Thiết kế giáo án lớp Lá - Chủ đề nhánh: An toàn cho người đi bộ

-Trò chuyện với cháu phương tiện giao thông đường bộ

-Trò chuyện với trẻ về luật đi đường và gợi ý cho trẻ biết đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.

-Giới thiệu và trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu gần gũi xung quanh , biển báo.cs(82)

-Trò chuyện với cháu về phương tiện cháu biết và đặc điểm của các loại xe

-Trò truyện với cháu về luật giao thông khi đi trên tàu xe

*Thể dục sáng:

Hô hấp 1: Gà gáy ò ,ó,o

 Tay vai 2 : Hai tay đưa ra trước gập trước ngực

Chân 3: Chân đưa ra trước lên cao

 Bụng 1: Quay người sang hai bên

 Bật 2: Bật tiến về phía trước

 

doc40 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Thiết kế giáo án lớp Lá - Chủ đề nhánh: An toàn cho người đi bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chủ đề nhánh:	AN TOÀN CHO NGÖÔØI ÑI BOÄ
 THỰC HIỆN TỪ NGÀY: 24/03/2014-28/03/2014
TUẦN THỨ THỜI ĐIỂM
 TUẦN 4
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
ĐÓN TRẺ
TCĐG
ĐIỂM DANH
-Trò chuyện với cháu phương tiện giao thông đường bộ 
-Trò chuyện với trẻ về luật đi đường và gợi ý cho trẻ biết đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
-Giới thiệu và trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu gần gũi xung quanh , biển báo....cs(82)
-Trò chuyện với cháu về phương tiện cháu biết và đặc điểm của các loại xe
-Trò truyện với cháu về luật giao thông khi đi trên tàu xe
THỂ DỤC SÁNG
*Thể dục sáng:
Hô hấp 1: Gà gáy ò ,ó,o
 Tay vai 2 : Hai tay đưa ra trước gập trước ngực 
Chân 3: Chân đưa ra trước lên cao 
 Bụng 1: Quay người sang hai bên 
 Bật 2: Bật tiến về phía trước 
HOẠT ĐỘNG HỌC
GDAN DH:Ñi ñöôøng em nhôù
NH:Anh phi công ơi
TC:Ai nhanh nhất
TẠO HÌNH
Xé dán thuyền trên biển (đt)
KPKH
Nơi qua đường an toàn 
THỂ DỤC
Trèo lên xuống 7 gióng thang
TOÁN
Ôn số lượng trong phạm vi 9
LQVH
Truyện : Một chuyến tham quan
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Chaùu quan saùt caây bầu trời vaø nhặt lá xé máy bay
-Tổ chức cho cháu quan sát, xem tranh triển lãm.cs(103) 
TCVÑ : Đèn xanh, đèn đỏ. 
 - Chaùu chôi töï do:coâ bao quaùt
- Quan sát chỗ qua đường dành cho người đi bộ trước cổng trường.
TCDG : Ném vòng cổ chai
- Chaùu chôi töï do: coâ bao quaùt 
- Quan sát đồ chơi ngoài trời.
TCVÑ : Đèn xanh, đèn đỏ. 
- Chaùu chôi töï do: coâ bao quaùt 
- Cho chaùu quan saùt vườn cổ tích vaø nhaët soûi xeáp xe khách.
 TCDG : Ném vòng cổ chai
- Chaùu chôi töï do : coâù bao quaùt .
- Cháu quan sát vườn rau của bé
TCVÑ : Đèn xanh, đèn đỏ.
-Chaùu chôi töï do: coâ bao quaùt.
CHƠI VÀ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
NỘI DUNG
YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
HƯỚNG DẪN
GÓC
PHÂN
VAI
 Chôi gia ñình ñi tham quan du lòch, baùc só, baùn haøng baùn veù du lòch, baùn caùc loaïi phöông tieän giao thoâng, baùn taïp hoaù.
Theå hieän vai coâ baùn haøng , gia ñình, baùc só.
Xöng hoâ ñuùng vai chôi.
Chaùu nhaän bieát ñöôïc moät soá luaät leä giao thoâng
Giaùo duïc chaùu chôi nheï tay , khoâng nghòch phaù.
Caùc loaïi phöông tieän giao thoâng. Ñoà chôi baùc só, gia ñình.veù maùy bay , veù thuyeàn
Coâ höôùng nhoùm Gia ñình ñeán cöûa haøng mua thöïc phaåm , mua caùc loaïi phöông tieän giao thoâng, chuaån bò cho dòp ñi nghæ maùt.
Cöûa haøng bieát saép xeáp caùc loaïi phöông tieän giao thoâng theo töøng loaïi theå hieän vai ngöôøi baùn, ngöôøi mua.Coâ baùn haøng chaøo môøi khaùch mua haøng.mua veù ñi chôi 
Baùc khaùm chöõa beänh cho gia ñình vaø caáp cöùu khi caàn thieát.
GÓC
XÂY
DỰNG
Xaây ngaõ tö ñöôøng phoá
Chaùu bieát söû duïng caùc vaät lieäu ñeå xaây ngaõ tö ñöôøng phoá.
-Bố trí công trình hợp lý
Vaät lieäu vaø duïng cuï xaây döïng.
Haøng raøo, goã, bay, hoa, caây xanh, , baûng teân.
Moät soá PTGT.
Coâ gôïi yù cho chuù coâng nhaân xaây döïng, xaây ngaõ tö ñöôøng phoá coù caùc loaïi xe ñang löu thoâng vaø ngöôøi ñi boä treân ñöôøng.
 Höôùng daãn chaùu bố trí công trình. Khu vực xây hài hòa
- Xöng hoâ ñuùng vai chôi
GÓC HỌC TẬP 
-Chơi một số bài tập toán 
- Chơi bài tập chữ cái
- Lô tô đô mi nô theo chủ đề PTGT
- Biết làm một số bài tập trí tuệ theo yêu cầu 
- Biết ghép chữ cái, đồ được lên nét chấm mờ 
- Rèn luyện tính sáng tạo cho trẻ
Một số bài tập toán 
-Một số bài tập chữ cái 
- Bộ lô tô đô mi nô 
-Cháu hứng thú khi chơi bài tập 
- Cô hướng dẫn cháu chơi thành thạo một số bài tập toán , lôtô , đô mi nô 
- Cô gợi ý cho cháu đồ được các chữ cái , viết được các chữ cái theo mẫu 
GÓC NGHỆ THUẬT
Haùt muùa , caét daùn , veõ caùc PTGT ñöôøng thuûy , ñöôøng hanøg khoâng , laøm moät soá saûn phaåm taïo hình, laøm baûng chuû ñeà.
- Trẻ biết tạo ra các PTGT bằng nhiều hình thức 
Rèn luyện đôi tay khéo léo và óc sáng tạo để tạo ra sản phẩm 
- Haùt múa các bài trong chủ đề 
- Giấy màu , bút màu , chau lọ kéo hồ 
- Một số tranh mẫu về PTGT
- Hình rỗng để cho các cháu gắn từng bộ phận của PTGT
Gợi ý cho cháu gép bộ phận của xe ô tô , máy bay , tàu lửa , taøu thuûy 
Cắt dán các PTGT làm bảng chủ đề 
Hát múa các bài về phương tiện giao thông và minh họa 
GÓC ĐỌC SÁCH
Xem sách truyện,làm allbum,truyện sáng tạo theo chủ đề PTGT
- Biết lật sách xem tranh truỵện 
- Tìm họa báo làm cùng cô một số tập sách theo chủ đề 
- Họa báo tập sách màu sáp , kéo hồ dán ,
- Sách truyện về PTGT 
- Hướng dẫn trẻ cách mở sách từng trang , xem tranh gợi ý để trẻ kể lại theo hình . Động viên trẻ kể truyện sáng tạo 
- Cháu tìm họa báo làm tập sách về PTGT với cô
GÓC THIÊN NHIÊN 
Chaêm soùc caây xanh , thaû vaåt chìm noåi , gieo haït ,lau laù caây.
Chaùu bieát xôùi ñaát troàng moät soá loaïi hoa.
 Bieát töôùi caây , nhaët laù vaøng.
Giaùo duïc chaùu yeâu quí baûo veä caây xanh
Chaäu ñaát ,nöôùc, haït gioáng.
Cuoác ,xeûng , moät soá loaïi hoa
Coâ höôùng daãn chaùu chaêm soùc caùc loaïi hoa.chaùu bieát töôùi nöôùc cho ñaát meàm.roài xôùi ñaát ñeå gieo haït Lau laù, nhaët laù vaøng.
Thaû vaät chìm noåi vaø nhaän xeùt.
VEÄ SINH-AÊN TRÖA-NGUÛ TRÖA 
-Cô nhắc cháu rửa tay sạch sẽ trước khi ăn dặm . Động viên cháu ăn hết xuất không rơi vãi 
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giừo ăn 
- Biết đựợc tên món ăn có chất dinh dưỡng 
- Cháu ăn ngon miệng không nhai nhồm nhoàm , không làm rơi vãi thức ăn
HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU
-Cho cháu hát thuộc lời bài hát hơn qua chơi: “Thử tài ca sĩ”
-Làm quen nơi qua đường an toàn
-Cho cháu thực hiện đi qua đường an toàn qua trò chơi : đi dúng
-Làm quen kỹ năng trèo lên xuống 7 gióng thang
-Rèn cho cháu yếu trèo lên xuống 7 gióng thang đúng kỹ năng hơn qua trò chơi:Thi xem ai giỏi.
-Làm quen ôn số lượng trong phạm vi 9
- Rèn cho cháu yếu ôn luyện thêm bớt trong phạm vi 9 thành thạo hơn qua trò chơi :Ai nhanh hơn
-Làm quen câu chuyện: Một chuyến tham quan
-Cho trẻ thực hành và quan sát các hoạt động của lớp cs(47)
-Cho cháu đóng kịch lại nôi dung câu chuyện.
-Gợi ý trẻ kể về thời gian và địa điểm diễn biến theo đúng trình tự nội dung của câu chuyện.cs
(71)
-Làm quen một số bài thơ câu chuyện trong chủ đề “Hiện tượng tự nhiên”
TRAÛ TREÛ
-Chải tóc , sửa quần áo cho cháu gọn gàng khi về 
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi ra về
PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH
-Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoûe treû trong ngaøy vaø vaän ñoäng phuï huynh uûng hoä caùc nguyeân vaät lieäu pheá thaûi ñeå giaùo vieân laøm ñoà duøng ñoà chôi cho treû.
TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG
TRÒ CHƠI “ĐÈN XANH, ĐÈN ĐỎ ”
-Mục đích:Rèn phản xạ nhanh, nhận biết luật giao thông.
-Chuẩn bị:Hai cái đèn hiệu xanh, đỏ làm bằng bìa cứng, ngã tư đường.
-Luật chơi:Chia trẻ thành 4 nhóm đứng ở 4 góc đường.Cô làm công an chỉ đường, đứng ở giữa, tay cầm hai đèn hiệu và hướng dẫn cho trẻ chơi.Khi nào cô giơ đèn xanh thì các con mới được qua đường và khi cô giơ đèn đỏ thì c/c phải dừng lại.Cháu nào làm ô tô thì đi ra giữa đường và chạy nhanh. Cháu nào đi xe đạp thì đi sát đường và chạy chậm, ai đi bộ thì đi trên vỉa hè, khi trẻ đã biết chơi cô cho trẻ khác làm công an.Hướng dẫn trẻ làm động tác lái ô tô, xe đạp kêu”Bin bin hay “kính coong”Để trò chơi thêm hứng thú.
TROØ CHÔI DÂN GIAN
TRÒ CHƠI: NÉM VÒNG CỔ CHAI
-Yeâu caàu chaùu chuù yù ñeå neùm voøng coå chai.
-Chau6n3 bò:Moät voøng vaø chai.
-Caùch chôi:Ñaët moät soá chai ôû ngang vaïch chuaån caùi noï caùch caùi kia 1m. Chia chaùu thaønh 2 nhoùm, moãi treû neùm ñöôïc moät voøng vaøo coå chai 3 laàn theo hieäu leänh cuûa coâ, coâ gôïi yù cho chaùu neùm ñöôïc voøng vaøo coå chai neùm xong chaùu leân nhaët voøng roài ñi xuoáng cuoái haøng.
TROØ CHÔI HỌC TẬP
TRÒ CHƠI:XE GÌ BIẾN MẤT
-Mục đích:Cháu chú ý để đoán xem xe gì đã biến mất.
-Chuẩn bị:Một loại xe.
-Cách chơi:Cô cầm đồ chơi các loại xe xếp lần lượt lên bàn theo hàng ngang.Đố c/c có những xe gì?Cô xếp đến xe gì cháu nói loại xe đó và cho các chúa nhắm mắt lại xem xe gì đã biến mất, cô thay đổi từ 1-2 xe để cho cháu đoán.
 Khoái tröôûng duyeät	 Giaùo vieân laäp keá hoaïch
 Hoàng Thị Thanh Lan Lê Thị Hoài Lan
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NGAØY
Thöù Hai ngaøy 24 thaùng 03 naêm 2014
˜&™
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC
ĐOÙN TRẺ
TTĐG
ÑIEÅM DANH
TDS
-Trò chuyện với cháu phương tiện giao thông đường bộ 
HOAÏT ÑOÄNG COÙ CHUÛ ÑÍCH
Hoạt Động 1: NDTT: DẠY HÁT :”ĐI ĐƯỜNG EM NHỚ “ 
 NDKH: NGHE HÁT :” EM NHƯ CHIM BỒ CÂU TRẮNG” 
 TC: AI NHANH HƠN
/MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU:
*Chaùu haùt thuoäc baøi haùt vaø hieåu noäi dung baøi haùt CS(100)
- Reøn chaùu haùt ñuùng cao ñoä tröôøng ñoä cuûa baøi haùt
* Giaùo duïc chaùu thöïc hieän ñuùng luaät leä giao thoâng khi ñi ñöôøng
*CHUAÅN BÒ:
- Băng nhạc , máy , vòng 
ÑI ÑÖÔØNG EM NHỚ
 Nhaïc vaø lôøi: Hoàng Văn Yến
 Coâ giaùo daïy em baøi hoïc giao thoâng . Khoâng 
 Ñi beân traùi em ñi beân phaûi ñöôøng. ÔÛ trong phoá
 Phöôøng loøng ñöôøng cho xe. Ai maø ñi boä ñi treân væa
 Heø . Em ngoan em nhôù baøi hoïc giao thoâng
TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
HOAÏT ÑOÄNG COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CHAÙU
*Hoaït ñoäng môû ñaàu:
-Lôùp haùt baøi: “ Em ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá”
-Khi chôi trong saân C/C thaáy an toaøn vì khoâng coù xe luùc ñi ra ngoaøi ñöôøng C/C ñi theá naøo ñeå an toaøn
-C/C haõy laéng nghe coâ keå veà vieäc ñi ñöôøng nha!
*Hoaït ñoäng troïng taâm:
-Coâ haùt laàn 1 cho chaùu nghe
-C/C coøn nhoû khi qua ñöôøng phaûi nhìn tröôùc nhìn sau, phaûi coù ngöôøi daét qua vaø ñi saùt leà ñöôøng vì theá maø Chuù Hoaøng Vaên Yeán ñaõ saùng taùc baøi haùt: Ñi ñöôøng em nhôù coâ seõ haùt laïi cho C/c nghe nha!
-Coâ haùt laàn 2 cho chaùu nghe
-Vaäy C/C coù muoán ñi ñöôøng ñuùng luaät khoâng?
-C/C haõy haùt thaät hay nheù
-Coâ cho töøng toå haùt vaø söûa sai cho chaùu
-Chôi: “ pin pin pin”
-Neáu nhö treân traùi ñaát naøy ai cuøng giöõ ñuùng LLGT thì moïi ngöôøi ñeàu haïnh phuùc . Ñieàu ñoù theå hieän qua baøi haùt : “ Em nhö chim boà caâu traéng “ C/C haõy laéng nghe 
-Coâ haùt cho chaùu nghe baøi: “ Em như chim bồ câu trắng ”
-Khi veà queâ C/C coù ñi ñuùng luaät khoâng?
-Coâ cho chaùu haùt luaân phieân
-C/C haõy haùt theo söï ñieàu khieån cuûa coâ
-Con chim bay ôû ñaâu ?
-Coâ môû maùy cho chaùu nghe
Baïn naøo muoán ñi ñöôøng ñuùng luaät
+Coâ giaùo duïc chaùu khi ñi ñöôøng phaûi ñi ñuùng luaät phaûi coù ngöôøi daét qua ñöôøng, ñi treân vóa heø
-Coâ giôùi thieäu TC: “ Ai nhanh hôn”
-C/C ñaõ coù nhôù ñöôïc luaät ñi ñöôøng roài baây giôø thi ñua xem ai nhanh hôn nha. Coù nhöõng voøng troøn laø nhaø ga, beán taøu, xe maùy vöøa ñi vöøa laøm ñoäng taùc phöông tieän cuûa mình khi nghe hieäu leänh C/C chaïy nhanh veà beán laø caùc voøng troøn ai nhanh chaân laø coù beân ai chaäm chaân seõ bò phaït loø coø
-Coâ cho chaùu ñeám soá voøng
-Coâ taêng daàn soá voøng sau moãi laàn chôi
-Coâ cho chaùu tieán haønh chôi
-Baây giôø c/c cuøng nhôù laïi lôøi coâ daïy khi ñi ñöôøng nha
*Hoaït ñoäng keát thuùc
-Lôùp haùt: “ Ñi ñöôøng em nhôù”
-Lôùp haùt ñeán gaàn coâ
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu nghe coâ haùt
-Chaùu chuù yù leân coâ
-Chaùu traû lôøi
-Lôùp haùt 2 laàn veà chöõ u
-Chaùu chôi leân gaàn coâ
-Chaùu laéng nghe coâ haùt
-Chaùu haùt luaân phieân
-Chaùu haùt to nhoû
-Chaùu ñoái ñaùp cuûa coâ
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu nghe vaø minh hoïa chuyeån ñoäi hình
-Caù nhaân haùt
-Chaùu chuù yù laéng nghe coâ giaûi thích caùch chôi
-Chaùu ñeám soá voøng
-Chaùu chôi vaøi laàn
-Chaùu haùt vaø nghæ
HOAÏT ÑOÄNG CHUYEÅN TIEÁP
*Trò chơi : Máy bay bay ”	
Hoaït ñoäng 2: VEÕ MAÙY BAY(Maãu)
1/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
-Chaùu veõ nhieàu loaïi maùy bay khaùc nhau cs(6)
-Bieát duøng caùc kyõ naêng veõ nhö: neùt cong, neùt xieân, neùt thaúng neùt ngangñeå taïo thaønh nhöõng maùy bay khaùc nhau
-Giaùo duïc chaùu ngoài ngay ngaén khi ñi maùy bay
2/CHUAÅN BÒ:
- Tranh maãu, baøn gheá
Giaù treo saûn phaåm, buùt maøu
*Tích hôïp:Truyeän öôùc mô cuûa beù thoâng qua xem ñóa hình
3/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CHAÙU
*Hoaït ñoäng môû ñaàu 
-Haùt :Anh phi coâng ôi
-Baøi haùt noùi veà ai?
-Vaäy c/c coù thích laùi maùy bay khoâng?
* Hoaït ñoäng troïng taâm:
-Coù moät baïn nhoû öôùc mô laùi maùy bay nhö c/c, ñeå xem baïn nhoû laùi maùy bay nhö theá naøo nha.
-Cho chaùu xem video veà caâu truyeän öôùc mô cuûa beù.
-Ñeå coù nhieàu maùy bay chuùng ta phaûi laøm gì?
-Coâ caàm buùt baèng tay phaûi, caàm baèng ba ngoùn tay, ngoùn caùi vaø ngoùn troû caàm buùt, ngoùn giöõa coâ ñôõ buùt.
-Caùc con xem coâ veõ gì ñaây?
-Coâ duøng kyõ naêng gì ñeå veõ?
-Coâ veõ tieáp phaàn ñuoâi nöõa c/c xem gioáng gì?
-Tieáp tuïc coâ veõ hai caùnh, c/c ñaõ nhaän ra gì chöa?
-Sau khi coâ veõ hoaøn chænh maùy bay coâ toâ maøu, c/c xem coâ toâ maøu ntn nha?
-Coâ giôùi thieäu tranh hoaøn chænh cho chaùu xem
-Ñeå coù böùc tranh ñeïp hôn coâ veõ theâm maây vaø maët trôøi cho böùc tranh theâm phong phuù nha.
-Ngoaøi ra coøn coù nhieàu loaïi maùy bay khaùc nhau nöõa, c/c xem ñoù laø nhöõng loaïi maùy bay naøo?
-Coâ giôùi thieäu tranh saùng taïo cho chaùu xem vaø troø chuyeän cuøng chaùu.
-Theo c/c thì c/c thích veõ maùy bay ntn?
-C/C haõy veõ thaät nhieàu maùy bay ñeå cho öôùc mô cuûa baïn nhoû ñöôïc thöïc hieän nha
-Haùt :Baïn ôi coù bieát
-Coâ bao quaùt gôïi yù chaùu veõ saùng taïo vaø ñoäng vieân chaùu yeáu
-Baùo gaàn heát giôø
-Baùo heát giôø
*Hoaït ñoäng keát thuùc
-Chôi : Maùy bay bay
-Caùc con vöøa laøm gì?
-Coâ nhaän xeùt chung saûn phaåm.
-Cho chaùu choïn saûn phaåm ñeïp maø chaùu thích. Vì sao?
-Coâ tuyeân döông saûn phaåm ñeïp. Ñoäng vieân saûn phaåm chöa hoaøn chænh.
-Giaùo duïc chaùu ñi maùy bay phaûi ngoài ngay ngaén.
-Lôùp haùt:Anh phi coâng ôi
-Chaùu haùt
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu xem
-Chaùu noùi
-Neùt cong daøi
-Con caù
-Maùy bay
-Toâ töø trong ra ngoaøi, khoâng lem ra ngoaøi
-Chaùu noùi
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu haùt ñi veà baøn
-Chaùu coá gaéng hoaøn thaønh saûn phaåm
-Chaùu mang saûn phaåm leân
-Chaùu chôi
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu nhaän xeùt
-Chaùu haùt nghæ
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI
- Chaùu quan saùt caây bầu trời vaø nhặt lá xé máy bay
-Tổ chức cho cháu quan sát, xem tranh triển lãm.cs(103) 
TCVÑ : Đèn xanh, đèn đỏ. 
 - Chaùu chôi töï do:coâ bao quaùt
HOAÏT ÑOÄNG GOÙC
 * Goùc hoïc taäp : Laøm baøi taäp toaùn , chöõ caùi , chöõ soá , loâ toâ , ñoâ mi noâ , laøm baøi taäp trí tueä.veà PTGT
- Goùc phaân vai : Chôi gia ñình ñi tham quan du lòch, baùc só, baùn haøng baùn veù du lòch, baùn caùc loaïi phöông tieän giao thoâng, baùn taïp hoaù.
- Goùc xaây döïng : Xaây ngaõ tö ñöôøng phoá 
- Goùc ngheä thuaät : Haùt muùa , caét daùn , veõ caùc PTGT ñöôøng thuûy , ñöôøng hanøg khoâng , laøm moät soá saûn phaåm taïo hình, laøm baûng chuû ñeà.
 - Goùc thö vieän: Laøm taäp saùch, album, xem saùch truyeän.veà PTGT
- Goùc nhieân nhieân : Chaêm soùc caây xanh , thaû vaåt chìm noåi , gieo haït ,lau laù caây.
HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU
-Cho cháu hát thuộc lời bài hát hơn qua chơi: “Thử tài ca sĩ”
-Làm quen nơi qua đường an toàn 
*/ ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG NGAØY:
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NGAØY
Thöù Ba ngaøy 26 thaùng 03 naêm 2014
˜&™
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG 
ÑOÙN TRẺ
TTĐG
ÑIEÅM DANH
TDS
-Trò chuyện với trẻ về luật đi đường và gợi ý cho trẻ biết đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
HOẠT ĐỘNG COÙ CHỦ ĐÍCH
Hoaït ñoäng : NÔI QUA ÑÖÔØNG AN TOAØN
1/MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU:
-Chaùu bieát choã quy ñònh daønh cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng.
-Nhaän ra ñöôïc nôi qua ñöôøng an toaøn cs(67)
-giaùo duïc chaùu khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi sau khi ngöôøi ñi boä qua ñöôøng khoâng ñuùng choã.
2/ CHUAÅN BÒ:
-Ñóa hình veà moät soá hình aûnh nôi qua ñöôøng.
-buùt chì, maøu ñeå chôi troø chôi.
*Tích hôïp:Truyeän qua ñöôøng thoâng qua xem ñóa.
3/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CHAÙU
*Hoaït ñoäng môû ñaàu 
-Coâ keå chuyeän :”Qua ñöôøng”
-Vì sao chò em nhaø thoû suyùt bò tai naïn?
-Coâ vaø caùc con cuøng tìm hieåu nôi qua ñöôøng an toaøn ñeå khoâng xaûy ra tai naïn nha 
* Hoaït ñoäng troïng taâm:
-Cho treû xem veà moät soá hình aûnh vi phaïm :Ñi giöõa loøng ñöôøng keå caû thaønh phoá vaø noâng thoân.
-Troø chuyeän vôùi chaùu veà hình aûnh chaùu vöøa xem.
-Caùc con xem hình aûnh noùi veà ñieàu gì?Caùc baïn ñang ñi ôû ñaâu?Ñi nhö vaäy coù nguy hieåm khoâng?Vì sao laïi raát nguy hieåm?
-Haùt :Ñi ñöôøng em nhôù
-Cho chaùu xem hình aûnh nôi qua ñöôøng taïi ngaõ tö ñöôøng phoá.
-Hai meï con trong hình aûnh c/c vöøa xem ñang laøm gì?
-Ñang ñi qua ñöôøng ôû ñaâu?
-Vaïch keû ñöôøng nhö theá naøo?
-Laø phaàn daønh cho ai?
-Ai laø ngöôøi qua ñöôøng khoâng an toaøn?
-Treû em döôùi 7 tuoåi coù ñöôïc ñi qua ñöôøng moät mình khoâng? Vì sao?
-Ai laø ngöôøi seõ daãn chaùu qua ñöôøng?
-Treû em döôùi 7 tuoåi khoâng ñöôïc qua ñöôøng moät mình, neáu muoán qua ñöôøng phaûi coù ngöôøi lôùn daét.
-Haùt: Em ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá
-Coâ cho chaùu xem ñoaïn video clip veà nôi qua ñöôøng an toaøn vaø troø chuyeän
-Phaàn ñöôøng coù vaïch keû ngang maøu traéng goïi laø gì?
-Taïi sao laïi coù phaàn ñöôøng naøy?
-Cho chaùu xem caàu vöôït qua ñöôøng
-Taïi sao laïi coù caàu vöôït daønh cho ngöôøi ñi boä?
-Vaäy ai ñaõ ñöôïc qua ñöôøng treân caàu vöôït?
-Ngoaøi caàu vöôït ra coøn coù haàm daønh cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng giuùp cho ngöôøi ñi boä coù loái ñi rieâng an toaøn, khoâng bò xe coä ñaâm vaøo ngöôøi.
-Coù baïn naøo ñaõ ñöôïc qua ñöôøng döôùi haàm qua ñöôøng chöa? Khi ñoù caûm thaáy theá naøo?
-Giaùo duïc chaùu khi qua ñöôøng c/c phaûi nhôù ñi treân vaïch sôn traéng vaø qua ñöôøng phaûi coù ngöôøi lôùn daét khoâng ñöôïc töï yù qua ñöôøng moät mình.
-Lôùp ñoïc thô:Khuyeân baïn
*Hoaït ñoäng keát thuùc
-Troø chôi:Toâ maøu, veõ loái qua ñöôøng an toaøn
-Coâ giaûi thích caùch chôi:Coâ ñaõ chuaån bò cho moãi toå moät taám giaáy roâ ki vaø buùt chì maøu caùc con seõ veà 3 toå vaø veõ cho coâ moät böùc tranh nôi qua ñöôøng vaø toâ maøu , ñoäi naøo veõ ñeïp vaø toâ maøu ñeàu seõ laø ñoäi chieán thaéng
-Coâ cho caùc chaùu chôi.
-Coâ bao quaùt, kieåm tra
-Lôùp haùt:Ñi ñöôøng
-Chaùu nghe coâ keå chuyeän
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu xem hình aûnh
-Chaùu troø chuyeän
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu haùt
-Chaùu xem hình aûnh vaø troø chuyeän
-Ñang qua ñöôøng
-Treân vaïch keû ñöôøng phaàn daønh cho ngöôøi ñi boä sang ñöôøng
-Coù caùc vaïch maøu traéng
-Cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu haùt
-Chaùu xem vaø troø chuyeän
-Chaùu traû lôøi
-Giuùp ngöôøi qua ñöôøng coù loái qua ñöôøng an toaøn
-Chaùu xem vaø troø chuyeän
-Giuùp cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng coù loái ñi rieâng, khoâng bò xe coä ñaâm vaøo
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu traû lôøi
-Chaùu ñoïc chuyeån 3 toå
-Chaùu laéng nghe
-Chaùu chôi
-Chaùu haùt nghæ
HOAÏT ÑOÄNG CHUYEÅN TIEÁP
*Đọc thơ “: Cô dạy con 
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI
- Quan sát chỗ qua đường dành cho người đi bộ trước cổng trường.
TCDG : Ném vòng cổ chai
- Chaùu chôi töï do: coâ bao quaùt 
HOAÏT ÑOÄNG GOÙC
 *- Goùc phaân vai : Chôi gia ñình ñi tham quan du lòch, baùc só, baùn haøng baùn veù du lòch, baùn caùc loaïi phöông tieän giao thoâng, baùn taïp hoaù.
 - Goùc hoïc taäp : Laøm baøi taäp toaùn , chöõ caùi , chöõ soá , loâ toâ , ñoâ mi noâ , laøm baøi taäp trí tueä.veà PTGT
- Goùc xaây döïng : Xaây ngaõ tö ñöôøng phoá 
- Goùc ngheä thuaät : Haùt muùa , caét daùn , veõ caùc PTGT ñöôøng thuûy , ñöôøng hanøg khoâng , laøm moät soá saûn phaåm taïo hình, laøm baûng chuû ñeà.
 - Goùc thö vieän: Laøm taäp saùch, album, xem saùch truyeän.veà PTGT
- Goùc nhieân nhieân : Chaêm soùc caây xanh , thaû vaåt chìm noåi , gieo haït ,lau laù caây.
HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU
 -Cho cháu thực hiện đi qua đường an toàn qua trò chơi : đi dúng
-Làm quen kỹ năng trèo lên xuống 7 gióng thang
*/ ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG NGAØY:
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NGAØY
Thöù Tö ngaøy 26 thaùng 03 naêm 2014
˜&™
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG 
ÑOÙN TRẺ
TTĐG
ÑIEÅM DANH
TDS
-Giới thiệu và trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu gần gũi xung quanh , biển báo....cs(82)
HOẠT ĐỘNG COÙ CHỦ ĐÍCH
Hoaït ñoäng : TREØO LEÂN XUOÁNG 7 GIOÙNG THANG
1/MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU:
-Chaùu bieát keát hôïp tay chaân nhòp nhaøng ñeå treøo leân xuoáng 7 gioùng thang ñuùng kyõ naêng cs(4)
-R

File đính kèm:

  • docNoi_qua_duong_an_toan.doc
Giáo Án Liên Quan