có 3 người,4 người và nhiều người
- các con quan sát nhìn xem sân trường của mình có gì không?
-với quả bóng đó cô sẽ dạy con 1 bài tập “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.” 
- Coâ laøm maãu laàn 1.
+ Giaûi thích : Con đi đến đứng chỗ vạch chuẩn hai tay cầm bóng con tung bóng bằng 2 tay lên cao và các con đón bóng rơi xuống 2 tay lấy bóng không ôm vào ngực nhé các con.
-Coâ laøm maãu laàn 2.
- Coâ môøi 2 chaùu khaù thöïc hieän thöû.
- Caû lôùp cuøng thöïc hieän theo coâ.
*Troø chôi vaän ñoäng :
- Naõy giôø coâ thaáy caùc con hoïc raát ngoan, baây giôø coâ seõ thöôûng caùc con chôi troø chôi : Mèo đuổi chuột
- Luaät chôi: mèo phải chui đúng lỗ chuột đã chui,nếu chui nhằm phải ra ngoài 1 lần chơi.
- Caùch chôi:cho trẻ đứng thành vòng tròn,cầm tay nhau giơ cao lên đầu.Chọn hai trẻ sức tương đương nhau: một trẻ làm mèo,một trẻ làm chuột,đứng ở giữa vòng tròn dựa lưng vào nhau.Khi nào cô hô “ Hai-ba” thì “chuột” chạy và mèo đuổi chuột. chuột chui vào lỗ nào thì mèo chui vào đúng lỗ đó.Mèo bắt được chuột coi như mèo thắng cuộc,nếu không bắt được chuột thi coi như mèo bị thua.
-mỗi lần chơi không để trẻ chạy quá 1 phút,sau đó đổi vai chơi.
-cho một số trẻ đứng ngoài cổ vũ.
* Hoaït ñoäng 3 : Hoài tænh
- Troø chôi uoáng nöôùc.
- Cho caû lôùp ñi nheï nhaøng vaøo lôùp.
-Chaùu ñi ra saân taäp trung thaønh 3 haøng doïc.
-Treû thöïc hieän theo hieäu leänh cuûa coâ.
-Taäp 2 laàn 4 nhòp.
-Taäp 4 laàn x 4 nhòp.
-Taäp 2 laànx4 nhòp.
-Taäp 2 laànx4 nhòp.
-Cả lớp hát
-Nhà của tôi
-Ngôi nhà.
-Bóng
-Đồng thanh.
-Cháu chơi vài lần.
-Chaùu chôi.
-Ñi vaøo lôùp.
HOAÏT ÑOÄNG VUI CHƠI
Chuû ñeà : NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA BÉ
I / Muïc ñích yeâu caàu :
-Kiến thức :Treû bieát chôi caùc góc thiên nhiên,góc nghệ thuật,góc phân vai,góc học tập,góc xây dựng,góc thể chất.
-Kỹ năng : Cháu biết đóng vai và thể hiện đúng vai chơi của mình.
-Thái độ: Giuùp treû phaùt trieån caùc maët tình caûm,ñaïo ñöùc,trí tueä,ngoân ngöõ, theå chaát,thoâng qua caùc troø chôi.Giaùo duïc treû bieát thöông yeâu giuùp ñôõ baïn và giúp đỡ ông bà cha mẹ,biết lễ phép với mọi người xung quanh.
II / Chuaån bò: 
Boá trí saép xeáp caùc goùc chôi hôïp lyù.
-Goùc học tập : 
	- Chuaån bò caùc loaïi saùch : tranh truyeän thơ về chủ đề ngôi nhà thân yêu của bé cho các cháu.
	- Chôi loâ toâ, chơi ghép hình, chữ số,đômi nô đối góc,
-Goùc thieân nhieân :
	 -Chuaån bò caây xanh hoa kieång duøng ca töôùi caây, haøng ngaøy cho beù
	chaêm soùc töôùi caây. 
-Goùc phaân vai: 
	 -Chuaån bò ñdñc cho ñoà chôi baùn,cửa hàng ăn uống, bác sĩ khám bệnh,
-Goùc xaây döïng :
	 - Chuaån bò hàng rào,bông hoa,băng ghế đá,cây xanh để cháu chơi xây dưng nhà tập thể.
 -Góc thể chất: cháu chơi ném bóng vào rỗ, chơi búng thung
-Góc nghệ thuật : Múa hát các bài hát về chủ đề gia đình,tô màu,xé dán,nặn,
III/ Cách tiến hành :
Hoaït ñoäng cuûa coâ
hoaït ñoäng cuûa chaùu
* Hoaït ñoäng 1 :OÅn ñònh giôùi thieäu baøi:
- Caùc con haùt baøi : “caû nhaø thöông nhau”
- Baøi haùt noùi veà gì vaäy con?
-Ngoaøi con ra trong gia ñình mình goàm coù nhöõng ai ?
- Cho caû lôùp ñoàng thanh ñeà taøi.
- Lôùp coù bao nhieâu goùc chôi?
- Ñoù laø nhöõng goùc chôi naøo?
* Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn goùc chôi:
-Ñaõ ñeán giôø vui chôi roài caùc con haõy cuøng coâ noùi laïi caùch chôi nheù!
- Goùc phaân vai coù bao nhieâu troø chôi? Con chôi ra sao?
- Goùc ngheä thuaät con laøm gì?
- Con seõ laøm gì ôû goùc thieân nhieân ? 
- Goùc hoïc taäp con seõ chôi caùc troø chôi naøo? 
-Góc thể chất con chơi trò chơi gì?
- Goùc xaây döïng cô cho con gì ?
* Hoaït ñoäng 3: Chaùu chôi
- Chaùu phaûn aùnh toát vai chôi cuûa mình.Baïn naøo thích goùc chôi naøo veà goùc chôi ñoù.
-Coâ quan saùt lôùp chôi nhaäp vaøo vai chôi cuûa mình.
- Trong quaù trình chaùu chôi coâ gôi yù chaùu chôi vaø cho chaùu ñi tham quan goùc xaây döïng, lieân keát caùc goùc chôi.
- Coâ nhaän xeùt töøng goùc chôi,coâ nhaän xeùt cho chaùu caém hoa.
-Coâ haùt baøi heát giôø roài.
* Keát thuùc : -Nhaân xeùt chung.
- Lôùp haùt.
- Treû traû lôøi.
- treû traû lôøi.
-.Lôùp ñoàng thanh.
- coù 6 goùc chôi.
- Treû keå.
- chôi troø chôi baùc só,baùn haøng.
- Haùt, ñoïc thô, toâ maøu, veõ xeù daùn laøm ñoà chôi veà chuû ñeà gia ñình.
- Chaêm soùc caây xanh,..
- ñoïc saùch,keå chuyeän theo tranh, gheùp tranh, so hình,
-Ném vòng,ném lon,.
- Xây nhà tập thể .Caùc con xaây nhaø tập thể, coù haøng raøo xung quanh, coù caây xanh, có băng ghế đá, hoa. 
- Ñoïc thô ñi veà nhoùm chôi.
- Caém hoa.
- Thu doïn ñoà chôi.
- Laéng nghe.
DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát :Trời nắng.
 - Chơi trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ.
 I/ Mục đích yêu cầu:
-Trẻ biết được trời nắng thì như thế nào,con phải làm sao,nắng giúp gì cho chúng ta.Cháu biết cách chơi trò chơi tốt.
-Cháu hứng thú tham gia trò chơi.
II/Chuẩn bị:
- Sân rộng và sạch sẽ.
III/ Tiến hành:
1/ Quan sát:
- Hát “cháu yêu bà”
- Con vừa hát bài hát gì?
- Cô và các con cùng đi ra sân trường mình quan sát trời nắng xem nắng giúp gì cho chúng ta tìm hiểu như thế nào nhé!( cô đàm thoại cùng trẻ)
2/Trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ.
-Luật chơi : nhảy chụm 2 chân.
-Cách chơi : khi tổ chức cho trẻ chơi, cô nên lợi dụng những điều kiện tự nhiên ở ngoài trời như: hàng gạch,vết nước trên sân,cho trẻ đứng thành nhóm theo hàng ngang để nhảy.cô có thể vẽ các vòng tròn liên tục làm hồ,trẻ làm con ếch nhảy từ hồ nọ sang hồ kia, vừa nhảy vừa kêu ộp ộp.
IV/ Nhận xét và kết thúc hoạt động :
- Cô nhận xét lớp học.
- Hát “cả nhà thương nhau”
NHAÄN XEÙT CUOÁI BUOÅI
1/ Tên trẻ nghĩ học:
-Lí do:
2/ Ưu điểm:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3/ Hạn chế :
..............................................................................................................................................................................
4/ Hướng khắc phục:..
..............................................................................................................................................................................
Thöù Ba ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2016
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
GIAÙO DUÏC PHAÙT TRIEÅN NHẬN THỨC
Ñeà taøi : Daïy treû bieát nhaän bieát hình troøn,hình vuoâng,hình tam giaùc,hình chöõ nhaät.
I/Muïc ñích Yeâu Caàu :
- Kiến thức: Treû nhận biết hình troøn vaø hình vuoâng,hình tam giaùc,hình chöõ nhaät.
- Kỹ năng : Treû bieát so saùnh hình naøo laên ñöôïc vaø hình naøo laên khoâng ñöôïc.Bieát ñöôïc hình troøn khoâng coù caïnh laên ñöôïc, hình vuoâng coù 4 caïnh laên khoâng ñöôïc,hình tam giaùc coù 3 caïnh, hình chöõ nhaät coù 4 caïnh.Trẻ biết chơi trò chơi : Thi xem ai nhanh, Veà ñuùng nhaø.
- Thái độ :Treû bieát từ các hình học trẻ ghép được ngôi nhà.
II/ Chuaån Bò :
- Ñoà duøng cho coâ vaø chaùu hình troøn vaø hình vuoâng,hình tam giác,hình chữ nhật.
- Tranh hình rôøi ngoâi nhaø coù daïng hình tam giaùc, hình chöõ nhaät.
- Caùc ngoâi nhaø coù gaén hình troøn, hình vuoâng.
- Saùch beù laøm quen vôùi toaùn cho chaùu thöïc hieän.
- Buùt chì maøu cho caùc chaùu toâ maøu.
III/Cách tiến hành : 
Hoaït ñoäng cuûa coâ
Hoaït ñoäng cuûa chaùu
HOAÏT ÑOÄNG 1 :
- Haùt baøi “ Caû nhaø thöông nhau”
- Caùc con vöøa haùt baøi haùt gì?
- Baøi haùt ñoù noùi veà gì?
- Vaäy caùc con nhìn xem coâ coù gì ñaây?
- Con nhìn phía treân nhaø laø gì?
- Maùi nhaø coù daïng hình gì?
- Coøn ñaây laø phaàn gì?
- Thaân nhaø coù daïng hình gì?
- Cöûa soã coù daïng hình gì vaäy con ?
- Baïn coøn gaén theâm gì nöõa vaäy con?
HOAÏT ÑOÄNG 2 :
 AØ! Caùc con gioûi laém, caùc con coù bieát khoâng ngoâi nhaø laø nôi chuùng ta ôû ñaáy, vaø ñeå bieát roõ veà caùc hình ñoù. Hoâm nay coâ seõ cho lôùp mình “ Nhaän bieát hình troøn vaø hình vuoâng ,hình chöõ nhaät vaø hình tam giaùc ” nheù ! 
* Hình troøn:
- Con xem coâ coù hình gì ?
- Hình naøy maøu gì vaäy con ?
- Maøu ñoû töôïng tröng cho phaàn gì trong trang ngôi nhà ?
- Vaäy oâng maët trôøi coù daïng hình gì?
- Vaäy hình troøn laên ñöôïc khoâng?
- Taïi sao con bieát hình troøn laên ñöôïc?
- Con xem coâ coù laên hình troøn ñöôïc khoâng ?
* Hình vuoâng :
- Con xem treân tay coâ coù gì ñaây ?
- Hình naøy maøu gì vaäy con ?
- Maøu xanh töôïng tröng cho phaàn gì cuûa ngoâi nhaø neø con ?
- Taïi sao con bieát ñaây laø hình vuoâng ?
- Coâ cho caû lôùp ñeám laïi caùc caïnh cuûa hình ?
- Coâ chæ vaøo caùc caïnh cho caû lôùp ñeám.
- Con xem coâ coù laên hình vuoâng coù ñöôïc khoâng nheù ?
- Taïi sao con bieát hình vuoâng laên khoâng ñöôïc ?
* So Saùnh Hình troøn vaø Hình vuoâng :
- Coù vöøa cho con nhaän bieát maáy hình ?
- Hai hình naøy gioáng nhau vaø khaùc nhau ôû ñieåm naøo?
- Hình naøo laên ñöôïc ?
- Hình naøo laên khoâng ñöôïc?
* Hình tam giaùc :
- Con xem coâ coù hình gì ?
- Hình nay maøu gì vaäy con ?
- Maøu ñoû töôïng tröng cho phaàn gì cuûa ngoâi nhaø neø con ?
- Taïi sao con bieát ñaây laø hình tam giaùc ?
- Coâ cho caû lôùp ñeám laïi caùc caïnh cuûa hình ?
- Coâ chæ vaøo caùc caïnh cho caû lôùp ñeám.
- Vaäy con xem caùc caïnh cuûa hình coù baèng nhau khoâng?
- Con xem coâ coù laên hình tam giaùc ñöôïc khoâng ?
- Taïi sao con bieát hình tam giaùc laên khoâng ñöôïc ?
* Hình chöõ nhaät :
- Con xem treân tay coâ coù gì ñaây ?
- Hình naøy maøu gì vaäy con ?
- Maøu xanh töôïng tröng cho phaàn gì cuûa ngoâi nhaø neø con ?
- Taïi sao con bieát ñaây laø hình chöõ nhaät ?
- Coâ cho caû lôùp ñeám laïi caùc caïnh cuûa hình ?
- Coâ chæ vaøo caùc caïnh cho caû lôùp ñeám.
- Vaäy con xem hai caïnh cuûa hình naøo baèng nhau?
- Con xem coâ coù laên hình chöõ nhaät coù ñöôïc khoâng nheù ?
- Taïi sao con bieát hình chöõ nhaät laên khoâng ñöôïc ?
* So Saùnh Hình tam giaùc vaø Hình chöõ nhaät :
- Coù vöøa cho con nhaän bieát maáy hình ?
- Hai hình naøy gioáng nhau vaø khaùc nhau ôû ñieåm naøo?
- Hình naøo coù soá caïnh ít hôn ?
- Ít hôn maáy ?
- Hình naøo coù soá caïnh nhieàu hôn ?
- Nhieàu hôn maáy ?
HOAÏT ÑOÄNG 3 :
- Coâ cho caû lôùp haùt 1 baøi “ Ngoâi nhaø ñeïp nhaát”.
- Con xem trong roã coâ ñaõ chuaån bò gì cho con ?
- Coâ cho caû lôùp chôi troø chôi “ Laáy theo yeâu caàu cuûa coâ”.
- Coâ noùi tìm cho coâ hình naøo laên ñöôïc ?
- Coâ cho chaùu laên thöû xem.
- Coâ noùi tìm cho coâ hình coù 4 caïnh.
- Coâ cho chaùu ñeám laïi soá caïnh cuûa hình.
- Coâ cho chaùu laên thöû xem coù ñöôïc khoâng?
TROØ CHÔI : “ Veà ñuùng nhaø”
- Chuaån bò : Coâ coù chuaån bò caùc hình troøn vaø hình vuoâng gaén leân caùc ngoâi nhaø saün. 
- Caùch chôi : Chaùu caàm theû hình vuoâng vaø hình troøn leân tay. Coâ cho chaùu vöøa ñi vöøa haùt töï do sau ñoù coâ ra tính hieäu veà nhaø, chaùu chaïy veà ngoâi nhaø ñuùng vôùi hình maø chaùu caàm treân tay.
- Luaät Chôi : Chaùu caàm hình troøn chaïy veà ngoâi nhaø hình troøn, chaùu caàm hình vuoâng chaïy veà ngoâi nhaø hình vuoâng.
HOAÏT ÑOÄNG 4 :
* Coâ höôùng daãn saùch beù laøm quen vôùi toaùn cho chaùu thöïc hieän.
- Coâ bao quaùt lôùp xem chaùu thöïc hieän.
- Coâ choïn vaøi tranh ñeïp nhaän xeùt.
- Hoâm nay coâ cho con nhaän bieát veà hình gì ?
Nhaän xeùt – Tuyeân döông – Caém hoa
- Caû lôùp haùt.
- Caû nhaø thöông nhau.
- Noùi veà ngoâi nhaø cuûa mình.
- Tranh ngoâi nhaø.
- Maùi nhaø.
- Hình tam giaùc.
- Thaân nhaø.
- Hình chöõ nhaät.
- Hình vuoâng.
- OÂng maët trôøi hình troøn.
- Ñoàng thanh ñeà taøi.
- Hình troøn ( ñoàng thanh)
- Maøu ñoû.
- OÂng maët trôøi.
- Hình troøn.
- Daï ñöôïc.
- Hình troøn khoâng coù caïnh.
-Daï ñöôïc.
- Hình vuoâng( ñoàng thanh)
- Maøu xanh.
- Thaân nhaø vaø cöûa ra vaøo, cöûa soã.
- Taïi vì hình vuoâng coù 4 caïnh vaø 4 caïnh cuûa noù ñeàu baèng nhau.
- 1,2,3,4.
- Taát caû coù 4 caïnh.
- Daï laên khoâng ñöôïc.
- Vì noù coù caïnh laên khoâng ñöôïc.
- Daï 2 hình: hình troøn vaø hình vuoâng.
- Gioáng nhau ñeàu goïi laø caùc hình hoïc.
- Khaùc nhau laø hình troøn khoâng coù caïnh, hình vuoâng coù 4 caïnh.
- Hình troøn.
- Hình vuoâng.
- Hình tam giaùc ( ñoàng thanh)
- Maøu ñoû.
- Maùi nhaø.
- Taïi vì hình tam giaùc coù 3 caïnh.
- 1,2,3.
- Taát caû coù 3 caïnh.
-Daï khoâng baèng nhau.
- Daï khoâng laên ñöôïc.
- Vì noù coù caïnh laên khoâng ñöôïc.
- Hình chöõ nhaät ( ñoàng thanh)
- Maøu xanh.
- Thaân nhaø vaø cöûa ra vaøo.
- Taïi vì hình chöõ nhaät coù 4 caïnh vaø 4 caïnh cuûa noù khoâng baèng nhau.
- 1,2,3,4.
- Taát caû coù 4 caïnh.
-Daï hai caïnh ngaén baèng nhau vaø hai caïnh daøi baèng nhau.
- Daï khoâng laên ñöôïc.
- Vì noù coù caïnh laên khoâng ñöôïc.
- Daï 2 hình: hình tam giaùc vaø hình chöõ nhaät.
- Gioáng nhau laø coù caïnh vaø laên khoâng ñöôïc.
- Khaùc nhau laø hình tam giaùc coù 3 caïnh, hình chöõ nhaät coù 4 caïnh
- Hình tam giaùc coù 3 caïnh.
- Ít hôn 1 caïnh cuûa hình chöõ nhaät.
- Hình chöõ nhaät coù 4 caïnh.
- Nhieàu hôn 1 caïnh cuûa hình tam giaùc.
- Caû lôùp haùt, Chaùu veà laáy roã.
- Hình troøn vaø hình vuoâng,hình tam giaùc vaø hình chöõ nhaät.
- Treû tìm hình troøn giô leân ñoàng thanh.
- Daï laên ñöôïc.
- Treû tìm hình vuoâng giô leân ÑT.
- Treû chæ tay vaøo caùc caïnh cuûa hình ñeám laïi soá caïnh.
- Daï laên khoâng ñöôïc.
- Caû lôùp tieán haønh chôi vaøi laàn.
- Chaùu chuù yù xem coâ thöïc hieän.
-Ñoïc baøi thô “ em yeâu nhaø em” veà choã thöïc hieän.
- Chaùu treo tranh leân giaù.
- Hình troøn vaø hình vuoâng,hình tam giaùc vaø hình chöõ nhaät.
- Haùt “ A hoan hoâ”
HOAÏT ÑOÄNG VUI CHƠI
 Cháu chơi theo chủ đề “Ngoâi Nhaø thân yêu của bé.” 
Hoạt động của cô
hoạt động của cháu
1/Ổn định giới thiệu chuyển tiếp vào bài:
 - cả lớp chơi trò chơi “ Thi xem ai nhanh”
- Luaät chôi : Moät chaùu gaén 1 hình. Ñoäi naøo gaén hoaøn thaønh tröôùc thì ñöôïc coâ khen, ñoäi thua seõ bò phaït nhaûy loø coø.
 - Con vừa chơi trò chơi gì?
 -Vậy hôm nay cô đã dạy cho con học gì?
Cô sẽ cho con về nhóm ở góc nghệ thuật con sẽ tô màu các hình học này nhé!
Hôm nay cô cháu ta cùng chơi giống như ngày thứ hai với chủ đề “Ngoâi Nhaø thân yêu của bé” nhé! 
- Goùc xaây döïng : Xây Nhà tập thể.
-Goùc hoïc taäp : Xem tranh aûnh , chôi ñoâminoâ veà chuû ñeà gia đình
- Goùc phaân vai : Gia ñình, baùc só , baùn haøng,..
- Góc thể chất: cháu chơi ném bóng vào rỗ, chơi búng thung..
- Góc thiên nhiên : chăm sóc cây xanh.
 2/ Cháu chơi: cô quan sát , gần hết giờ cô đến nhận xét từng góc chơi cho cháu cắm hoa. 
 3/Keát thuùc : thơ «em yêu nhà em »
-gắn hình ngôi nhà.
-học các hình học.
-Đọc thơ “thăm nhà bà”về nhóm chơi
-cắm hoa
- thu dọn đồ chơi
DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

File đính kèm:

  • docGIA DINH CUA BE 4.doc
Giáo Án Liên Quan