Bài giảng mầm non lớp Mầm - Thơ: Chiếc cầu mới

Bài giảng mầm non lớp Mầm - Thơ: Chiếc cầu mới

cầu: Tràng Tiền- Huế

Cầu: Cần Thơ

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Thơ: Chiếc cầu mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu: Cần Thơcầu: Mỹ Thuận- Tiền Giang.cÇu: B·i Ch¸y- Qu¶ng Ninhcầu: Phú Mỹ- TP HCMcầu: Tràng Tiền- Huếcầu: Hoàng Diệu- An Giangcầu: Cồn Tiên- Châu ĐốcBaøi thô:CHIEÁC CAÀU MÔÙITreân doøng soâng traéngCaàu môùi döïng leânNhaân daân ñi beânTaøu xe chaïy giöõaTu tu xe löûaKhaùch ngoài treân taøuÑoaøn ngöôøi ñi boäCuøng cöôøi hôùn hôûNhìn chieác caàu daøiTaám taéc khen taøiCoâng nhaân xaây döïng THAÙI HOAØNG LINHChiÕc cÇu míiTrªn dßng míi dùng lªn Nh©n d©n ®i bªn xe ch¹y gi÷a tr¾ngTu tu X×nh xÞch qua Kh¸ch ngåi trªn §oµn ng­êi ®i bé Cïng c­êi hín hëNh×n chiÕc TÊm t¾c khen tµi C«ng nh©n x©y dùng Thaùi Hoaøng Linhdµi ChiÕc cÇu míiTrªn dßng míi dùng lªn Nh©n d©n ®i bªn xe ch¹y gi÷a tr¾ngTu tu X×nh xÞch qua §oµn ng­êi ®i bé Cïng c­êi hín hëNh×n chiÕc dµi TÊm t¾c khen tµi C«ng nh©n x©y dùng. THAÙI HOAØNG LINHKh¸ch ngåi trªn ÑAØM THOAÏICaùc con vöøa ñoïc baøi thô gì ?Taùc giaû laø ai?Ai laø ngöôøi xaây döïng neân nhöõng chieác caàu ?Baøi hoïc ñeán ñaây ñaõ keát thuùcChuùc caùc chaùu chaêm ngoan, hoïc gioûi

File đính kèm:

  • ppttho chiec cau moi.ppt
Giáo Án Liên Quan